Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Giu-Đa

Ngày 07 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Giu-Đa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 15:1-20

1 Phần đất mà bộ tộc Giu-đa bắt thăm được theo từng gia tộc, chạy về phía nam ranh giới Ê-đôm đến hoang mạc Xin ở miền cực nam. 2 Ranh giới phía nam của họ chạy từ cuối Biển Muối, tức là từ vùng vịnh hướng về phía nam; 3 và từ dốc Ạc-ráp-bim chạy dài xuống miền nam, đi ngang qua Xin, lên phía nam Ca-đe Ba-nê-a, đi ngang qua Hết-rôn, lên hướng Át-đa, vòng qua Cạt-ca, 4 đi ngang về hướng Át-môn, nhập vào Suối Ai Cập và chạy đến tận biển. Đó sẽ là ranh giới phía nam của anh em. 5 Ranh giới phía đông là từ Biển Chết cho đến cửa sông Giô-đanh. Ranh giới phía bắc chạy từ vùng vịnh nơi cửa sông Giô-đanh, 6 đi lên Bết Hốt-la, trải qua phía bắc Bết A-ra-ba, và chạy đến hòn đá Bô-han, con trai của Ru-bên. 7 Biên giới nầy chạy lên đến Đê-bia, từ thung lũng A-cô chạy về hướng bắc vòng qua Ghinh-ganh, đối diện dốc A-đu-mim về phía nam của thung lũng; rồi chạy dọc mé nước Ên Sê-mết và đến Ên Rô-ghên. 8 Từ đó, ranh giới chạy lên gần thung lũng Bên Hi-nôm, dọc sườn đồi phía nam của Giê-bu, tức là Giê-ru-sa-lem. Kế đó, nó chạy lên cho đến đỉnh núi nằm đối diện thung lũng Hi-nôm về hướng tây, ở cuối phía bắc thung lũng Rê-pha-im. 9 Ranh giới lại chạy từ đỉnh núi đến suối nước Nép-thô-ách, và kéo dài về hướng các thành của núi Ép-rôn; rồi chạy xuống đến Ba-la, là Ki-ri-át Giê-a-rim. 10 Nó chạy vòng từ Ba-la qua hướng tây đến núi Sê-i-rơ, rồi bọc theo sườn phía bắc của núi Giê-a-rim, tức là Kê-sa-lôn, chạy xuống đến Bết Sê-mết và ngang qua Thim-na. 11 Ranh giới nầy cứ chạy theo triền núi phía bắc Éc-rôn rồi vòng về Siếc-rôn, chạy qua núi Ba-la, thẳng đến Giáp-nê-ên, và dừng lại ở biển. 12 Còn ranh giới phía tây là bờ Biển Lớn. Đó là ranh giới bao quanh con cháu Giu-đa, theo từng gia tộc của họ. 13 Theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, Giô-suê cấp cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, một phần đất ở giữa người Giu-đa, là thành của A-ra-ba, cha A-nác. Đó là thành Hếp-rôn. 14 Ca-lép đuổi được ba con trai của A-nác, là Sê-sai, A-hi-man, và Tha-mai. 15Từ đó ông đi lên đánh dân thành Đê-bia. Đê-bia trước kia tên là Ki-ri-át Sê-phe. 16 Ca-lép nói: “Ta sẽ gả con gái ta là Ạc-sa cho người nào đánh và chiếm lấy Ki-ri-át Sê-phe.” 17 Ốt-ni-ên, con trai của Kê-na là anh Ca-lép, chiếm được thành và Ca-lép gả con gái ông là Ạc-sa cho chàng làm vợ. 18 Khi về với Ốt-ni-ên, nàng thuyết phục chàng xin cha nàng một thửa ruộng. Khi nàng xuống lừa, Ca-lép hỏi: “Con muốn điều gì?” 19 Nàng thưa: “Xin cha ban cho con một món quà, vì cha đặt con nơi đất Nê-ghép, nên xin cha cũng cho con luôn mấy suối nước”. Ca-lép liền cho nàng các suối nước ở miền trên và miền dưới.

20 Đó là sản nghiệp của bộ tộc Giu-đa, theo từng gia tộc của họ.

Suy ngẫm

Đó chính là nhà Giu-đa đã nhận được đất ở miền tây sông Giô-đanh trước nhất. Trong số mười hai con trai của Gia-cốp, Giu-đa là con trai thứ tư. Nhưng ông đã làm nhiệm vụ của người con cả và đã nhận được sự chúc phước của Gia-cốp cho con trưởng. Nhà Giu-đa sẽ tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng trong Y-sơ-ra-ên (c. 1-12). Lúc đó, Ca-lép đã đánh bại dân A-na-kim và đã đánh chiếm Hếp-rôn. Khi Ca-lép tấn công Đê-bia, ông hứa ban con gái Ạc-sa của mình cho người đánh bại được Đê-bia. Ốt-ni-ên chinh phục được Đê-bia và cưới Ạc-sa. Ốt-ni-ên sau này trở thành một thẩm phán dũng cảm của Y-sơ-ra-ên trong tương lai (c.13-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-12  Đức Chúa Trời ban những ranh giới rõ ràng cho nhà Giu-đa ở mọi hướng. Vùng đất họ nhận được có những khu vực trù phú, nhưng cũng có núi hoang và những thung lũng gập ghềnh. Ngoài ra, nó cũng là một vùng đất kẻ thù bao vây. Nhưng bởi vì nó là vùng đất Đức Chúa Trời ban cho, nó là nơi đẹp đẽ nhất (Thi thiên 16:6). Chúng ta hãy nhìn lại năm vừa qua và suy nghĩ về những phước hạnh, tài sản, sức khỏe, kiến thức, và những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho hội chúng của chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa bởi sản nghiệp vĩ đại nhất Ngài ban cho chúng ta!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 16-19 Ca-lép, Ốt-ni-ên và Ạc-sa tiếp tục bày tỏ họ đã sẵn sàng như thế nào cho một sự thách thức trong suốt quá trình nhận đất theo lời hứa. Chúng ta hãy suy nghĩ và tìm ra chúng ta có thể học những bài học gì từ họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trông đợi sản nghiệp đã hứa ban vinh quang của Ngài, để chúng con có thể nhận được nó.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1-5 

Bình Luận:

You may also like