Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Chúa Cứu Thế Giáng Sinh!

Ngày 25 – Chúa Cứu Thế Giáng Sinh!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 2:8-20

8 Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. 10 Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 11 Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. 12 Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: 14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” 15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” 16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17 Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18 Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên. 19 Còn Ma-ri thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. 20 Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ.       

Suy ngẫm

Các thiên sứ trước tiên đã báo tin cho những người chăn chiên về sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus. Những người chăn chiên là một giai cấp thấp của xã hội vào những ngày đó, nhưng Đức Chúa Trời đã báo tin về sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế cho những người địa vị thấp và yếu đuối, trước khi báo cho những địa vị cao và có quyền lực (c. 8-14).

Khi những người chăn chiên nghe tin về sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế, họ đi thẳng đến Bết-lê-hem và đã thấy hài nhi Jêsus nằm trong một máng cỏ. Những người chăn chiên đã nói với bà Ma-ri và ông Giô-sép về tin họ nghe được từ các thiên sứ và nói với họ rằng Hài nhi là Chúa Cứu Thế. Khi bà Ma-ri nghe thấy những điều những người chăn chiên nói, thì bà ghi nhớ những lời đó trong lòng (c. 15-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 14  Đức Chúa Jêsus ban cho sự bình an. Vào những ngày đó, sự hòa bình Sê-sa mang lại bị lặng đi dưới gươm giáo của quân đội. Nhưng sự bình an Đức Chúa Jêsus ban cho là sự bình an thật – đầy sự vui mừng và sự ngợi khen với đạo quân trên trời (các thiên sứ). Chúng ta hãy cầu nguyện để luôn luôn có sự vui mừng và sự bình an thực sự của Đức Chúa Jêsus Christ trong cộng đồng chúng ta đang có liên hệ (gia đình, nơi làm việc và hội thánh), và không phải là sức mạnh của thế giới này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 13-17  Tin về sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus là một tin mừng! Những người chăn chiên đầy dẫy sự vui mừng khi họ nghe thấy tin về sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus từ các thiên sứ. Họ đi thẳng đến Bết-lê-hem và nói về điều họ đã nghe thấy. Liệu chúng ta có quá nghèo nàn trong tấm lòng nên không thể vui mừng được khi nghe tin mừng hay không? Bạn nghĩ ai trong chúng ta sẽ tuyệt vọng hơn đối với tin tức tốt lành này?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Jêsus, vị Vua của sự vui mừng và sự bình an, xin hãy ban cho chúng con sự bình an và sự vui mừng của Ngài trong thế giới này.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 4-5 

Bình Luận:

You may also like