Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Gia Phổ Của Đức Chúa Jêsus Christ

Ngày 18 – Gia Phổ Của Đức Chúa Jêsus Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 1:1-17

1 Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.

2 Áp-ra-ham sinh Y-sác; Y-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Ta-ma sinh Phê-rết và Sê-rách. Phê-rết sinh Hết-rôn; Hết-rôn sinh A-ram; 4 A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sinh Sanh-môn. 5 Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê; 6 Gie-sê sinh vua Đa-vít.

Đa-vít bởi vợ của U-ri sinh Sa-lô-môn. 7 Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am; Rô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa; 8 A-sa sinh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Ô-xia. 9 Ô-xia sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-cha; A-cha sinh Ê-xê-chia. 10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a. 11 Giô-si-a, trước thời kỳ lưu đày sang Ba-by-lôn, sinh Giê-cô-nia và các em người.

12 Sau khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn, Giê-cô-nia sinh Sa-anh-thi-ên; Sa-anh-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên; 13 Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô. 14 A-xô sinh Sa-đốc; Sa-đốc sinh A-chim; A-chim sinh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sinh Ê-lê-a-sa; Ê-lê-a-sa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Jêsus, gọi là Đấng Christ.

17 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít có tất cả mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn có mười bốn đời; và từ khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ cũng có mười bốn đời.

Suy ngẫm và hiểu

Để chứng tỏ Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a (Đấng Christ), Đấng mà người Do Thái đã chờ đợi, Ma-thi-ơ đã viết sách Phúc Âm của ông. Trong việc ghi chép lại của Ma-thi-ơ, ông đã chủ ý chia gia phổ của Đức Chúa Jêsus thành ba nhóm mười bốn đời: Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, từ Đa-vít đến việc lưu đày sang Ba-by-lôn và từ sự lưu đày sang Ba-by-lôn đến Đức Chúa Jêsus. Việc ghi lại của Ma-thi-ơ tập trung vào những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Điều này cho thấy rằng sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên, và lịch sử mới của dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu với Đức Chúa Jêsus (c.1-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C1, 17 Ma-thi-ơ đã đề cập đến Vua Đa-vít trong gia phổ của Đấng Christ năm lần. Sự thật này nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jêsus là hậu duệ của một vị vua và Ngài đã đến như là một vị vua mới của dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế, Y-sơ-ra-ên mới đã bắt đầu. Đức Chúa Jêsus của Y-sơ-ra-ên mới đã bắt đầu là một vương quốc ở một cấp độ mới, ở đó mọi người đều được chấp nhận bởi đức tin, chứ không phải bởi huyết và thậm chí ngày nay, vẫn nó còn tồn tại dưới dạng các Hội Thánh.

C.3-6 Ta-ma, Ra-háp, Bát-sê-ba và Ru-tơ là những người nữ chịu hổ thẹn trong dòng tộc Giu-đa, là những người được kể đến trong gia phổ của Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã che đi những vết nhơ của họ và ban cho họ ân điển khi Ngài đã đưa  họ vào trong gia phổ của Đấng Christ. Tương tự , Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta – chúng ta đều là các tội nhân – vào trong giao ước bằng việc cứu chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta hãy suy ngẫm sâu xa về ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta!

Tham khảo   

1:6b-11 Có thể Ma-thi-ơ đã lấy từ 1 Sử Ký 3:10-14, bởi vì cả hai gia phổ đều bỏ qua nhiều vị vua thấy trong sự thuật lại của sách Các Vua và Sử Ký. Việc bỏ qua các tên trong một gia phổ là phổ biến để làm cho dễ nhớ. Một điều làm cho phải chú ý trong phần này là các vua vô tín và gian ác luân phiên nhau cai trị Y-sơ-ra-ên.

1:16-17 Đức Chúa Jêsus là người thừa kế hợp pháp các lời hứa thuộc giao ước liên quan đến ngôi của Đa-vít (c. 6) như chúng ta là những người thừa kế hợp pháp của những lời hứa giao ước liên quan đến con cháu và đất đai của Áp-ra-ham (c.1-2).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con làm một gia đình và một Hội Thánh phục vụ Đức Chúa Jêsus Christ, vị Vua duy nhất mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 15-17

 

Bình Luận:

You may also like