Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Bị Chất Vấn

Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Bị Chất Vấn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 26:57- 68

57 Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus dẫn Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, nơi các thầy thông giáo và các trưởng lão đang hội họp. 58 Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa, đến sân của dinh thầy tế lễ thượng phẩm và vào bên trong ngồi với những kẻ canh gác để xem kết cuộc ra sao.

59 Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và toàn thể Hội đồng tìm chứng dối chống lại Đức Chúa Jêsus để có thể kết án tử hình Ngài. 60 Nhưng họ không tìm được điều gì cả, mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng dối. Cuối cùng, có hai người bước ra 61 tố cáo rằng: “Người nầy đã nói: ‘Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.’ ” 62 Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói: “Ngươi không đáp lại lời những người nầy cáo buộc ngươi sao?” 63 Nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: “Ta yêu cầu ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề và nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời không?” 64 Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi đã nói thế. Nhưng Ta nói với các ngươi, sau nầy các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền năng và ngự trên mây trời mà đến.” 65 Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: “Nó đã nói phạm thượng. Tại sao chúng ta còn cần nhân chứng nữa làm gì? Các ông vừa nghe lời phạm thượng của nó. Các ông nghĩ thế nào?” 66 Họ trả lời: “Nó đáng chết!” 67 Rồi chúng khạc nhổ trên mặt Ngài, đánh Ngài. Một vài kẻ tát Ngài, 68 và nói: “Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng ta đi! Ai là người đã đánh ngươi vậy?”

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù đó là nửa đêm, thì thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe và những lãnh đạo tôn giáo vẫn tập trung để xét xử Đức Chúa Jêsus. Họ đã tìm những nguyên cớ để giết Đức Chúa Jêsus, nhưng đã không thể tìm ra lý do nào cho đến khi một kẻ buộc tội Đức Chúa Jêsus vì xúc phạm đến đền thờ. Đức Chúa Jêsus vẫn giữ im lặng (c.57-62). Khi Thầy Cả Thượng Phẩm hỏi Đức Chúa Jêsus có phải ‘Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời không?’, và Đức Chúa Jêsus đã không phủ nhận điều đó. Cai-phe đã xé áo mình và buộc Đức Chúa Jêsus tội phạm thượng. Người ta đã mắng nhiếc, đánh Đức Chúa Jêsus và nhạo báng Ngài. Họ đã sỉ nhục Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời vì họ tuyên bố Ngài đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời (c.63-68).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.65-68 Chúa vinh hiển đã đến thế giới mà Ngài đã tạo dựng nên và đã bị con người của thế giới đó làm nhục. Khi chúng ta rao truyền Phúc Âm, chúng ta cũng có thể bị sỉ nhục và bị xúc phạm, nhưng chúng ta phải nhớ sự nhục nhã của Đức Chúa Jêsus đã chịu đựng vì chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 57 Chúng ta hãy xem những lãnh đạo tôn giáo, những người đã tụ tập để tìm ra lý do để giết Đức Chúa Jêsus. Họ đã chất vấn Đức Chúa Jêsus từ đêm Ngài bị bắt đến tận bình minh sáng hôm sau (27:1, 2). Chúng ta phải thận trọng rằng những điều mà chúng ta rất lo lắng và nghiên cứu cả đêm dài, không được dùng để thực hiện các công việc của kẻ ác.

Tham khảo

26:63 im lặng. Sự im lặng của Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm Ê-sai 53:7 và quy trách nhiệm về sự chết của Ngài hoàn toàn cho những kẻ buộc tội Ngài. hãy nói cho ta ngươi có phải là Đấng Christ không. Cai-phe muốn Đức Chúa Jêsus thừa nhận lời buộc tội này để Ngài có thể bị kết tội nổi loạn chống lại La-mã và bị xử án trước Phi- lát vì tội làm phản.

26:64 Đức Chúa Jêsus công bố Ngài không chỉ là Đấng Mê-si-a, Đấng đã được báo trước cho dân Do Thái mà còn là Con Người từ Thiên thượng (xem Đa-ni-ên 7:13-14) Đấng ngồi bên phải Đức Chúa Trời (Thi Thiên 110:2) và Đấng sẽ đến trên những đám mây trong quyền năng cai trị trên đất.

Cầu nguyện: Nếu đó ý muốn Ngài, xin hãy giúp chúng con tích cực vâng lời Ngài và đi con đường của sự khổ nạn. Xin hãy giúp chúng con không sợ hãi. 

Bình Luận:

You may also like