Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đức Chúa Jêsus Chữa Lành Và Cho Nhiều Ngưòi Ăn

Ngày 04 – Đức Chúa Jêsus Chữa Lành Và Cho Nhiều Ngưòi Ăn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 15:29-39

29 Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy đi dọc theo biển Ga- li-lê; Ngài lên núi và ngồi tại đó. 30 Bấy giờ có đoàn người rất đông đến với Ngài, đem theo những người què, mù, câm, tàn tật và nhiều người yếu đau khác đặt nơi chân Đức Chúa Jêsus; Ngài chữa lành cho họ. 31 Vì vậy, họ rất kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù thấy được; và họ ca ngợi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra- ên.32 Kế đó, Đức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến và phán rằng: “Ta cảm thương đoàn dân nầy vì họ đã ở với Ta ba ngày, bây giờ không có gì ăn cả. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, e bị xỉu dọc đường chăng.” 33 Các môn đồ thưa: “Giữa nơi hoang mạc nầy, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho đoàn dân đông đảo nầy ăn?” 34 Ngài hỏi các môn đồ: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái bánh và vài con cá nhỏ.” 35 Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, 36 lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để họ phân phát cho dân chúng. 37 Mọi người đều ăn no; những mẩu bánh thừa thu lại được bảy giỏ đầy.38 Số người ăn là bốn nghìn người, không kể phụ nữ, trẻ em.  39 Sau khi cho  dân chúng về, Ngài  xuống thuyền qua miền Ma-ga-đan.

Suy ngẫm hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus rời khỏi Ty-rơ và Si-đôn và đến gần xứ Ga-li-lê, đoàn dân đông đã mang đến nhiều người đau ốm. Đức Chúa Jêsus chữa lành cho họ tất cả! Người ta kinh ngạc và “ngợi khen Đức Chúa Trời của Y- sơ-ra-ên”. Chúng ta có thể thấy những người này là những người ngoại khi có lời “Họ ngợi khen Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (c.29-31).

Trong khi đó Đức Chúa Jêsus không muốn để cho đoàn dân đông, những người đã đến gặp Ngài, đi về bụng đói. Khi đó Đức Chúa Jêsus đã lấy bảy chiếc bánh và hai con cá và một lần nữa lại cho hàng ngàn người ăn (c.32-39).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.34-39 Do Đức Chúa Jêsus đã cho những người Do Thái ăn bằng năm chiếc bánh và hai con cá (Ma-thi-ơ 14:13-21), nên Ngài cũng cho những người ngoại ăn bằng bảy chiếc bánh và hai con cá. Chúng ta hãy biết ơn bởi ân điển của Đức Chúa Trời cho phép bữa tiệc dư dật của Vương quốc Ngài lan rộng đến tất cả mọi người – người Do Thái, người ngoại, và thậm chí cả chúng ta!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33 Các môn đồ đã trải nghiệm phép lạ của Đức Chúa Jêsus cho hàng ngàn người ăn. Tuy vậy, họ không biết phải làm gì khi đối diện với một đám đông đang đói khác. Thậm chí ngày nay, chúng ta có lặp lại những hành động vô tín của mình sau khi chúng ta đã liên tục kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời hay không? Khi đối diện với những khó khăn, hãy bám vào những công việc của Chúa và hãy đáp ứng bằng đức tin.

Tham khảo

15:32 Đức Chúa Jêsus đi đến vùng Đê-ca-bô-lơ, một vùng lúc đầu là của dân ngoại ở bờ đông nam biển hồ Ga-li-lê. Cũng giống như trong việc cho 5,000 người ăn (14:13–21), Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót đối với đoàn dân đông đã tụ tập tìm kiếm sự chữa lành của Ngài.

15:34 Bảy. Thường là biểu tượng của sự hoàn hảo hoặc sự trọn vẹn; ở đây số này có thể tượng trưng cho sự chu cấp đầy đủ của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc, bây giờ bao gồm cả người ngoại nữa. Bởi người Do Thái chối bỏ Vương quốc, người ngoại ngày càng được thấy rõ.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì cho phép Phúc Âm của Vương quốc Đức Chúa Trời dành cho cả người ngoại cũng như cho người Do Thái – và xin hãy giúp chúng con đáp ứng bằng đức tin!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 18-21

 

Bình Luận:

You may also like