Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Những Nguyên Tắc Của Đời Sống Cộng Đồng

Ngày 11 – Những Nguyên Tắc Của Đời Sống Cộng Đồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Suy ngẫm và hiểu

Người chăn đi ra ngoài tìm chiên lạc, cho dù chỉ là một con trong số một trăm con. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đối xử với mỗi người là một người có giá trị (c.11-14). Đức Chúa Jêsus phán rằng nếu một người anh em phạm lỗi mà không ăn năn sau khi được khuyên giải, thì người đó phải được đối xử như người ngoại và như người thu thuế. Điều này không có nghĩa là bỏ rơi người anh em không ăn năn. Thay vào đó, hãy khiến anh ta ăn năn cho dù điều đó có thể phải bằng cách phạt anh ta, không cho anh ta tham gia vào cộng đồng nữa. Giống như vậy, Hội Thánh không chỉ là nơi các tín hữu tụ tập lại nhân danh Chúa, nhưng cũng là nơi các tấm lòng được hiệp lại để cầu nguyện cho những con chiên còn lạc mất (c.15-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta nơi tấm lòng của hai người hiệp lại. Nói cách khác, Đức Chúa Trời trên trời sẽ nghe những lời cầu nguyện về bất cứ điều gì trong đó cộng đồng đức tin nhất trí. Những lời cầu nguyện của cộng đồng chúng ta là gì? Chúng ta hãy hiệp lòng lại để cầu nguyện cho những anh chị em còn hư mất có thể đứng lên cách trung tín trước ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Cho dù một cộng đồng có thể nhỏ bé bao nhiêu, nếu họ hiệp lại trong danh của Đức Chúa Jêsus và tìm kiếm Vương quốc của Chúa, họ sẽ kinh nghiệm quyền năng của Thiên đàng qua Đức Thánh Linh. Chúng ta có đang thất vọng bởi vì dường như chỉ có ít người trong chúng ta đánh trận một mình hay không? Chúng ta hãy tìm kiếm sự hỗ trợ trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay!

Tham khảo

18:17 Nếu bên gây tổn thương theo c. 15-16 không ăn năn sau khi sự việc đã được đem ra trước toàn thể Hội Thánh, thì anh ấy hoặc cô ấy sẽ bị khai trừ ra khỏi mối thông công và bị coi như một người vô tín. Người ngoại và người thu thuế mô tả những người cố tình nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời.

18:18 hễ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời. Uy quyền cơ bản của Phi-e-rơ được mở rộng cho toàn bộ cộng đồng các môn đồ, cho họ uy quyền công bố những điều qua đó Đức Chúa Trời tha thứ hoặc từ chối tha thứ tội lỗi của các môn đồ

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng chúng con thực hiện ý muốn thiêng liêng của Ngài khi chúng con tuân theo các nguyên tắc của Vương quốc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 17 – 18

 

Bình Luận:

You may also like