Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Giúp Đỡ Và Cái Khiên Của Chúng Con

Ngày 26 – Sự Giúp Đỡ Và Cái Khiên Của Chúng Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 33:1-22

1 Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va! Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người ngay thẳng. 2 Hãy dùng đàn lia mà cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đàn hạc mười dây mà ca ngợi Ngài! 3 Hãy hát cho Ngài một bài ca mới, và tấu khúc du dương hòa với tiếng reo mừng!

4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, và mọi việc Ngài làm bày tỏ sự thành tín. 5 Ngài yêu sự công chính và điều chính trực; Khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.

6 Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có. 7 Ngài thu tất cả nước biển lại thành đống, và chứa nước sâu trong kho. 8 Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài! 9 Vì Ngài phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.

10  Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân. 11 Kế hoạch của Đức Giê- hô-va được vững lập đời đời, tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.12 Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng! 13 Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống, Ngài nhìn thấy tất cả con cái loài người.14 Từ ngai Chúa ngự, Ngài nhìn xuống, Ngài xem xét mọi người ở thế gian. 15 Ngài nắn nên lòng của mọi người, và xem xét mọi việc làm của họ. 16 Chẳng có vua nào nhờ binh đông mà được giải cứu, không có dũng sĩ nào bởi sức mạnh phi thường mà được thoát thân. 17 Nhờ ngựa để được cứu là vô ích, uy lực của nó cũng chẳng giải cứu được ai. 18 Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài 19 Để cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. 20  Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là nguồn tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. 21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài vì chúng tôi đã tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài.

22  Lạy Đức Giê-hô-va, xin sự nhân từ Ngài tuôn đổ trên chúng con, đúng như chúng con hi vọng nơi Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ nói với những người của đức tin hãy ngợi khen Đức Chúa Trời bằng các nhạc cụ và bài hát mới (c.1-2). Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này bằng Lời của Ngài và tể trị nó. Ngoài ra, Ngài thực hiện ý muốn Ngài bằng tình yêu không thay đổi và sự thành tín của Ngài, và đây là đặc tính và quyền năng của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải ngợi khen (c.3-12).

Vị thi sĩ nhấn mạnh quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vượt trên hết mọi sự, và biết tất cả các hoạch định và công việc của loài người. Vì thế, những kẻ coi thường Đức Chúa Trời không bao giờ có thể thành công trong kế hoạch gian ác của họ và sẽ bị Đức Chúa Trời đoán xét (c.13-17). Nhưng những người tôn cao Đức Chúa Trời và đi theo ý muốn Ngài, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và chăm sóc họ, cho phép họ hưởng niềm vui và hạnh phúc mà Ngài ban. Điều này khiến cho vị thi sĩ công bố rằng “Chúa là sự giúp đỡ và là cái khiên của chúng con’ và tin vào Danh Thánh của Đức Chúa Trời (c.18-22)

Ngài ban cho tôi bài học gì?

 Tấm lòng của những người phụ thuộc vào Danh Thánh của Đức Chúa Trời luôn vui mừng. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Đấng Tể Trị mọi sự (c.6-9) và Chủ Tể của lịch sử các nước (c.10-12). Ngài đã chăm sóc từng cá nhân (c.13-15) và là sự giúp đỡ và cái khiên của chúng ta trong những lúc gian truân (c.16-20). Chúng ta có dâng mọi sự cho Đức Chúa Trời lạ lùng của chúng ta không?

Tham khảo

33:13–19 Bài ca mới (so sánh 40:3; 96:1; 98:1; 149:1; Ê-sai 42:10; Khải Huyền 5:5; 14:3) không nhất thiết hàm ý một bài hát mới được sang tác; thật ra nó có thể có nghĩa việc hát bài hát này như một sự đáp lại một kinh nghiệm mới mẻ về ân điển Đức Chúa Trời.

33:13-19 Chúa ngự trên cao hơn trái đất, nhưng điều đó không khiến Ngài cách xa, thực ra, Ngài quá vĩ đại đến nỗi mà Ngài quan sát được tất cả các việc làm của loài người. Hơn nữa, mắt Ngài…trên những người kính sợ Ngài, để chăm sóc cho họ như một dân (c.18) cũng như cho từng cá nhân (c.19). 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa! Cảm tạ Ngài vì khiến chúng con là dân của Ngài và ban cơ nghiệp của Ngài cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 10-12

 

Bình Luận:

You may also like