Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Sản Nghiệp Của Chi Phái A-Se, Nép-Ta-Li, Đan, Và Giô-Suê

Ngày 14 – Sản Nghiệp Của Chi Phái A-Se, Nép-Ta-Li, Đan, Và Giô-Suê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 19:24-51

24 Bộ tộc thuộc con cháu A-se bắt thăm được phần đất thứ năm, theo từng gia tộc của họ. 25 Ranh giới nầy bao gồm: Hên-cát, Ha-li, Bê-ten, Ạc-sáp, 26 A-lam-mê-léc, A-mê-át, và Mi-sê-anh. Phía tây gặp Cạt-mên và khe Líp-nát 27 rồi vòng qua phía mặt trời mọc, hướng về Bết Đa-gôn, gặp Sa-bu-lôn và thung lũng Díp-thách Ên ở về phía bắc Bết Ê-méc và Nê-i-ên, rồi chạy qua Ca-bun về phía trái, 28 đến Ếp-rôn, Rê-hốp, Ham-môn, Ca-na cho đến thành lớn Si-đôn. 29 Ranh giới nầy lại vòng về Ra-ma cho đến thành kiên cố Ty-rơ rồi chạy đến Hô-sa và dừng lại ở biển, trong vùng Ạc-xíp, 30 U-ma, A-phéc, và Rê-hốp. Tất cả là hai mươi hai thành cùng các làng mạc của chúng. 31 Các thành nầy và những làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cháu thuộc bộ tộc A-se theo từng gia tộc của họ. 32 Con cháu bộ tộc Nép-ta-li bắt thăm được phần đất thứ sáu theo từng gia tộc của họ. 33 Ranh giới của họ chạy từ Hê-lép, từ cây sồi ở Sa-na-nim, về hướng A-đa-mi Nê-kép và Giáp-nê-ên cho đến Lạc-cum rồi dừng lại ở sông Giô-đanh. 34 Sau đó, ranh giới nầy vòng về phía tây, đi đến Át-nốt Tha-bô rồi từ đó chạy về Hục-cốc. Phía nam giáp địa phận Sa-bu-lôn, phía tây giáp địa phận A-se và Giu-đa, phía mặt trời mọc giáp sông Giô-đanh. 35 Các thành kiên cố là: Xi-đim, Xe-rơ, Ha-mát, Ra-cát, Ki-nê-rết, 36 A-đa-ma, Ra-ma, Hát-so, 37 Kê-đe, Ết-rê-i, Ên Hát-so, 38 Gi-rê-ôn, Mít-đa-ên, Hô-rem, Bết A-nát, và Bết Sê-mết. Tất cả là mười chín thành cùng các làng mạc của chúng. 39 Các thành nầy với những làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc thuộc con cháu Nép-ta-li theo từng gia tộc của họ. 40 Con cháu thuộc bộ tộc Đan bắt thăm được phần đất thứ bảy theo từng gia tộc của họ. 41 Ranh giới của họ gồm Xô-rê-a, Ết-tha-ôn, Yết Sê-mết, 42 Sa-la-bin, A-gia-lôn, Gít-la, 43 Ê-lôn, Thim-na-tha, Éc-rôn, 44 Ên-the-kê, Ghi-bê-thôn, Ba-lát, 45 Giê-hút, Bê-nê Bê-rác, Gát Rim-môn, 46 Mê Giạt-côn, và Ra-côn, cùng với phần đất đối diện Gia-phô. 47 Khi địa phận của Đan bị xâm lấn, người Đan đi lên tiến đánh Lê-sem, dùng gươm diệt thành ấy, chiếm nó làm sản nghiệp và định cư tại đó, rồi gọi thành Lê-sem là Đan theo tên tổ phụ của họ. 48 Các thành nầy cùng với các làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc Đan, theo từng gia tộc của họ. 49 Khi đã được chia đất theo từng địa phận rồi, dân Y-sơ-ra-ên lấy một phần sản nghiệp ở giữa họ mà cấp cho Giô-suê, con trai của Nun. 50 Dân Y-sơ-ra-ên tuân lệnh Đức Giê-hô-va cấp cho ông cái thành mà ông xin, là thành Thim-nát Sê-rách trong núi Ép-ra-im. Ông xây dựng thành và định cư tại đó. 51 Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, và các trưởng gia tộc của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên bắt thăm phân phát tại Si-lô, tại Lều Hội Kiến trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy họ hoàn tất việc phân chia đất.       

Suy ngẫm

Các chi phái A-se, Nép-ta-li, và Đan cũng nhận được đất làm sản nghiệp. Nhưng chi phái Đan đã bị người A-mô-rít đuổi và phải sống ở một vùng phía bắc cách xa vùng đất họ được chia (c. 24-48).

Sau khi Đức Chúa Trời hoàn tất việc phân chia đất đai, Ngài ban cho Giô-suê, người lãnh đạo, một vùng đất để sinh sống. Người Y-sơ-ra-ên phân chia đất đai bằng cách bốc thăm tại cổng đền tạm (Đức Chúa Trời). Điều này cho thấy rằng đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng ban đất đai cho người Y-sơ-ra-ên (c. 49-51).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 40-48  Đức Chúa Trời ban cho chi phái Đan một cơ hội khác bởi vì họ đã thất bại trong việc bảo vệ đất đai đã nhận được (Các Quan Xét 1:34). Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời họ có thể đánh bại được Rê-sen ở phía bắc và định cư trên đất của chúng (Các Quan Xét 18). Đức Chúa Trời không muốn sự thất bại một lần của chúng ta là một sự thất bại mãi mãi. Bạn đã bao giờ trải qua nỗi đau của sự thất bại năm nay hay chưa? Đức Chúa Trời muốn chúng ta bắt đầu lại tại Rê-sen!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 49-50  Câu chuyện về việc phân chia đất đai bắt đầu bằng sản nghiệp của Ca-lép (14:6-15), và kéo dài đến sản nghiệp của Giô-suê. Nó bắt đầu và kết thúc bằng hai người tôi tớ trung tín, Ca-lép và Giô-suê, những người tin vào lời hứa và cương quyết chinh phục Ca-na-an. Điều này cho thấy rằng sự vâng lời và sự trung tín của hai người này đã dẫn dắt  cả dân Y-sơ-ra-ên trong đường lối và lối sống đúng đắn. Lịch sử của cuộc đời bắt đầu từ chúng ta.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp cho lời hứa của Ngài được thành trong cộng đồng của chúng con thông qua việc vâng lời của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Hê-bơ-rơ 3-4

Bình Luận:

You may also like