Home Tin Vắn Chia Buồn – Bà Mục Sư Phan Minh Ân

Chia Buồn – Bà Mục Sư Phan Minh Ân

by Ban Biên Tập
30 đọc

CHIA BUỒN

Chúng tôi vừa được tin

Bà Mục sư Phan Minh Ân

Đã về nước Chúa vào ngày 15 tháng 1 năm 2011 tại Virginia, USA

Hưởng thọ 77 tuổi

Tang lễ sẽ được tổ chức tại Fairfax Memorial Funeral Home

9902 Braddock Rd. Fairfax, VA.  22032

Ngày thứ hai, 20 tháng 1, 2014.

Liên Hữu Tin Lành thành thật chia buồn cùng:

Ông Mục sư Phan Minh Ân

Ông bà Mục sư Phan Minh Hội

Ông bà Mục sư Phan Minh Hải

Ông bà Mục sư Võ Đình Dương

Ông bà Mục sư Võ Đình Chương

Và toàn thể đại gia đình của Mục sư Phan Minh Ân

Cầu xin Chúa dùng lời Ngài an ủi gia đình trong những ngày tang chế này.

“Tôi  biết  rằng  Đấng  Cứu Chuộc  tôi  vẫn  sống.  Đến lúc  cuối cùng Ngài  sẽ đứng trên  đất. Sau  khi  da  tôi,  tức  xác thịt này  đã  bị tan nát.  Bấy  giờ ngoài  xác  thịt tôi  sẽ  xem thấy  Đức Chúa  Trời.  Chính tôi  sẽ  thấy  Ngài và  mắt  tôi sẽ  nhìn  xem Ngài.”  Gióp 19: 25-27.

LIÊN HỮU  TIN LÀNH  THẾ  GIỚI

VIETNAMESE  WORLD  CHRISTIAN FELLOWSHIP

Bình Luận:

You may also like