Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Người Đầy Tớ Chăm Chỉ Và Trung Tín

Ngày 06 – Người Đầy Tớ Chăm Chỉ Và Trung Tín

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 25:14-30

14 “Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. 15 Chủ giao cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường. 16 Người đã nhận năm ta-lâng liền đi làm lợi ra, và được thêm năm ta-lâng nữa. 17 Người nhận hai ta-lâng cũng vậy, được thêm hai ta-lâng nữa. 18 Nhưng, người đã nhận một ta-lâng thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. 19 Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ nầy trở về và tính sổ với họ. 20 Người đã nhận năm ta-lâng đến, đem thêm năm ta-lâng nữa và nói: ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi năm ta-lâng, đây nầy, tôi đã làm lợi thêm được năm ta-lâng nữa.’ 21 Chủ nói với người ấy: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’ 22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến và nói: ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi hai ta-lâng, đây nầy, tôi đã làm lợi thêm được hai ta-lâng nữa.’ 23 Chủ nói với người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’ 24 Người đã nhận một ta-lâng cũng đến và nói: ‘Thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra; 25 nên tôi sợ và đi giấu ta-lâng của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ.’ 26 Nhưng chủ đáp rằng: ‘Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia! Có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo, và thu chỗ ta không rải ra không? 27 Thế thì, lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. 28 Vậy, hãy lấy ta-lâng khỏi tên nầy và cho người có mười ta-lâng. 29 Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật; nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. 30 Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài,  nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’”

Suy ngẫm và hiểu

Trước khi lên đường, người chủ đã đưa năm ta-lâng, hai ta-lâng và một ta- lâng cho các đầy tớ của mình, tùy theo khả năng của họ. Những người đầy tớ đã nhận được năm ta-lâng và hai ta-lâng đã làm việc chăm chỉ và đã làm lợi được gấp đôi số ta-lâng mà họ nhận lúc ban đầu, nhưng người đầy tớ đã nhận một ta-lâng đã giấu ta-lâng của mình ở dưới đất (c.14-18).

Khi người chủ trở về và tính sổ, ông đã thưởng cho hai người đầy tớ làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, tên đầy tớ đã hiểu ý định của người chủ theo cách riêng của mình đã bị trừng phạt. Đức Chúa Jêsus muốn chúng ta sinh ra trái tốt bằng các ta-lâng đã được ban cho (c.19-30).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.14-15 Đức Chúa Jêsus ban các ân tứ khác nhau cho dân Ngài (Ê-phê-sô 4:7-8) và không yêu cầu sự giống nhau từ mọi người. Ngài chỉ muốn chúng ta sống là những người đầy tớ chăm chỉ, biết chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta (1 Phi-e-rơ 4:10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-25 Sai lầm lớn nhất của tên đầy tớ gian ác và lười biếng là sự thiếu hiểu biết về người chủ của mình. Chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào? Khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời qua Lời Ngài, chúng ta có thể phục vụ Chúa chăm chỉ và sinh trái mang niềm vui đến cho Ngài.

Tham khảo

25:16-17 Người đầy tớ thứ nhất và thứ hai đã làm việc cần mẫn và kiếm được lợi nhuận từ số tiền được giao, có lẽ bằng việc thành lập một kiểu kinh doanh nào đó. 25:18 đào đất. Vì ngày xưa không có ngân hàng, nên thói quen phổ biến là chôn các đồ quý giá.

25:29 ai có sẽ được cho thêm. Việc dùng khả năng được Đức Chúa Trời ban của một người cách khôn ngoan và hiệu quả là một khía cạnh quan trọng của việc môn đồ hóa và sẽ được thưởng bằng những cơ hội khác để phục vụ Chúa cách trung tín và kết quả. 25:30 bóng tối bên ngoài…khóc lóc và nghiến răng. Một sự mô tả điển hình về địa ngục.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sanh nhiều trái tốt cho Ngài bằng những ân tứ mà Ngài đã chia cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 18 – 20

 

Bình Luận:

You may also like