Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Sự Phán Xét Đền Thờ Cũ

Ngày 20 – Sự Phán Xét Đền Thờ Cũ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 21:12-22

12 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ của Đức Chúa Trời, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi tiền và ghế của những người bán bồ câu. 13 Ngài phán với họ: “Có lời chép: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi biến nơi ấy thành hang trộm cướp.”

14 Những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ đều được Ngài chữa lành. 15 Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy những việc lạ lùng Ngài làm, và nghe trẻ em reo lên trong đền thờ: “Hô-sa- na Con của Đa-vít” thì họ rất tức giận 16 và nói với Ngài rằng: “Thầy có nghe những đứa trẻ nầy nói gì không?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Có, vậy các ngươi chưa hề đọc lời nầy: ‘Chúa đã được ca ngợi bởi miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú’ hay sao?” 17 Rồi Ngài rời họ, ra khỏi thành, đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm tại đó. 18 Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì Ngài đói. 19 Thấy một cây vả bên đường, Ngài đến gần nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá. Ngài nói với cây vả: “Mầy sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa!” Cây vả liền khô đi. 20 Thấy vậy, các môn đồ rất kinh ngạc, nói rằng: “Làm thế nào mà cây vả lại khô ngay như vậy?” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ thì không những các con làm được điều Ta đã làm cho cây vả, mà ngay cả việc bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy nhấc mình lên và lao xuống biển’ thì điều đó cũng sẽ xảy ra. 22 Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.”

Suy ngẫm và hiểu

Việc đầu tiên Đức Chúa Jêsus làm khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem là đuổi hết những người buôn bán trong đền thờ. Đền thờ là nơi tương giao (cầu nguyện) với Đức Chúa Trời, nhưng họ đã biến nó thành một chỗ buôn bán, nơi họ đi vì lợi nhuận của mình (c.12-17). Thêm vào đó, khi Đức Chúa Jêsus nhìn thấy một cây vả không có gì ngoài lá, Ngài đã rủa sả nó. Cây đó héo đi và chết. Những hành động này của Đức Chúa Jêsus tượng trưng rằng sẽ có sự phán xét trên Y-sơ-ra-ên (đền thờ cũ), thứ đã trở nên hư hỏng và không còn sinh trái nào nữa (c.18-22).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.12-13 Đúng như lời tiên tri rằng Đấng Mê-si-a sẽ phục hồi lại đền thờ (Xa- cha-ri 14:21; Ma-la-chi 3:1-4), Đức Chúa Jêsus phán xét đền thờ đã trở thành ổ trộm cắp, ăn cướp những thứ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã đuổi những người buôn bán trong đền thờ, và Ngài lật đổ bàn của họ. Bạn nghĩ Chúa sẽ hành động như thế nào nếu Ngài đến cộng đồng chúng ta?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-22 Nếu các môn đồ tin vào quyền năng của Đức Chúa Jêsus, họ sẽ kinh nghiệm được “nhà của sự cầu nguyện” mới (c.13), nơi họ sẽ “nhận được bất cứ điều gì họ cầu xin”. Thậm chí ngày nay, nếu chúng ta quay lại với Chúa bằng đức tin, sự trò chuyện trong sự kín nhiệm với Chúa cũng sẽ được phục hồi trong chúng ta bằng đức tin, sự trò chuyện trong chỗ kín nhiệm với Chúa cũng sẽ được phục hồi trong chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta, và sẽ sinh trái một cách dư dật.

Tham khảo

21:15-16 Hô-sa-na – Con của Đa-vít! Đức Chúa Jêsus thừa nhận sự ngợi khen của những đứa trẻ và liên hệ nó với Thi thiên 8:2, mà các nhà lãnh đạo tôn giáo lẽ ra phải biết áp dụng sự ngợi khen như vậy cho Đức Chúa Trời, vì thế xác nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a đến từ trời.

21:17 đến Bê-tha-ni. Một ngôi làng khoảng 2 dặm (3.2km) từ Giê-ru-sa-lem ở sườn phía đông của núi Ô-li-ve. Có lẽ Đức Chúa Jêsus nghỉ tại nhà của La-xa- rơ và các em gái của anh ta Ma-ri và Ma-thê, mà Ngài có mối liên hệ gần gũi (Lu-ca 10:38-42; Giăng 11:1-44; 12:1-3).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ chúng con có đức tin nơi quyền năng của Ngài và xây khỏi đức tin của chúng con nơi nghi thức. Nguyện xin sự cầu nguyện của chúng con là mối quan hệ tuyệt vời với Ngài, trong đó Ngài đáp lời!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 21 -23

Bình Luận:

You may also like