Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Của Sê-Sa, Của Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Của Sê-Sa, Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 22:15-22

15 Bấy giờ những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu để gài bẫy Đức Chúa Jêsus trong lời nói. 16 Họ sai các môn đồ mình cùng những người thuộc phe Hê-rốt đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính và dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực, không vị nể ai, vì Thầy không nhìn bề ngoài của người ta. 17 Vậy, xin Thầy cho chúng tôi biết ý kiến: Việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?” 18 Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ác ý của họ nên đáp rằng: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, tại sao các ngươi thử Ta? 19 Hãy cho Ta xem một đồng tiền nộp thuế.” Họ đem cho Ngài một đơ-ni-ê. 20 Ngài hỏi: “Hình và hiệu nầy của ai?” 21 Họ trả lời: “Của Sê-sa.” Ngài phán: “Vậy hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.” 22 Khi nghe lời ấy, họ ngạc nhiên và bỏ Ngài mà đi.

Suy ngẫm hiểu

Những người Pha-ri-si sai các môn đồ và những người theo phe Hê-rốt đến hỏi Đức Chúa Jêsus liệu có đúng không khi nộp thuế cho Sê-sa (Hoàng đế của La-mã). Ý định của họ là để phê phán Đức Chúa Jêsus, nếu Ngài nói phải; hoặc thông báo cho chính quyền La-mã nếu Ngài nói không (c.15-17).

Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng của họ, nên đã hỏi họ cho Ngài xem đồng tiền để nộp thuế. Trên đồng tiền có hình ảnh và dòng chữ của Sê-sa. Đức Chúa Jêsus phán với họ hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc Đức Chúa Trời (c.18-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17, 21 Đức Chúa Jêsus nhìn nhận việc đóng thuế là hợp pháp. Điều này có nghĩa là các Cơ Đốc nhân phải theo nguyên tắc vâng giữ các luật của thế giới này (Rô-ma 13:1-7). Chúng ta có đang vâng giữ các quy tắc của xã hội trong đó chúng ta đang sống hay không? Chúng ta hãy xem xét rằng việc vâng giữ các quy tắc của xã hội là vâng theo luật của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-16 Những người Pha-ri-si và những người theo phe Hê-rốt là kẻ thù chống lại nhau, nhưng họ đã liên kết với nhau khi họ âm mưu chống lại Đức Chúa Jêsus. Dựa vào những lợi ích của mình, các kẻ thù ngày nay có thể ngày mai trở thành bạn bè trong thế giới này. Tuy thế, khi xem thường Đức Chúa Trời, những người bạn thực sự luôn đứng về một phía. Vì thế, không thể là bạn với thế giới này, cũng như là bạn của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:4).

Tham khảo

22:17 Việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không? Thuế là một vấn đề không ổn định ở Y-sơ-ra-ên. Tất cả các thần dân của La-mã, kể cả những người Y-sơ-ra-ên, làm việc và đóng thuế nặng nề cho đế quốc. Một số người Do Thái tin rằng việc nộp thuế cho những nhà thống trị người ngoại là ngược lại với sự tể trị của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài.

22:19 Một mặt của đồng bạc đơ-nê là chân dung của Sê-sa Ti-be-ri-út, với dòng chữ bằng tiếng La-tinh “Sê-sa Ti-be-ri-út, con trai của Hoàng để Au-gút- xtơ” vòng quanh chu vi của đồng tiền. Mặt kia là bức tranh của nữ thần hòa bình Pax của người La-mã, với dòng chữ La-tinh “Vị thần Tối cao”.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, Chúng con xưng nhận rằng Ngài, là Chúa duy nhất của chúng con. Xin hãy giúp chúng con tiếp nhận Ngài là Chúa duy nhất trong đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 1-3

 

Bình Luận:

You may also like