Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Jêsus Christ

Ngày 19 – Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Jêsus Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 1:18-25

18 Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. 19 Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. 20 Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” 22 Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri:

23 “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai,

Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,”

nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24 Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ, 25 nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.

Suy ngẫm và hiểu

Ma-ri trẻ tuổi, người đã hứa hôn với Giô-sép, đã mang thai trước lễ cưới của họ. Khi Giô-sép biết chuyện, ông đã quyết định âm thầm từ hôn bà. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến với Giô-sép để nói cho ông biết sự thật liên quan đến việc mang thai của Ma-ri. Không phải bà hư hỏng, mà là Ma-ri đang mang thai bởi Đức Thánh Linh (c.18-21).

Giô-sép đã cưới Ma-ri như thiên sứ đã truyền. Ông đã không ăn ở với vợ mình cho đến khi bà sinh một con trai (Đức Chúa Jêsus). Thực tế này chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, chứ không phải dòng dõi của Giô-sép. Ngoài ra, lời tiên tri của Ê-sai nói rằng một trinh nữ sẽ chịu thai và sinh một con trai (Ê-sai 7:14), được ứng nghiệm trong sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus qua Ma-ri (c.22-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18-21 Đức Chúa Trời đã cho phép Ma-ri mang thai Đức Chúa Jêsus qua Đức Thánh Linh. Lý do khiến cho sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus được thực hiện qua quyền năng của Đức Chúa Trời, vượt lên mọi lập luận, các cấp độ là vì Ngài là Con Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:35). Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời – con người thật và Con Đức Chúa Trời thật, không phạm tội để chịu tội cho tất cả tội nhân. Đức Chúa Jêsus đã loại bỏ tội lỗi là nguyên nhân chính gây đau đớn và khốn khổ cho dân Ngài. Ngài đã đến bởi Đức Thánh Linh để ban sự cứu rỗi trọn vẹn. Vì thế, chúng ta hãy dâng chính chúng ta cho Đức Chúa Jêsus Christ để Ngài có thể tể trị trên đời sống của chúng ta trọn năm nay. C.22-23 Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa “Ê-ma-nu-ên” (nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”) qua Đức Chúa Jêsus. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời đang thực hiện lời hứa này qua Đức Thánh Linh. Ngày nay, bạn sẽ bước đi thế nào với Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng với chúng ta, dù chúng ta yếu đuối và đầy tội lỗi?

Tham khảo   

1:20 Nầy tượng trưng cho ý niệm của tiếng Hy-lạp, được Ma-thi-ơ sử dụng thường xuyên để báo hiệu sự nhấn mạnh, nhắc độc giả đặc biệt chú ý, hay giới thiệu điều mới hoặc lạ thường. Thiên sứ của Chúa là Gáp-ri-ên (so sánh với Lu-ca 1:26).

1:22  Tất cả điều này xảy ra để ứng nghiệm. Đây là “công thức ứng nghiệm” của Ma-thi-ơ qua đó ông chỉ ra một sự việc hay sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm một đoạn của Cựu Ước, đồng thời bày tỏ: một sự ứng nghiệm lời tiên tri trực tiếp (c.22-23); một ý nghĩa đầy đủ có chủ định của Kinh Thánh Cựu Ước (5:17-20); một sự phù hợp tương ứng về giáo lý một cách hài hòa của Thiên thượng đối với lịch sử của Y-sơ-ra-ên (2:15, 17-18).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con vui hưởng ân điển của Em-ma-nu-ên một cách sâu sắc hơn.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 12-14

Bình Luận:

You may also like