Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Sản Nghiệp Của Người Ép-Ra-Im

Ngày 09 – Sản Nghiệp Của Người Ép-Ra-Im

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 16:1-10

1 Phần đất mà con cháu Giô-sép đã bắt thăm được chạy từ sông Giô-đanh gần Giê-ri-cô, phía đông các suối Giê-ri-cô, băng qua hoang mạc, và từ thành Giê-ri-cô lên đến vùng đồi núi Bê-tên. 2 Ranh giới chạy dài từ Bê-tên đến Lu-xơ, đi qua địa phận dân A-rê-kít tại A-ta-rốt, 3 chạy xuống phía tây đến địa phận dân Giáp-lê-tít, cho đến địa phận Bết Hô-rôn Hạ và Ghê-xe rồi dừng lại ở biển.

 4 Đó là phần sản nghiệp mà con cháu của Giô-sép là Ma-na-se và Ép-ra-im đã nhận lãnh.

5 Địa phận của Ép-ra-im theo từng gia tộc của họ như sau: ranh giới của sản nghiệp họ ở về phía đông, từ A-tê-rốt A-đa cho đến Bết Hô-rôn Thượng, 6 và từ đó chạy thẳng ra biển; về phía bắc là Mít-mê-thát; về phía đông, đường ranh giới nầy vòng về hướng Tha-a-nát Si-lô, và chạy về phía đông đến Gia-nô-ách, 7 rồi từ Gia-nô-ách, nó chạy xuống A-ta-rốt và Na-ra-tha, gặp Giê-ri-cô, và dừng lại ở sông Giô-đanh. 8 Từ Tháp-bu-ách, ranh giới nầy chạy về hướng tây đến suối Ca-na, rồi dừng lại ở biển. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Ép-ra-im, theo từng gia tộc của họ. 9 Ngoài những thành trì và làng mạc đó, người Ép-ra-im cũng có những thành dành riêng cho họ trong sản nghiệp của người Ma-na-se. 10 Tuy nhiên, họ không đuổi dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe nên dân Ca-na-an ở giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, nhưng chúng bị cưỡng bách lao động như nô lệ.

Suy ngẫm

Con cháu của Giô-sép cũng nhận được đất thông qua việc bốc thăm như chi phái Giu-đa. Con cháu Giô-sép được chia thành người Ma-na-se và người Ép-ra-im, nhưng họ được bốc thăm như một dân (c. 1-4). Ma-na-se là con đầu lòng của Giô-sép, nhưng người Ép-ra-im nhận được đất trước. Lời chúc phước của Gia-cốp rằng Ép-ra-im sẽ “thực sự” là con đầu lòng đã được làm thành. Cũng giống như chi phái Giu-đa không đuổi được dân Giê-bu-sít, người Ép-ra-im đã thất bại trong việc loại bỏ người Ca-na-an sinh sống ở Ghê-xe. Chúng ta có thể thấy rằng đức tin của họ cũng không trọn vẹn (c. 5-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 1-9  Đức Chúa Trời đã làm thành lời chúc phước mà Gia-cốp đã dành cho mười hai người con trai của ông, khi ông trên giường hấp hối. Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa rằng Giô-sép sẽ là cây nho kết quả, các cành lan qua bức tường (Sáng Thế Ký 49:22), bằng cách cho hậu duệ của Giô-sép được nhận vùng đất đẹp đẽ và màu mỡ nhất cả xứ Ca-na-an. Và Đức Chúa Trời cũng chấp nhận việc chỉ định Ép-ra-im làm con trưởng và cho phép người Ép-ra-im nhận đất trước (Sáng Thế Ký 48:5-20). Hơn nữa, Đức Chúa Trời ban cho người Ép-ra-im sự vinh quang của việc có đền tạm của Đức Chúa Trời tại Si-lô, một trong những vùng họ nhận được. Chúng ta hãy suy ngẫm về sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng làm thành sự ban phước của giao ước. Chúng ta đang làm lan rộng các phước của Đức Chúa Trời như thế nào và tới những ai? Chúng ta hãy suy ngẫm về ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho các phước của các con trưởng – cho những người con trai của Y-sơ-ra-ên, những người không phải là những con trưởng.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, con cám ơn Ngài vì đã cho con được làm con của Ngài và ban cho con được thừa kế mọi thứ thiêng liêng trên trời!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Ti-mô-thê 1-3

Bình Luận:

You may also like