Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Sự Phán Xét Và Sự Mời Gọi

Ngày 16 – Sự Phán Xét Và Sự Mời Gọi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 11:20-30

20 Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Jêsus đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: 21 “Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Ty-rơ và Si-đôn thì họ đã mặc áo sô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. 22 Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sô-đôm thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. 24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi”

25 Lúc ấy Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Thưa Cha, Chúa của trời và đất, Con ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà bày tỏ cho trẻ thơ. 26 Thật vậy, thưa Cha, vì điều nầy đẹp ý Cha. 27 Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta, ngoài Cha, không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha.

28 Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi thấy các thành (Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um), nơi Ngài ở lại lâu nhất và bày tỏ nhiều phép lạ, mà vẫn không ăn năn, Ngài quở trách họ. Đức Chúa Jêsus phán rằng những thành này sẽ phải nhận sự phán xét lớn hơn và đáng sợ hơn nhiều so với sự phán xét thành Ty-rơ, Si-đôn, và Sô-đôm ở trong Cựu Ước (c. 20-24).

Những người cho rằng mình khôn ngoan nên từ chối Đức Chúa Jêsus và Phúc Âm của Ngài, nhưng những người giống như những trẻ nhỏ thì tin vào Đức Chúa Jêsus và đi theo sự dạy dỗ của Ngài. Đức Chúa Jêsus phán hứa một sự yên nghỉ thực sự cho những người đến với Ngài (c. 25-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 25-27 Đức Chúa Trời phán hứa những bí mật của Vương quốc Đức Chúa Trời cho những người như những trẻ nhỏ. Những sự bí mật được giấu kín đối với những người khôn ngoan và sáng dạ. Chúng ta hãy biết ơn vì ân điển của Đức Chúa Trời, mà Ngài cho chúng ta được vui hưởng trong Đấng Christ. Trong ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời bày tỏ những bí mật của Vương quốc của Ngài cho chúng ta, những người một cách đơn sơ ngu dại và nhỏ bé.

C. 29-30 Đức Chúa Jêsus ban sự yên nghỉ cho những người mang ách của Ngài. Vậy thì tại sao chúng ta cảm thấy ách quá nặng nề, thậm chí khi chúng ta nói rằng chúng ta ở trong ân điển của Chúa? Nếu chúng ta mang ách của Chúa và bước đi bên cạnh Ngài, thì cho dù nặng như thế nào, nó cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta phải nhớ con đường đức tin là một cuộc hành trình với Chúa, Đấng mang cái ách với chúng ta, và nó không phải do một mình chúng ta mang.

Tham khảo

11:25-26 những điều này. Sứ điệp và những công việc của Vương quốc Thiên đàng, điều đỏi hỏi phải có đức tin và sự khiêm nhường mới hiểu được. Khôn ngoan và hiểu biết. Những người khôn ngoan trong con mắt của thế giới này, nhưng không chịu ăn năn và bướng bỉnh từ khước không tiếp nhận Phúc Âm. những con trẻ. Những người tiếp nhận Phúc Âm bằng đức tin đơn sơ (so sánh 18:1-5). 11:27 Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta. Điều này bày tỏ sự tự ý thức về Thiên thượng một cách sâu sắc của Đức Chúa Jêsus, cũng như thẩm quyền Tối cao của Cha trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, qua đó Cha đã ban thẩm quyền trên “mọi sự” cho Con.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng chúng con đầy sự yên nghỉ của Ngài, điều được ban cho khi bước đi với Ngài, hỡi Chúa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 34-36

Bình Luận:

You may also like