Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đời Sống Của Những Người Thuộc Về Thiên Đàng

Ngày 25 – Đời Sống Của Những Người Thuộc Về Thiên Đàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 5:1-12

1 Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jêsus đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. 2 Ngài mở lời truyền dạy rằng:

3 “Phước cho những người nghèo khó tâm linh,

Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

4 Phước cho những người than khóc,

Vì sẽ được an ủi!

5 Phước cho những người nhu mì,

Vì sẽ thừa hưởng đất!

6 Phước cho những người đói khát sự công chính,

Vì sẽ được no đủ!

7 Phước cho những người có lòng thương xót,

Vì sẽ được thương xót!

8 Phước cho những người có lòng trong sạch,

Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

9 Phước cho những người hòa giải,

Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

10 Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính,

Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

11 Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. 12 Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus thấy nhiều người đi theo Ngài, Ngài đã đi lên núi. Rồi Ngài dạy họ về những phước hạnh và cách để sống như những người của Nước Đức Chúa Trời (c.1-12).

Trước hết, Đức Chúa Jêsus phán về tám phước hạnh của những người thuộc về Nước Đức Chúa Trời: những người nghèo khó tâm linh, những người than khóc, những người nhu mì, những người đói khát sự công chính, người có lòng thương xót, người có lòng trong sạch, những người hòa giải và những người chịu bắt bớ vì sự công chính (c. 3-10). Đức Chúa Jêsus đã phán rằng những người cố gắng sống như những người thuộc Nước Đức Chúa Trời sẽ bị bắt bớ. Tuy nhiên, sẽ có một phần thưởng lớn hơn và sự vinh quang trong Nước Đức Chúa Trời (c.11-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Như Đức Chúa Trời đã dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên, khi ra khỏi Ai-cập, cách sống ở Ca-na-an, Đức Chúa Jêsus cũng dạy dỗ những người đáp ứng với Phúc Âm cách sống như là dân của Thiên đàng. Ngoài ra, thậm chí ngày nay, Đức Chúa Jêsus vẫn dạy dỗ dân Ngài qua Lời Chúa. Chúa dạy chúng ta một cách nhân từ. Đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta có sống như là những người được cứu của Nước Trời không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-12 Những người ở Nước Đức Chúa Trời không theo những quy tắc mà thế gian này lập ra. Thay vào đó, họ theo ân điển của Đức Chúa Trời là điều khiến họ không thể tránh khỏi được sự nhạo báng và bắt bớ của thế gian này. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu chúng ta sống trong thế gian này mà không có nan đề nào? Chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Đó có thể là vì chúng ta đang theo đuổi những giá trị của đời này và không theo đuổi những giá trị thật của Nước Đức Chúa Trời hay không?

Tham khảo   

5:1-2 “các môn đồ” (tiếng Hy-lạp “học trò”) là những ngườiđã thực hiện một cam kết với Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a; “đoàn dân đông” là những người tò mò và thường kinh ngạc bởi sự dạy dỗ và chức vụ của Ngài (7:28-29) phần lớn vẫn trung lập và không cam kết. 5:3-12 Chúng được gọi là “các phước lành” từ tiếng La-tinh beatus, “được phước, vui mừng”.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp Hội Thánh và gia đình của chúng con sống một đời sống vui vẻ theo sự dạy dỗ về Nước Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 30-32

Bình Luận:

You may also like