Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Các Thành Trú Ẩn

Ngày 15 – Các Thành Trú Ẩn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 20:1-9

1 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: 2 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên lập các thành trú ẩn mà Ta đã phán với các con qua Môi-se 3 để cho kẻ vô ý giết người có thể trốn ở nơi ấy. Các thành đó sẽ là nơi ẩn lánh khỏi kẻ đòi nợ máu. 4 Kẻ ngộ sát sẽ chạy trốn đến một trong các thành ấy, đứng nơi cổng thành, trình bày sự việc cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp nhận người ấy vào thành, chỉ định một chỗ và người ấy sẽ ở đó với họ. 5 Nếu kẻ đòi nợ máu đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ ngộ sát vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân làm thiệt mạng người lân cận mình chỉ vì vô ý chứ không phải trước kia có hận thù gì với người nầy. 6 Kẻ ngộ sát phải ở trong thành ấy cho đến khi được xét xử trước hội chúng, và cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Khi đó, kẻ ngộ sát sẽ trở về thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi.”

7 Vậy dân Y-sơ-ra-ên biệt riêng thành Kê-đe ở Ga-li-lê, trên núi Nép-ta-li, thành Si-chem trên núi Ép-ra-im và thành Ki-ri-át A-ra-ba, tức là Hếp-rôn, trên vùng đồi núi Giu-đa. 8 Vùng bên kia sông Giô-đanh, phía đông thành Giê-ri-cô, họ chỉ định thành Bết-se trong hoang mạc, trên cao nguyên thuộc bộ tộc Ru-bên, thành Ra-mốt ở vùng Ga-la-át, thuộc bộ tộc Gát và thành Gô-lan ở vùng Ba-san, thuộc bộ tộc Ma-na-se. 9 Đó là các thành được chỉ định cho toàn dân Y-sơ-ra-ên và cho ngoại kiều cư trú tại đó để người nào vô ý làm thiệt mạng ai có thể trú ẩn ở đó mà không bị tay kẻ đòi nợ máu giết chết trước khi được đưa ra trước hội chúng. 

Suy ngẫm

Sau khi Giô-suê đã ban (phân chia) đất đai cho các chi phái, ông theo lệnh của Đức Chúa Trời chỉ định sáu thành trú ẩn. Các thành trú ẩn là những nơi bảo vệ cho những người vô tình giết ai đó, và không vì cớ trả thù. Những người chạy trốn đến các thành trú ẩn có thể ở đó để được bảo vệ. Và nữa, nếu thầy tế lễ thượng phẩm của thành đó qua đời, thì người tị nạn đó sẽ được tự do. Tương tự như vậy, các thành trú ẩn được dùng như một hệ thống đảm bảo quyền con người cho những người trong những cảnh ngộ khó khăn và bảo vệ họ (c. 1-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 7-8 Chúa Trời chỉ định ba nơi ở miền đông Ca-na-an và ba nơi ở miền tây Ca-na-an làm các thành trú ẩn. Ở đây những kẻ vô tình giết ai đó có thể ẩn trốn. Thậm chí ngày nay, cách để tránh sự trừng phạt đó là mở lòng với tất cả mọi người thông qua Đấng Christ. Chúng ta hãy nắm giữ lấy ân điển của Đức Chúa Trời trước khi năm nay kết thúc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6  Người tình cờ giết ai đó và chạy trốn đến một thành trú ẩn, có thể quay về an toàn nơi nhà của họ, nếu thầy tế lể thượng phẩm của thành đó qua đời. Nói cách khác, họ được ban cho sự tự do thông qua sự chết của thầy tế lễ thượng phẩm. Điều này nói đến sự cứu chuộc chúng ta khỏi sự trừng phạt tội lỗi thông qua sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì đã ban Đức Chúa Jêsus Christ, Thành Trú Ẩn của con, cho một kẻ tội nhân như con!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Hê-bơ-rơ 5-7 

Bình Luận:

You may also like