Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đức Chúa Jêsus Đến Như Vua Bình An Khiêm Nhường

Ngày 19 – Đức Chúa Jêsus Đến Như Vua Bình An Khiêm Nhường

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 21:1-11

1 Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, lúc vào làng Bết-pha-giê, bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi, 2 và dặn rằng: “Hãy đi vào làng đối diện, các con sẽ gặp ngay một con lừa cái bị buộc, bên cạnh có một lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho Ta. 3 Nếu có ai nói gì, các con hãy trả lời rằng: ‘Chúa cần đến chúng’, người ấy sẽ cho dắt lừa đi ngay.”

4 Việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời của nhà tiên tri nói rằng:

5 “Hãy nói với con gái Si-ôn rằng: Kìa, vua ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi lừa, và ngồi trên lừa con, là con của lừa cái.”

6 Hai môn đồ đi và làm đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã dặn. 7 Họ dắt lừa cái và lừa con về, trải áo mình trên lưng chúng, rồi Ngài cưỡi lên. 8 Rất nhiều người trong dân chúng trải áo mình trên đường, một số khác chặt cành cây và rải trên đường. 9 Đoàn người, kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!” 10 Khi Ngài vào Giê-ru-sa-lem,  cả thành đều xôn xao, nói rằng: “Người nầy là ai?” 11 Đoàn người trả lời: “Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ru-sa-lem, Ngài sai hai môn đồ mang đến cho Ngài một con lừa. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri của Xa-cha-ri (Xa-cha-ri 9:9), người đã nói rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến như một vị vua khiêm nhường (c.1-5).

Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem trên một con lừa, đám đông rất lớn trải áo khoác và những nhánh từ các cây để chào đón Đức Chúa Jêsus. Họ reo lên “Hô-sa-na trên trời rất cao” khi họ ngợi khen Đức Chúa Jêsus. Lý do họ tiếp nhận Đức Chúa Jêsus bời vì họ nghĩ Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ giải phóng cho họ khỏi sự áp bức của người La-mã. Tuy thế, Đức Chúa Jêsus đến là Đấng Mê-si-a sẽ giải phóng họ ra khỏi tội lỗi (c.6-11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.5 Đức Chúa Jêsus đến như Vị Vua Thiên đàng, nơi có sự tể trị nhu mì và khiêm nhường và sự bình an (Xa-cha-ri 9:9-10; Ma-thi-ơ 11:29). Điều này rất khác với những sự mong đợi của đám đông, những người hy vọng Đấng Mê-si- a sẽ đến với đội quân vĩ đại của Ngài và phục hồi lại Y-sơ-ra-ên về mặt chính trị. Ngày nay, liệu có sự tể trị khiêm nhường và bình an của Đức Chúa Jêsus trong cộng đồng đức tin của chúng ta hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7 Chúng ta có đức tin và sự tận hiến của người chủ con lừa, người sẵn lòng đưa con lừa khi họ nói, “Chúa cần nó” hay không? Chúng ta hãy hỏi Chúa, Ngài đòi hỏi điều gì từ gia đình chúng ta và chúng ta. Chúng ta hãy sẵn sàng vâng lời!

Tham khảo

21:1 Giê-ru-sa-lem là thành của Vị Vua Vĩ Đại (Thi thiên 48:1-2), trung tâm của đời sống tôn giáo và những sự mong đợi về Đấng Mê-si-a của Y-sơ-ra-ên. Bết-pha-giê theo truyền thống nằm cách chưa đầy một dặm về phía đông của Giê-ru-sa-lem, trên sườn đông nam của núi Ô-li-ve, nhô 811m trên mực nước biển và nằm về phía đông Giê-ru-sa-lem, trực tiếp nhìn ra phía khu đền thờ.

21:8 Áo choàng trên đường tượng trưng cho sự đầu phục của đám đông đối với Đức Chúa Jêsus, Vị Vua (so sánh 2 Các vua 9:13). Những nhánh cây (cọ) tượng trưng cho chủ nghĩa dân tộc và sự chiến thắng của người Do Thái (xem Giăng 12:13). Chúng liên hệ đến những chiến thắng nổi trội của người Do Thái và Lễ hội Đền Tạm; những chủ đề về cây cọ phổ biến trong cả việc đúc tiền và việc trang trí nhà hội.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Jêsus, Vị Vua bình an, xin hãy tể trị trên chúng con bằng tình yêu thương và xin hãy ban cho chúng con sự bình an.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 17 – 20

Bình Luận:

You may also like