Home Dưỡng Linh Ngày 2 – Chúa Giê-xu Đến Để Phục Vụ

Ngày 2 – Chúa Giê-xu Đến Để Phục Vụ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 20:17-34

 

Chúa Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài 

17 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đem riêng mười hai môn đệ ra và trên đường đi Ngài bảo: 18 “Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem rồi Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các chuyên gia kinh luật và họ sẽ lên án tử hình Người. 19 Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại để chế nhạo, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba Người sẽ sống lại.”

Lời Yêu Cầu Của Mẹ Gia-cơ Và Giăng

20 Bấy giờ bà Xê-bê-đê cùng với các con mình đến quỳ xin Đức Giê-su một điều.

21 Ngài hỏi: Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy trong Nước của Thầy.”

22 Đức Giê-su đáp: “Các con không hiểu điều mình xin. Các con có thể uống chén mà Ta sắp uống không?” Họ thưa: “Dạ được.”

23 Ngài nói: “Các con sẽ uống chén của Ta, còn ngồi bên phải, bên trái thì Ta không cho được, địa vị này dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị.”

24 Nghe thế mười môn đệ kia giận hai anh em này. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các môn đệ lại bảo: “Các con biết rằng những kẻ cai trị ngoại quốc thống trị dân mình, những người quyền cao chức lớn lấy quyền hành trị dân. 26 Nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con; 27 ai muốn đứng đầu trong các con phải làm nô lệ cho các con. 28 Cũng thế, Con Người không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người.”

Chúa Chữa Lành Hai Người Mù

29 Khi Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô có một đoàn dân đông đi theo Ngài. 30 Bấy giờ hai người mù ngồi bên đường nghe nói Đức Giê-su đi qua thì kêu lớn: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”

31 Đám đông rầy la hai người để họ im đi, nhưng họ lại càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”

32 Đức Giê-su dừng lại, gọi họ đến hỏi: “Các con muốn Ta làm gì?”

33 Họ thưa: “Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con được sáng.”

34 Đức Giê-su động lòng thương, sờ mắt họ; lập tức hai người thấy được và đi theo Ngài.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu: 17-19 Chúa nói với các môn Ngài về sự đóng đinh, sự chết và sự sống lại của Ngài đến lần thứ ba. Ngài nói chi tiết hơn về sự khổ nạn và những gì Ngài sẽ phải trải qua và lần đầu tiên Ngài đề cập đến sự trừng phạt Ngài phải chịu trên thập tự giá. Ngài nói với các môn đồ rằng Ngài bị đóng đinh trên thập tự không phải là Ngài đáng bị như vậy nhưng là chủ động vâng theo sự công bình của Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Cha. Sự vâng lời này là có thể vì Ngài có tình yêu và sự tin quyết vào lời hứa về sự sống lại.

Câu 28 Ngài phải nhận lấy vinh hiển của vua để trở thành “Con Người” (Đa-ni-ên 7:14) để cứu chúng ta và trở nên người đầy tớ ban cho chúng ta sự sống của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta (Êsai 53: 11,12). Ngài đã từ bỏ chính mình và vác thập tự giá trước khi các môn đồ làm điều ấy. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh và quyền năng trong lời của Ngài (Phi–líp 2: 9-11). Bạn có phải là người đầy tớ phó thác trong Chúa và đi theo con đường mà Chúa Giê-su đã đi trước không?

Câu 32 Ngài đã không bỏ qua tiếng kêu khóc của hai người mù, mặc dù thế giới đã quay lưng lại với họ, và dù những con người này có thể bị coi là rắc rối và cản trở đối với đám đông và các môn đồ nhưng Chúa Giê-su vẫn thương xót họ, Ngài dừng lại và gọi họ đến. Chúng ta hãy đến gặp Chúa Giê-su Đấng ngày nay vẫn lắng nghe lời cầu nguyện và tiếng kêu cầu của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin hãy giúp chúng con trở nên những người đầy tớ phục vụ những người khác trước để cộng đồng của con có thể kinh nghiệm về nước Thiên đàng.

(Xin chia sẻ phần suy gẫm của bạn ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

Bình Luận:

You may also like