Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Các Thành Của Chi Phái Giu-Đa

Ngày 08 – Các Thành Của Chi Phái Giu-Đa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 15:21-63

21 Các thành ở cực nam của bộ tộc Giu-đa, gần biên giới Ê-đôm là: Cáp-xê-ên, Ê-đe, Gia-gua, 22 Ki-na, Đi-mô-na, A-đê-a-đa, 23 Kê-đe, Hát-so, Gít-nan, 24 Xíp, Tê-lem, Bê-a-lốt, 25 Hát-so Ha-đa-tha, Kê-ri-giốt Hết-rôn, tức là Hát-so, 26 A-mam, Sê-ma, Mô-la-đa, 27 Hát-sa-ga-đa, Hết-môn, Bết Pha-lết, 28 Hát-sa Su-anh, Bê-e Sê-ba, Bi-sốt-gia, 29 Ba-la, Y-dim, Ê-xem, 30 Ê-thô-lát, Kê-sinh, Họt-ma, 31 Xiếc-lác, Mát-ma-na, San-sa-na, 32 Lê-ba-ốt, Si-lim, A-in, và Rim-môn: tất cả là hai mươi chín thành với các làng mạc của chúng.

33 Trong miền chân núi có: Ết-tha-ôn, Xô-rê-a, Át-na, 34 Xa-nô-ách, Ên Ga-nim, Tháp-bu-ách, Ên-nam, 35 Giạt-mút, A-đu-lam, Sô-cô, A-xê-ca, 36 Sa-a-ra-im, A-đi-tha-im, Ghê-đê-ra, và Ghê-đê-rô-tha-im: tất cả là mười bốn thành với các làng mạc của chúng.

 37 Cũng có Xê-nan, Ha-đa-sa, Mích-đanh Gát, 38 Đi-lan, Mích-pê, Giốc-thê-ên, 39 La-ki, Bốt-cát, Éc-lôn, 40 Cáp-bôn, Lách-ma, Kít-lít, 41 Ghê-đê-rốt, Bết Đa-gôn, Na-a-ma, và Ma-kê-đa: tất cả là mười sáu thành với các làng mạc của chúng.

42 Líp-na, Ê-the, A-san, 43 Díp-tách, Át-na, Nết-síp, 44 Kê-i-la, Ạc-xíp, và Ma-rê-sa: tất cả là chín thành với các làng mạc của chúng.

45 Éc-rôn, với các thị trấn và làng mạc của nó; 46 từ Éc-rôn đến biển, tất cả các thành ở gần Ách-đốt cùng các làng mạc của chúng;

47 Ách-đốt, các thị trấn và các làng mạc của nó; Ga-xa, các thị trấn và các làng mạc của nó, cho đến Suối Ai Cập và bờ Biển Lớn.

48 Trong miền núi có: Sa-mia, Giạt-thia, Sô-cô, 49 Đa-na, Ki-ri-át Sa-na, tức là Đê-bia, 50 A-náp, Ết-thê-mô, A-nim, 51 Gô-sen, Hô-lôn, Ghi-lô: tất cả là mười một thành cùng các làng mạc của chúng.

 52 A-ráp, Ru-ma, Ê-sê-an, 53 Gia-num, Bết Tháp-bu-ách, A-phê-ca, 54 Hum-ta, Ki-ri-át A-ra-ba, tức là Hếp-rôn, và Si-ô: tất cả là chín thành với các làng mạc của chúng.

55 Ma-ôn, Cạt-mên, Xíp, Giu-ta, 56 Gít-rê-ên, Giốc-đê-am, Xa-nô-ách; 57 Ca-in, Ghi-bê-a, và Thim-na: tất cả là mười thành với các làng mạc của chúng.

58 Hanh-hun, Bết Xu-rơ, Ghê-đô, 59 Ma-a-rát, Bết A-nốt, và Ên-thê-côn: tất cả là sáu thành với các làng mạc của chúng.

60 Ki-ri-át Ba-anh, tức là Ki-ri-át Giê-a-rim, và Ráp-ba: tất cả là hai thành với các làng mạc của chúng.

 61 Trong hoang mạc có Bết A-ra-ba, Mi-đin, Sê-ca-ca, 62 Níp-san, Thành Muối, và Ên-ghê-đi: tất cả là sáu thành với các làng mạc của chúng.

63 Người Giu-đa không đuổi được dân Giê-bu-sít ở tại Giê-ru-sa-lem nên dân Giê-bu-sít còn ở chung với người Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem cho đến ngày nay.

Suy ngẫm

Phân đoạn đưa ra một danh sách dài các thành chi phái Giu-đa nhận được. Chi phái Giu-đa nhận được tổng cộng là 115 thành. Đó là một điều họ chưa bao giờ hình dung được trong những ngày làm nô lệ ở Ai-cập; và những sự nghi ngờ của họ trong những ngày ở trong đồng vắng đã trở thành hiện thực. Danh sách dài các thành chỉ ra thực tế là lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham, và cho Môi-se, đã được làm thành (c. 21-62).

Nhưng chi phái Giu-đa đã thất bại trong việc đuổi người Giê-bu-sít ra khỏi Giê-ru-sa-lem. Điều này không có nghĩa là lời hứa của Đức Chúa Trời không trọn vẹn. Thay vào đó, đức tin của chi phái Giu-đa không trọn vẹn (c. 63).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 21-62  Chi phái Giu-đa chứng kiến khi lời hứa của Đức Chúa Trời được làm thành. Vẫn còn nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh còn chưa ứng nghiệm. Nhưng nếu chúng ta tin vào những lời hứa đó ngày nay, chúng ta sẽ chứng kiến khi những lời hứa đó được ứng nghiệm, như đối với chi phái Giu-đa.

C. 63  Dẫu rằng Giô-suê đã giết vua của Giê-ru-sa-lem (10:22-27), con cháu của Giu-đa đã không thể loại bỏ người Giê-bu-sít và sống giữa họ. Điều đó có thể bởi vì sự chống cự của người Giê-bu-sít quá mạnh (Các Thẩm Phán 1:19) hoặc là họ không cảm thấy cần phải loại bỏ họ bởi vì họ còn nhiều vùng đất khác. Dầu thế nào đi nữa, chi phái Giu-đa đã không hoàn toàn vâng Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn lại xem chúng ta đã vâng theo những lời hứa trong Lời của Đức Chúa Trời một cách cẩn thận và trung tín như thế nào.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con tin vào những lời hứa của Ngài được ghi lại trong Kinh Thánh. Xin cho con được sống làm chứng về những lời hứa được ứng nghiệm trong cuộc sống của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1-3 

Bình Luận:

You may also like