Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Thiên Đàng Là Vương Quốc Đảo Ngược

Ngày 15 – Thiên Đàng Là Vương Quốc Đảo Ngược

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 19:13-22

13 Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ. 14 Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” 15 Ngài đặt tay trên các cháu, rồi rời khỏi nơi đó.

16 Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” 17 Đức Chúa Jêsus đáp: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; 19 hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy  yêu  thương  người  lân  cận  như  chính  bản  thân mình.” 20 Người thanh niên ấy thưa: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy, tôi còn thiếu điều gì không?” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.”

22 Khi nghe lời nầy, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.

Suy ngẫm và hiểu

Bởi vì anh ta không thể từ bỏ tài sản của mình, người trai trẻ giàu có bỏ đi. Đức Chúa Jêsus phán rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào Vương quốc Thiên đàng. Các môn đồ, những người kinh ngạc bởi lời công bố này, đã hỏi Đức Chúa Jêsus, thế thì ai sẽ được cứu. Đức Chúa Jêsus đáp rằng việc được cứu phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, không phụ thuộc vào chuẩn mực của con người (c.23-26). Đến đây, Phi-e-rơ hỏi sẽ có phần thưởng nào cho các môn đồ, những người bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus phán bảo ông rằng không chỉ có phần thưởng lớn cho các môn đồ, mà cả sự sống đời đời nữa (c.27-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.28-29 Những người từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời sẽ cho phép họ tham gia vào việc trị vì của Đức Chúa Jêsus, Đấng sẽ trở thành Vị Vua trong sự sáng tạo mới. Điều này không phải điều sẽ xảy ra trong tương lai xa, nhưng có thể kinh nghiệm được qua Đức Thánh Linh trong một Hội Thánh. Liệu cộng đồng chúng có nếm trải sự đầy dẫy của Vương quốc Thiên đàng như gia đình mới của đức tin được Chúa tạo ra, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27, 30 Nếu mục đích của những sự nỗ lực và sự tận hiến của chúng ta không phải là Chúa, thì dù chúng ta có gia tăng sự nỗ lực bao nhiêu đi nữa, sẽ không có phần thưởng trong Vương quốc Thiên đàng. Chúng ta hãy nhìn lại lý do tại sao và chúng ta đã tận hiến và gia tăng sự nỗ lực của mình cho ai.

Tham khảo

19:28 thế giới mới (Hy-lạp: palingenesia, nghĩa đen, “sự làm mới” hoặc “sự sinh lại”). Thuật ngữ này xuất hiện trong Tân Ước chỉ ở đây và ở trong Tít 3:5. Trong sách Tít nó đề cập đến thời hiện tại, sự tái sinh cá nhân, nhưng ở đây nó hướng đến sự làm mới lại thế giới vào thời kỳ cuối trong tương lai (so sánh 2 Phi-e-rơ 3:10-13; Khải huyền 21-22).

19:29 nhận được gấp trăm lần hơn. So sánh 13:8. Những người từ bỏ thần tượng của đời sống họ để đi theo Đức Chúa Jêsus sẽ nhận được phần thưởng dư dật (các sách Phúc âm khác thêm vào “bây giờ”; so sánh Mác 10:29-30; Lu- ca 18:30) và sẽ được hưởng sự sống đời đời. Sự sống đời đời (là một món quà) là một sự thừa kế, không phải là phần thưởng kiếm được.

Cầu nguyện: Chúa ơi, chúng con trình dâng mọi thứ trước Ngài, vậy xin hãy giúp chúng con sống ngày hôm nay với một tấm lòng dư dật bởi vì chúng con vui hưởng những lời hứa của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 4-7

Bình Luận:

You may also like