Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Các Thành Của Người Lê-Vi (Phần I)

Ngày 16 – Các Thành Của Người Lê-Vi (Phần I)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 21:1-19

1 Bấy giờ, các trưởng gia tộc người Lê-vi đến với thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun và các trưởng gia tộc của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, 2 và nói với họ tại Si-lô trong xứ Ca-na-an rằng: “Đức Giê-hô-va đã truyền bảo Môi-se cấp cho chúng tôi các thành để ở và các đồng cỏ chung quanh dùng cho súc vật chúng tôi.” 3 Vậy dân Y-sơ-ra-ên vâng lệnh Đức Giê-hô-va, lấy trong sản nghiệp của họ những thành sau đây và những đồng cỏ chung quanh mà cấp cho người Lê-vi. 4 Các gia tộc Kê-hát bắt thăm được phần của mình: Con cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được mười ba thành từ bộ tộc Giu-đa, bộ tộc Si-mê-ôn, và bộ tộc Bên-gia-min. 5 Con cháu khác của Kê-hát bốc thăm được mười thành từ bộ tộc Ép-ra-im, bộ tộc Đan, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se. 6 Con cháu Ghẹt-sôn bốc thăm được mười ba thành từ bộ tộc Y-sa-ca, bộ tộc A-se, bộ tộc Nép-ta-li, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se ở Ba-san. 7 Con cháu Mê-ra-ri, theo từng gia tộc của họ, được mười hai thành từ bộ tộc Ru-bên, bộ tộc Gát, và bộ tộc Sa-bu-lôn. 8 Dân Y-sơ-ra-ên bắt thăm cấp cho người Lê-vi các thành kể trên với các đồng cỏ chung quanh, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi-se. 9 Dân Y-sơ-ra-ên lấy các thành có tên sau đây thuộc bộ tộc Giu-đa và bộ tộc Si-mê-ôn mà cấp cho họ. 10 Con cháu A-rôn thuộc các gia tộc Kê-hát, là con trai Lê-vi, được các thành ấy, vì thăm trúng về họ trước tiên. 11 Người ta cấp cho họ thành Ki-ri-át A-ra-ba, (A-ra-ba là cha của A-nác), tức là Hếp-rôn ở trên núi Giu-đa, và các đồng cỏ chung quanh nó. 12 Còn các cánh đồng của thành và các làng mạc của nó thì được cấp cho Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, làm sản nghiệp. 13 Người ta cấp cho con cháu thầy tế lễ A-rôn thành Hếp-rôn, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát, và các đồng cỏ chung quanh; Líp-na và các đồng cỏ chung quanh; 14 Giạt-thia và các đồng cỏ chung quanh; Ê-thê-mô-a và các đồng cỏ chung quanh; 15 Hô-lôn và các đồng cỏ chung quanh; Đê-bia và các đồng cỏ chung quanh; 16 A-in và các đồng cỏ chung quanh; Giu-ta và các đồng cỏ chung quanh; Bết Sê-mết và các đồng cỏ chung quanh. Đó là chín thành của hai bộ tộc nầy. 17 Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Bên-gia-min mà cấp cho họ. Đó là thành Ga-ba-ôn và các đồng cỏ chung quanh; thành Ghê-ba và các đồng cỏ chung quanh; 18 thành A-na-tốt và các đồng cỏ chung quanh; thành Anh-môn và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 19 Các thành của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn, tất cả là mười ba thành với các đồng cỏ chung quanh.            

Suy ngẫm

Những người lãnh đạo của người Lê-vi xin cấp đất nơi họ có thể sinh sống theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Đáp lại lời đề nghị này, các chi phái Y-sơ-ra-ên vâng lời Đức Chúa Trời và chọn tổng cộng là 48 thành cho người Lê-vi trong các vùng đất của họ. Lý do người Lê-vi không nhận được phần đất nào, giống như các chi phái khác, là bởi vì họ có một nhiệm vụ đặc biệt – thờ phượng Đức Chúa Trời trong khắp các chi phái của Y-sơ-ra-ên. Cũng giống như người Y-sơ-ra-ên nhận được đất thông qua việc bốc thăm, người Lê-vi cũng nhận các thành họ sẽ cư ngụ bằng việc bốc thăm (c. 1-19).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12  Phân đoạn đề cập đến Ca-lép một cách cụ thể (14:13-15; 15:13). Ông nhận được vùng Hếp-rôn nơi người A-na-kim đã từng sinh sống. Khi dân Y-sơ-ra-ên sợ không dám đánh chiếm Đất Hứa bởi vì người A-na-kim, chỉ có Ca-lép và Giô-suê có đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Giô-suê đề cập ba lần rằng vùng Hếp-rôn đã trở thành tài sản của Ca-lép. Đó là một sự nhắc nhở rằng chỉ có đức tin và sự vâng lời mới là bí quyết của sự chiến thắng ở Ca-na-an. Chúng ta đã chiến thắng và thất bại ở chỗ nào năm nay? Chúng ta đã đạt được gì và mất gì? Chúng ta hãy nhìn lại và xem xét cách chiến thắng của Ca-lép và áp dụng nó vào đời sống của chúng ta.

Cầu nguyện: Chúa ôi, con xưng nhận rằng Ngài là sản nghiệp đích thực của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Hê-bơ-rơ 8-10 

Bình Luận:

You may also like