Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Giăng Báp-Tít Và Đức Chúa Jêsus

Ngày 15 – Giăng Báp-Tít Và Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 11:7-19

7 Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới nói về Giăng cho đoàn dân rằng: “Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? 8 Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. 9 Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. 10 Có lời chép về người ấy rằng: ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường trước cho Con.” 11 Thật, Ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít; tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. 12 Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. 13 Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời Giăng. 14 Nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li, người phải đến. 15 Ai có tai, hãy lắng nghe! 16 Ta sẽ phải ví thế hệ nầy với ai? Thế hệ nầy giống như bọn trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi bạn bè rồi nói: 17 ‘Chúng tôi thổi sáo, mà các bạn không nhảy múa; Chúng tôi hát bài ai ca, mà các bạn không than khóc.’18 Vì Giăng đến, không ăn không uống thì người ta nói: ‘Giăng bị quỷ ám’ 19 Con Người đến, ăn và uống thì họ lại nói: ‘Kìa, một người ham ăn, mê uống; làm bạn với người thu thuế và kẻ tội lỗi!’ Tuy nhiên, sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó.”

Suy ngẫm và hiểu

Những nỗi nghi ngờ và những câu hỏi trung thực của Giăng Báp-tít (11:1-3) có thể đưa đến một sự hiểu lầm lớn về đức tin của ông. Vì thế, Đức Chúa Jêsus phán cho mọi người về mẫu người của Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít hơn một tiên tri, thậm chí là “Ê-li”, nhưng là“một sứ giả” được sai đến mở đường cho Chúa (Ma-la-chi 3:1), như  Ma-la-chi tiên báo (c. 7-15).

Đức Chúa Jêsus đến cách “Ê-li” đã chuẩn bị. Thực tiễn này là bằng cớ hoàn hảo về việc Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, bây giờ người ta còn lạnh lùng với Đức Chúa Jêsus, họ chối bỏ những sự dạy dỗ của Giăng và của Đức Chúa Jêsus (c. 16-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 11-14 Đức Chúa Jêsus phán rằng các môn đồ thời Tân Ước có những đặc quyền và địa vị cao hơn Giăng Báp-tít. Giăng thực hiện một nhiệm vụ quan trọng cho sự đến của Vương quốc Đức Chúa Trời. Vào thời đại khi lời tiên tri đó đang được ứng nghiệm, chức vụ của ông không một tiên tri nào có thể sánh được. Vì thế, Đức Chúa Jêsus khen Giăng khi phán rằng ông lớn nhất trong những người do những người nữ sinh ra. Tuy vậy,  kể cả Giăng cũng không lớn bằng so với các môn đồ sống vào thời đại của sự ứng nghiệm một cách trọn vẹn thông qua Đức Chúa Jêsus Christ. Ngày nay chúng ta vui hưởng sự vinh quang, quyền năng và ân điển của Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus Christ, mà Giăng hoặc bất cứ nhà tiên tri nào của thời Cựu Ước cũng chưa được trải nghiệm. Dầu vậy, chúng ta cũng chỉ có thể cảm thấy một phần nhỏ ân điển chúng ta nhận được từ Chúa, có phải không? Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể áp dụng những điều Đức Chúa Jêsus phán với đời sống của chúng ta: “Giăng đã nhận được ân điển lớn nhất của Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi còn nhận ân điển lớn hơn so với Giăng” ?

Tham khảo

11:12 Vương quốc Thiên đàng chịu áp lực dữ dội (Hy-lạp biazō) có thể chỉ ra sự chống đối từ tổ chức tôn giáo, và những kẻ cường bạo chiếm lấy nó bằng bạo lực có lẽ đề cập đến những hành động của những người gian ác cụ thể như vua chư hầu Hê-rốt, người đã bắt Giăng.

11:16 thế hệ này. Những đám đông và những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người chối bỏ chức vụ của Giăng và của Đức Chúa Jêsus. Họ như những con trẻ ích kỷ và bướng bỉnh, luôn luôn đòi hỏi theo cách của mình. 11:17 Chúng ta đã thổi sáo… mà các ngươi không nhảy múa. Người ta chối bỏ Phúc Âm bởi vì Giăng và Đức Chúa Jêsus không rập khuôn theo những sự họ mong đợi và không làm điều họ muốn.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con là một Hội Thánh công bố Phúc Âm Thiên đàng, và là một cộng đồng đức tin lắng nghe Phúc Âm.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 31-33

Bình Luận:

You may also like