Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi Trọn Những Ngày Đời Sống Tôi

Ngày 26 – Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi Trọn Những Ngày Đời Sống Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 23:1-6

1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,

Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3 Ngài làm tươi mới linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công chính

Vì cớ danh Ngài.

4 Dù khi con đi trong trũng bóng chết

Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,

Vì Chúa ở cùng con;

Cây trượng và cây gậy của Chúa

An ủi con.

5 Chúa  dọn bàn cho con

Trước mặt kẻ thù nghịch con;

Chúa xức dầu cho đầu con,

Chén con đầy tràn.

6 Thật vậy, trọn đời tôi,

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va

Cho đến lâu dài.

Suy ngẫm:

Trước giả Thi thiên (nhà thơ hoặc ca sĩ) mô tả Đức Chúa Trời là Đấng Chăn Dắt và cảm tạ Đức Chúa Trời vì việc dẫn dắt ông đến một nơi tốt lành, giống như Đức Chúa Trời dẫn dắt  dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an một vùng đất đượm sữa và mật (c. 1-4). Nhà thơ, người mô tả mối quan hệ này với Đức Chúa Trời như mối quan hệ của một con chiên với người chăn, bây giờ mô tả mối quan hệ này với Đức Chúa Trời như mối quan hệ của một người khách với chủ nhà, người đã mời ông đến một bữa tiệc. Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị một bàn tiệc lớn cho nhà thơ trước mắt kẻ thù nghịch của ông. Nhà thơ kết thúc bài ca của ông khi ông ca hát với sự vui mừng được ở với Đức Chúa Trờimãi mãi (c. 5-6).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 1  Đức Chúa Trời là Đấng Chăn Dắt “của tôi”. Đức Chúa Trời đã trở nên Đấng Chăn Dắt cho chúng ta, những người không có khả năng bảo vệ chính mình và khi chúng ta bướng bỉnh bằng những cách của chính mình. Không chỉ có vậy, Đức Chúa Trời còn ban chính sự sống của Ngài để cứu chúng ta (Thi thiên 53:6). Vì thế, nếu chúng ta tin và biết ân điển đó, chúng ta sẽ không bị thiếu thốn.

C. 6  Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ chúng ta. Lý do chúng ta được an toàn, thậm chí cả khi sự chết đe dọa và kẻ thù rượt đuổi chúng ta, là bởi vì sự nhân từ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ “theo” chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta đến sự công bình trong năm tới cũng như Ngài đã làm năm nay. Ở phía sau chúng ta là sự nhân từ và tình yêu thương của Ngài. Chúng ta có nên trở nên như những con chiên hoàn toàn phụ thuộc và phó thác đời sống của chúng ta cho một Đức Chúa Trời (Đấng Chăn Dắt) như thế này hay không?

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì đã dẫn dắt con an toàn trong năm nay. Xin cũng hãy giúp đỡ con bước đi bằng những cách của Ngài trong năm mới nữa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 6-9

Bình Luận:

You may also like