Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Cái Giá Của Sự Bất Tuân

Ngày 06 – Cái Giá Của Sự Bất Tuân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 3:14-24

14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời quở trách con rắn: “Vì mầy đã làm điều đó nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng, chỉ có mầy bị nguyền rủa; Mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời.15 Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.16 Ngài phán với người nữ: “Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai, và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng, và chồng sẽ cai trị con.”17 Ngài phán với A-đam: “Vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra.18 Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng.19 Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất, là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi.”20 A-đam gọi vợ là Ê-va vì bà là mẹ của cả loài người. 21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng A-đam rồi mặc vào cho họ. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ: “Nầy, loài người đã trở nên một bậc như Chúng Ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.” 23 Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. 24 Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Ê-đen, Ngài đặt các chê-ru-bim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã rủa sả con rắn, kẻ cám dỗ người nữ, phải bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời và Ngài đã phán tiên tri rằng dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu dòng dõi của con rắn (c.14-15). Đối với người nữ, Đức Chúa Trời đã rủa sả bà bằng sự đau đớn khi sinh đẻ; người chồng sẽ cai trị bà. Đối với người nam, Đức Chúa Trời rủa sả ông phải sống một đời sống đau đớn phải lao động nặng nhọc và phải đổ mồ hôi. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã trừng phạt họ bằng việc lập ra sự chết thuộc thể – trở về với cát bụi (c.16-20). Sau việc đó, Đức Chúa Trời đã làm quần áo bằng da cho A-đam và Ê-va để che đi sự hổ thẹn của họ. Sau đó Đức Chúa Trời đã đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen (c.21-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-15 Đức Chúa Trời đã phán tiên tri rằng dòng dõi của con rắn sẽ bị dòng dõi của người nữ giày đạp. Điều này được ứng nghiệm khi Đức Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a, dòng dõi của người nữ đã chết trên thập tự giá và đã sống lại. Nói cách khác, Sa-tan, kẻ đã gây ra trở ngại trong sự cứu rỗi nhân loại đã hoàn toàn bị đánh bại bởi thập tự giá và sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Những kiểu cám dỗ và sự khốn khổ nào mà bạn đang phải trải qua? Đừng quên là sự chiến thắng đã được đảm bảo!

C.21 Đức Chúa Trời đã mặc cho người nam và người nữ quần áo bằng da thú. Đây là dấu hiệu của ân điển mà Đức Chúa Trời sẽ vẫn tiếp tục bảo vệ loài người. Tuy nhiên, đó cũng là một lời nhắc nhở về thời trước khi có tội lỗi  không có sự hổ thẹn, ngay cả khi họ trần truồng. Chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ tội lỗi để sự tha thứ của Đức Chúa Trời không bị vô dụng.

Tham khảo   

3:15 Người sẽ giày đạp đầu mày còn mày sẽ cắn gót chân người. Một số thông dịch viên gợi ý rằng bằng cách nói “người” và “của người,” dụng ý là một dòng dõi cụ thể  đã được dự định. Trong khuôn khổ rộng hơn của Kinh Thánh, niềm hy vọng này đi đến chỗ ứng nghiệm trong Đức Chúa Jêsus Christ (Hê-bơ-rơ 2:14; 1Giăng 3:8).

3:21 Vì Đức Chúa Trời chu cấp áo quần để mặc cho A-đam và Ê-va, do đó đòi hỏi phải có sự chết của một con vật để che đi sự trần truồng của họ, nhiều người thấy một sự tương đương ở đây liên quan đến (1) hệ thống của các sinh tế để chuộc tội sau này được Đức Chúa Trời lập qua sự lãnh đạo của Môi-se ở Y-sơ-ra-ên, và (2) cuối cùng là sự chết hy sinh của Đấng Christ là một lễ chuộc tội.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì lời hứa chiến thắng và ân điển của Ngài bất chấp tội lỗi của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 18-20

Bình Luận:

You may also like