Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Việc Phân Chia Miền Đông Sông Giô-Đanh

Ngày 05 – Việc Phân Chia Miền Đông Sông Giô-Đanh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 13:15-33

15 Môi-se cấp sản nghiệp cho bộ tộc Ru-bên theo từng gia tộc của họ. 16 Địa phận của họ chạy từ A-rô-e trên bờ thung lũng Ạt-nôn, và thành ở giữa thung lũng nầy, cùng toàn vùng cao nguyên gần Mê-đê-ba; 17 Hết-bôn và tất cả các thành của nó ở cao nguyên, là Đi-bôn, Ba-mốt Ba-anh, Bết Ba-anh Mê-ôn, 18 Gia-hát, Kê-đê-mốt, Mê-phát, 19 Ki-ri-a-ta-im, Síp-ma, Xê-rết Ha-sa-cha ở trên đồi trong thung lũng, 20 Bết Pê-o, các triền núi Pít-ga và Bết Giê-si-mốt, 21 tất cả các thành trên cao nguyên và toàn vương quốc của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, là vua từng cai trị tại Hết-bôn. Môi-se đã đánh bại vua nầy với các thủ lĩnh Ma-đi-an, là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba, là các chư hầu của Si-hôn ở trong vùng đất đó. 22 Trong những người bị giết bởi gươm của dân Y-sơ-ra-ên có thuật sĩ Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 23 Địa phận người Ru-bên lấy sông Giô-đanh làm ranh giới. Đó là sản nghiệp của người Ru-bên theo từng gia tộc, thành trì, và làng mạc của họ.

24 Môi-se cũng cấp một phần đất cho bộ tộc Gát, theo từng gia tộc của họ. 25 Địa phận của bộ tộc Gát là Gia-ê-xe, tất cả các thành của Ga-la-át, phân nửa xứ của dân Am-môn, cho đến A-rô-e đối diện với Ráp-ba; 26 và từ Hết-bôn cho đến Ra-mát Mít-pê, cùng Bê-tô-nim; và từ Ma-ha-na-im cho đến biên giới của Đê-bia. 27 Còn trong thung lũng có Bết Ha-ram, Bết Nim-ra, Su-cốt, và Xa-phôn, tức là phần còn lại của vương quốc Si-hôn, vua Hết-bôn, lấy sông Giô-đanh làm ranh giới cho đến cuối biển Ki-nê-rết, ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông. 28 Đó là sản nghiệp của người Gát theo từng gia tộc với thành trì và làng mạc của họ.

29 Môi-se cũng cấp một phần đất cho phân nửa bộ tộc Ma-na-se, tức là sản nghiệp của nửa bộ tộc Ma-na-se theo từng gia tộc của họ. 30 Địa phận của họ từ Ma-ha-na-im, toàn vùng Ba-san, cả vương quốc của Óc, vua của Ba-san, và tất cả các thị trấn của Giai-rơ thuộc Ba-san, có sáu mươi thành. 31 Phân nửa xứ Ga-la-át, Ách-ta-rốt, và Ết-rê-i, là các thành thuộc vương quốc của Óc tại Ba-san, được cấp cho phân nửa con cháu Ma-ki, chít của Ma-na-se, theo từng gia tộc của họ.

32 Đó là sản nghiệp mà Môi-se đã phân chia tại đồng bằng Mô-áp, ở bên kia sông Giô-đanh, về phía đông Giê-ri-cô. 33 Nhưng Môi-se không cấp sản nghiệp nào cho bộ tộc Lê-vi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là phần sản nghiệp của họ, đúng như Ngài đã phán với họ.

Suy ngẫm:

Người Ru-bên, người Gát, và nửa chi phái Ma-na-se đã nhận được đất ở miền đông sông Giô-đanh. Vùng đất mà người Ru-bên nhận là vùng đất ở phía đông Biển Chết vốn thuộc về người Mô-áp. Đó chính là nơi Môi-se đã giết vua Si-hôn và tên thuật sĩ Ba-la-am (c.15-23).

Vùng đất người Gát nhận được ở vùng trung tâm bờ đông sông Giô-đanh và được gọi là Ga-la-át. Một nửa chi phái Ma-na-se nhận được vùng Ba-san, một vùng đất đai màu mỡ nằm ở phía đông Biển Ga-li-lê. Người Lê-vi không nhận được chút đất đai nào ở phía đông hoặc phía tây sông Giô-đanh, bởi vì Đức Chúa Trời là sản nghiệp của họ (c.24-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.33  Đức Chúa Trời không ban cho người Lê-vi chút đất đai nào làm sản nghiệp. Thay vào đó, Đức Chúa Trời là sản nghiệp của họ. Trong khi tất cả các chi phái khác nhận nhiều đất đai làm sản nghiệp, người Lê-vi không nhận được gì. Thay vào đó, họ phải thỏa lòng với Đức Chúa Trời, sản nghiệp thiên thượng của mình. Nhưng làm thế nào có thể so sánh một cuộc đời mà Đức Chúa Trời là sản nghiệp của chúng ta với một ngành hoặc những lợi nhuận nào ở đất này (Thi thiên 16:5)? Đức Chúa Trời là tốt nhất trong tất cả và Ngài là sản nghiệp không thay đổi của chúng ta.

Đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất nếu chúng ta có Ngài trong cuộc đời mình. Cuộc sống của chúng ta (các Cơ Đốc nhân) được gọi là những người Lê-vi và dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh trong Đức Chúa Jêsus Christ như thế nào? Chúng ta có đang thỏa lòng với chỉ một mình Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có đang sống một cuộc sống hạnh phúc hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con thỏa lòng với chỉ một mình Ngài mà thôi, lạy  Đức Chúa Trời. Ngài là sản nghiệp đời đời của dân Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phi-líp 1-4

Bình Luận:

You may also like