Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Dòng Dõi Của Nô-Ê

Ngày 16 – Dòng Dõi Của Nô-Ê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 10:1-32

1 Sau trận lụt, các con trai Nô-ê là Sem, Cham và Gia-phết sinh con cái. Đây là dòng dõi của họ:

2 Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra. 3 Con trai của Gô-me là Ách-kê-na, Ri-phát, và Tô-ga-ma. 4 Con trai của Gia-van là Ê-li-sa và Ta-rê-si, Kít-tim và Rô-đa-nim. 5 Từ họ mà có các dân tộc lan đến các đảo; mỗi dân tộc tùy theo ngôn ngữ, gia tộc riêng, mà sống trên đất nước mình.

6 Con trai của Cham là Cút, Ai Cập, Phút và Ca-na-an. 7 Con trai của Cút là Xê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-ê-ma và Sáp-tê-ca; con trai của Ra-ê-ma là Sê-ba và Đê-đan.8 Cút sinh Nim-rốt. Nim-rốt là anh hùng đầu tiên trên mặt đất. 9 Ông là một thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức Giê-hô-va; vì thế mới có câu tục ngữ: “Giống như Nim-rốt, một thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức Giê-hô-va!” 10 Khởi đầu vương quốc của ông gồm Ba-bên, Ê-rết, A-cát và Ca-ne trong đất Si-nê-a. 11 Từ vùng đất đó, ông tiến vào A-si-ri, và xây dựng thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bô-ti, Ca-lách, 12 và Rê-sen. Rê-sen nằm giữa thành Ni-ni-ve và thành lớn Ca-lách.13 Ai Cập là tổ tiên dân Lu-đim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Náp-tu-him, 14 Phát-ru-sim, Cách-lu-him (là tổ tiên của dân Phi-li-tin), và Cáp-tô-rim.15 Ca-na-an sinh Si-đôn, là trưởng nam, và Hếch. 16 Ca-na-an là tổ tiên của các dân Giê-bu-sít, A-mô-rít, Ghi-rê-ga-sít, 17 Hê-vít, A-rê-kít, Si-nít, 18 A-va-đít, Xê-ma-rít, Ha-ma-tít. Sau đó, các gia tộc Ca-na-an phân tán khắp nơi. 19 Còn lãnh thổ Ca-na-an mở rộng từ Si-đôn, theo hướng Ghê-ra thì đến tận Ga-xa; theo hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im thì đến tận Lê-sa. 20 Đó là con cháu của Cham, phân bố theo gia tộc, ngôn ngữ, đất đai và dân tộc của họ.

21 Sem, anh cả của Gia-phết, là tổ phụ của dòng dõi Hê-be, cũng có các con trai. 22 Con trai của Sem là Ê-lam, A-su-rơ, A-pác-sát, Lút và A-ram. 23 Con trai của A-ram là Út-xơ, Hu-lơ, Ghê-te và Mách.24 Còn A-pác-sát sinh Sê-lách; Sê-lách sinh Hê-be, 25 Hê-be sinh được hai con trai: người anh tên là Pê-léc, vì vào thời của ông các dân trên đất phân tán ra; người em tên là Giốc-tan. 26 Giốc-tan sinh A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết, Giê-rách, 27 Ha-đô-ram, Út-xơ, Điếc-la, 28 Ô-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba, 29 Ô-phia, Ha-vi-la và Giô-báp. Tất cả những người đó đều là con trai của Giốc-tan. 30 Lãnh thổ của họ từ Mê-sa mở rộng về hướng Sê-pha, là vùng đồi núi phía đông. 31 Đó là con cháu của Sem, phân bố theo gia tộc, ngôn ngữ, đất đai và dân tộc của họ.

32 Trên đây là các gia tộc của ba con trai Nô-ê, sắp xếp theo phổ hệ, dân tộc của họ. Từ nơi họ mà các dân tộc được phân bố khắp trên mặt đất sau trận lụt.

Suy ngẫm và hiểu

Nhờ vào phước hạnh của Đức Chúa Trời, các con trai của Nô-ê sinh được nhiều con cháu. Gia-phết đã sinh được bảy con trai và họ đã tản ra khắp miền duyên hải để thiết lập các dân của họ (c.1-5). Trong khi đó, Cham sinh được bốn con trai và từ họ sinh ra hai mươi bốn người cháu. Cút, con trai của Cham, là cha của Nim-rốt. Ông là một thợ săn dũng mãnh và là người đầu tiên thiết lập vương quốc của loài người (c.6-20). Sem đã sinh được năm con trai và qua họ nhiều chi phái được lập nên. Một trong các hậu duệ của Sem là Pê-léc; chính vào thời của ông thì trái đất bị phân tán (c.21-32).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài là Nô-ê sẽ sinh sản và gia tăng gấp bội (9:1,7). Trong chương 10, 14 con cháu của Gia-phết, chương 30 con cháu của Cham và chương 26 con cháu của Sem được đề cập để tạo nên tổng số 70 con cháu, một con số trọn vẹn theo Kinh Thánh tham khảo Xuất Ai-cập ký 1:5), mà theo nghĩa đen chỉ ra rằng lời hứa của Đức Chúa Trời đã hoàn toàn được ứng nghiệm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-32 Chúng ta thường có xu hướng phớt lờ những điều xảy ra qua trật tự thiên nhiên. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chỉ những điều xảy ra qua các phép lạ và những những cách đặc biệt mới là bằng chứng về ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng thế là sai. Đức Chúa Trời đã cho phép con người gia tăng gấp bội qua những cách tự nhiên, chẳng hạn như việc kết hôn và sự sinh đẻ. Hãy ghi nhớ và cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta ân điển trong đời sống hằng ngày của chúng ta – một cách tự nhiên.

Tham khảo   

10:2-5 Con cháu của Gia-phết được liệt kê đầu tiên. Từ đó các dân miền duyên hải tản ra (c. 5). Đây chỉ là lời bình luận thêm vào liên quan đến họ;điều đó liên hệ các con cháu của Gia-phết với các miền duyên hải và các đảo của Biển Địa Trung Hải.

10:6–20 Con cháu của Cham nhận được nhiều sự chú ý hơn con cháu của Gia-phết và Sem. Giữa họ có nhiều kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, chẳng hạn như người Ai-cập, Ba-by-lôn, Phi-li-tin và các nhóm người Ca-na-an khác nhau.

Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài ở cùng con và dẫn dắt con trong đời sống hàng ngày, tự nhiên và bình thường của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 1-4

Bình Luận:

You may also like