Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Xin Hãy Giữ Gìn Sự Sống Con Và Cứu Con!

Ngày 28 – Xin Hãy Giữ Gìn Sự Sống Con Và Cứu Con!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 25:1-22

1 Lạy Đức Giê-hô-va, linh hồn con hướng về Ngài. 2 Đức Chúa Trời của con ôi! Con tin cậy nơi Ngài. Nguyện con không bị hổ thẹn; đừng để kẻ thù của con thắng hơn con. 3 Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn; Ngoại trừ những kẻ đang tâm phản bội. 4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài. 5 Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con; Hằng ngày con trông đợi Ngài. 6 Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa.

7 Xin đừng nhớ các tội lỗi của con ở tuổi thanh xuân hay sự nổi loạn của con; Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. 8 Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực. Vì thế, Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. 9 Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì.10 Tất cả đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài.11 Đức Giê-hô-va ôi! Vì cớ danh Ngài, xin tha thứ cho con, vì con phạm tội nặng. 12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. 13 Linh hồn người sẽ được ở nơi tốt lành, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. 14 Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài, và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.

15 Mắt con hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ gỡ chân con ra khỏi lưới.16 Cầu xin Chúa đoái xem con và thương xót con, vì con cô đơn và khốn khổ. 17 Sự bối rối nơi lòng con thêm nhiều; Xin Chúa cứu con khỏi hoạn nạn.

18 Xin xem xét nỗi khốn khổ và hoạn nạn của con và tha mọi tội lỗi con. 19 Hãy xem kẻ thù của con đông đến dường bao; Chúng ghét con, hung bạo đến thế nào! 20 Xin Chúa gìn giữ linh hồn con và giải cứu con; Đừng để con bị hổ thẹn, vì con nương náu mình nơi Chúa. 21 Nguyện sự thanh liêm và sự chính trực bảo vệ con, vì con trông đợi Chúa. 22 Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên khỏi mọi gian truân.       

Suy ngẫm

Thi thiên 25 là một bài ca trong đó mỗi dòng đều bắt đầu bằng một chữ từ bảng chữ cái tiếng Hê-bơ-rơ. Kẻ thù của trước giả Thi thiên chế giễu và làm ông tức giận. Nhưng trước giả Thi thiên nhìn lên Đức Chúa Trời và trông cậy Ngài nhiều hơn (c. 1-3).

Trước giả Thi thiên cầu nguyện để Đức Chúa Trời dạy ông con đường ông phải đi, bởi ông trông cậy vào lòng thương xót và yêu thương lớn của Chúa. Và ông tiếp tục xưng ra tội lỗi của ông và cầu xin sự tha thứ (c. 4-11).

Trước giả Thi thiên hát về những phước hạnh những người thờ phượng và đi theo đường lối Đức Chúa Trời sẽ nhận được. Nhưng ông cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bởi vì ông than khóc cho tình cảnh hiện tại của mình (c. 12-18).

Cuối cùng, trước giả Thi thiên nói về những kẻ thù căm ghét và khiến ông tức giận, bởi ông nương náu nơi Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, ông hứa sẽ sống một cách công bình bằng cách vâng theo Lời của Đức Chúa Trời (c. 19-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 8-10  Đức Chúa Trời là thành tín, vì thế Ngài không bỏ qua tội lỗi. Đức Chúa Trời là tốt lành, vì thế Ngài dạy con đường đúng đắn cho những người ăn năn, và giữ những lời hứa của Ngài và bước đi trong đường lối của Ngài. Chúng ta có nên quay trở lại với Đức Chúa Trời, Đấng sẽ chấp nhận chúng ta, nếu chúng ta ăn năn, nghe theo Lời của Ngài, và học theo cách sống của Ngài, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 22  Trước giả Thi thiên bắt đầu từ một lời cầu xin cho sự cứu chuộc cá nhân ông đến sự cứu chuộc cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên. Cho dù nó là số phận của một cá nhân, hay là của cả một cộng đồng hoặc dân tộc, thì tất cả đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ phải cầu nguyện như thế nào cho sự cứu chuộc của gia đình, hội thánh và đất nước chúng ta?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con thờ phượng Ngài thậm chí trong những lúc khó khăn của con, để con có thể sống theo lối sống Ngài đã chỉ cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 14-16

Bình Luận:

You may also like