Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Các Thành Của Người Lê-Vi (Phần II)

Ngày 17 – Các Thành Của Người Lê-Vi (Phần II)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 21:20-45

20 Những người Lê-vi thuộc các gia tộc khác của Kê-hát nhận được các thành thuộc bộ tộc Ép-ra-im làm sản nghiệp. 21 Người ta cấp cho họ thành Si-chem là nơi trú ẩn cho kẻ ngộ sát, ở trên núi Ép-ra-im, và các đồng cỏ chung quanh; thành Ghê-xe và các đồng cỏ chung quanh; 22 thành Kíp-sa-im và các đồng cỏ chung quanh; thành Bết Hô-rôn và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 23 Người ta lấy các thành từ bộ tộc Đan mà cấp cho họ: đó là thành Ên-the-kê và các đồng cỏ chung quanh; thành Ghi-bê-thôn và các đồng cỏ chung quanh; 24 thành A-gia-lôn và các đồng cỏ chung quanh; thành Gát-rim-môn và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 25 Người ta cũng lấy các thành từ phân nửa bộ tộc Ma-na-se: đó là thành Tha-a-nác và các đồng cỏ chung quanh; thành Gát Rim-môn và các đồng cỏ chung quanh. 26 Tổng cộng là mười thành và các đồng cỏ chung quanh được cấp cho những gia tộc còn lại thuộc dòng Kê-hát. 27 Người ta cũng lấy các thành từ phân nửa bộ tộc Ma-na-se. Đó là thành Gô-lan ở xứ Ba-san, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát mà cấp cho con cháu Ghẹt-sôn thuộc về gia tộc Lê-vi, cùng các đồng cỏ chung quanh thành; Bết-ê-ra cùng các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 28 Người ta cũng lấy các thành bộ tộc Y-sa-ca, đó là thành Ki-si-ôn và các đồng cỏ chung quanh; Đáp-bê-rát và các đồng cỏ chung quanh; 29 thành Giạt-mút và các đồng cỏ chung quanh; Ên Ga-nim và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 30 Người ta cũng lấy các thành thuộc bộ tộc A-se, đó là Mi-sê-anh và các đồng cỏ chung quanh; Áp-đôn và các đồng cỏ chung quanh; 31 thành Hên-cát và các đồng cỏ chung quanh; thành Rê-hốp và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 32 Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Nép-ta-li, đó là thành Kê-đe ở Ga-li-lê, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát và các đồng cỏ chung quanh; thành Ha-mốt Đô-rơ và các đồng cỏ chung quanh; thành Cạt-than và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là ba thành. 33 Tổng cộng các thành của người Ghẹt-sôn, theo từng gia tộc, là mười ba thành với các đồng cỏ chung quanh. 34 Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Sa-bu-lôn mà cấp cho những gia tộc Mê-ra-ri, tức là những người Lê-vi còn lại. Đó là thành Giốc-nê-am và các đồng cỏ chung quanh; thành Cạt-ta và các đồng cỏ chung quanh; 35 Thành Đim-na và các đồng cỏ chung quanh; thành Na-ha-la và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 36 Người ta cũng lấy từ bộ tộc Ru-bên các thành, đó là thành Bết-se và các đồng cỏ chung quanh; thành Giát-sa và các đồng cỏ chung quanh; 37 thành Kê-đê-mốt và các đồng cỏ chung quanh; thành Mê-phát và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 38 Người ta cũng lấy từ bộ tộc Gát các thành, đó là Ra-mốt ở xứ Ga-la-át, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát, và các đồng cỏ chung quanh; thành Ma-ha-na-im và các đồng cỏ chung quanh; 39 thành Hết-bôn và các đồng cỏ chung quanh; thành Gia-ê-xe và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. 40 Tổng cộng các thành cấp cho các gia tộc Mê-ra-ri, tức là phần còn lại của các gia tộc thuộc Lê-vi, là mười hai thành. 41 Tổng cộng các thành của người Lê-vi ở giữa sản nghiệp dân Y-sơ-ra-ên là bốn mươi tám thành cùng các đồng cỏ chung quanh. 42 Mỗi thành ấy đều có các đồng cỏ chung quanh và tất cả thành ấy đều giống như vậy. 43 Như vậy, Đức Giê-hô-va ban cho Y-sơ-ra-ên cả xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ phụ họ. Họ chiếm hữu và định cư ở đó. 44 Đức Giê-hô-va ban cho bốn phía đều được yên ổn, đúng như Ngài đã thề với tổ phụ họ, không một kẻ thù nào đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó tất cả kẻ thù vào tay họ. 45 Trong mọi lời hứa tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là vô hiệu. Tất cả đều được ứng nghiệm.

Suy ngẫm

Phân đoạn giới thiệu các thành con cháu Kê-hát, Ghẹt-sôn, và Mê-ra-ri (Lê-vi) nhận được. Người Lê-vi ở rải rác khắp vùng Đất Hứa để thực hiện các nhiệm vụ tín ngưỡng của dân Y-sơ-ra-ên (c. 20-24). Bằng cách này, lời hứa Đức Chúa Trời phán với các tổ phụ của Y-sơ-ra-ên (Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp), rằng Ngài sẽ ban cho họ xứ Ca-na-an, đã được làm thành. Dẫu rằng nhiều năm đã trôi qua, Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài, và làm thành từng lời hứa một (c. 43-45).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 43-45  Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Trước giả của sách Giô-suê sử dụng Lời Chúa “tất cả” bốn lần để nhấn mạnh cách những lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm một cách hoàn hảo như thế nào. Chúng ta có đang hết lòng trung tín với Đức Chúa Trời, Đấng làm thành những lời hứa của Ngài hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 20-42 Các thành mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên cấp cho người Lê-vi là những nơi để họ và dạy Lời của Đức Chúa Trời. Bằng cách này dân Y-sơ-ra-ên có thể nhớ hình ảnh của mình thông qua sự giảng dạy của người Lê-vi trong những thành ở giữa vùng đất của họ, và có thể sống theo Lời của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của họ. Ngày nay, có những “Lê-vi” nơi chúng ta có thể lắng nghe, học hỏi, và suy ngẫm về Lời của Đức Chúa Trời trong các thành phố (gia đình, nơi làm việc, trường học…) hay không? Đất của chúng ta không đầy dẫy báo chí, truyền hình, và mạng internet, nơi chúng ta chí nghe thấy những giá trị của thế giới này hay không?

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì cho phép con đối diện với thời gian cuối của năm nay với Đức Chúa Trời không thay đổi của con!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Hê-bơ-rơ 11 

Bình Luận:

You may also like