Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Chinh Phục Vùng Miền Bắc Ca-Na-An

Ngày 02 – Chinh Phục Vùng Miền Bắc Ca-Na-An

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 11:1-23

1 Khi nghe tin ấy, Gia-bin, vua Hát-so, sai sứ giả đến với Giô-báp, vua Ma-đôn, đến với vua Sim-rôn, vua Ạc-sáp, 2 và đến với các vua ở miền núi phía bắc, trong đồng bằng Ki-nê-rết phía nam, ở miền chân núi và trên cao nguyên Đô-rơ phía tây. 3 Vua cũng sai người đến với dân Ca-na-an về phía đông và phía tây, đến với dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít ở vùng đồi núi, và đến với dân Hê-vít ở dưới chân núi Hẹt-môn, trong đất Mích-pa. 4 Các vua nầy đem toàn quân ra trận, hợp thành một đạo quân đông như cát nơi bờ biển cùng với vô số ngựa và xe. 5 Tất cả các vua nầy liên kết lại và đóng quân chung với nhau gần các suối nước Mê-rôm để đánh dân Y-sơ-ra-ên. 6 Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, vì ngày mai ngay giờ nầy, Ta sẽ trao tất cả chúng nó vào tay Y-sơ-ra-ên để giết chúng. Con sẽ cắt nhượng ngựa và phóng hỏa đốt các xe cộ của chúng.” 7 Vậy Giô-suê và tất cả các chiến sĩ bất ngờ ập đến, tấn công chúng ở gần các suối nước Mê-rôm, 8 và Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên. Giô-suê và tất cả chiến sĩ đánh, truy đuổi chúng cho đến Đại Si-đôn, đến Mít-rê-phốt Ma-im, và đến thung lũng Mích-pê về phía đông. Họ giết chúng, không để một ai sống sót. 9 Giô-suê xử chúng đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn: cắt nhượng ngựa, và phóng hỏa đốt xe của chúng. 10 Lúc ấy, Giô-suê quay về chiếm Hát-so và dùng gươm giết vua thành nầy. Hát-so xưa vốn đứng đầu các vương quốc đó. 11 Giô-suê và quân lính dùng gươm giết tất cả người trong thành, không để một vật có hơi thở nào còn sống sót, và phóng hỏa đốt thành Hát-so. 12 Giô-suê cũng bắt các vua ấy giết bằng gươm rồi chiếm và hủy diệt các thành của chúng đúng như Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền dặn. 13 Nhưng Y-sơ-ra-ên không đốt một thành nào ở trên đồi núi, trừ ra Hát-so mà Giô-suê đã đốt. 14 Dân Y-sơ-ra-ên tịch thu tất cả các chiến lợi phẩm và súc vật của các thành ấy, nhưng dùng gươm giết mọi người và tận diệt chúng. Họ không để cho một người nào sống sót. 15 Điều gì mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, đầy tớ Ngài, thì Môi-se cũng đã truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê làm đúng theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se, không bỏ sót điều nào cả. 16 Vậy, Giô-suê chiếm lấy toàn xứ nầy, gồm núi đồi, toàn miền Nê-ghép, toàn miền Gô-sen, miền chân núi và đồng bằng, miền núi Y-sơ-ra-ên cùng miền chân núi của nó; 17 từ phía núi Ha-lát chạy lên phía Sê-i-rơ cho đến Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban, dưới chân núi Hẹt-môn. Ông bắt tất cả vua các miền đó, đánh và giết đi. 18 Giô-suê tiến hành chiến tranh chống lại tất cả các vua ấy trong một thời gian khá lâu. 19 Chẳng có một thành nào lập hòa ước với dân Y-sơ-ra-ên, trừ ra dân Hê-vít ở Ga-ba-ôn. Dân Y-sơ-ra-ên chinh phục tất cả các thành bằng chiến tranh. 20 Vì Đức Giê-hô-va đã khiến cho các vua ấy cứng lòng chống cự Y-sơ-ra-ên để bị tiêu diệt hoàn toàn chứ không được thương xót, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 21 Trong lúc đó, Giô-suê quét sạch dân A-na-kim ở miền đồi núi, gồm Hếp-rôn, Đê-bia, A-náp, và ở khắp miền đồi núi Giu-đa cũng như khắp miền đồi núi Y-sơ-ra-ên. Giô-suê tận diệt chúng luôn với các thành của chúng. 22 Chẳng còn người A-na-kim nào trong đất của dân Y-sơ-ra-ên; chỉ còn lại một số ít ở Ga-xa, Gát, và Ách-đốt. 23 Vậy Giô-suê đã chiếm cả xứ như Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se, và ban xứ ấy cho Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, theo sự phân chia cho từng bộ tộc. Sau đó, xứ được yên ổn, không còn giặc giã.

Suy ngẫm

Khi Lời Chúa được rao truyền đến vùng miền bắc về những điều Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên đã đạt được, Gia-bin, vua của Hát-so, thành lớn nhất của vùng, đã lập một liên minh lực lượng lớn và chuẩn bị chiến trận chống lại Y-sơ-ra-ên. Nhưng Giô-suê và Y-sơ-ra-ên đã đánh bại chúng một cách dễ dàng (c.1-15).

Đức Chúa Trời hứa với Môi-se rằng Ngài sẽ ban xứ Ca-na-an cho người Y-sơ-ra-ên, và bây giờ Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa qua Giô-suê (c.16-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-15 Chỉ một mình Đức Chúa Trời là nguyên nhân chiến thắng của chúng ta. Lý do Đức Chúa Trời không cho phép Y-sơ-ra-ên sử dụng ngựa và xe là để chắc chắn rằng Y-sơ-ra-ên, dân thắng được trận chiến, sẽ không dựa vào những thứ đó trong tương lai nhiều hơn so với việc dựa vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép họ nhận biết rằng chỉ một mình CHÚA mang lại chiến thắng cho Y-sơ-ra-ên, chứ không phải ngựa và xe (Thi thiên 20:7). Trong đời sống đức tin của chúng ta, liệu có những thứ chúng ta trông cậy và tin hơn là trông cậy vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài hay không? Chúng ta phải vâng phục mạng lệnh của Chúa như thế nào để thiêu hủy những thứ đó?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Nếu tình thế khó khăn xảy đến với chúng ta, đừng nghĩ rằng nó lạ lùng hoặc đáng sợ. Hãy là một Cơ Đốc nhân chống lại nó! Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một điều gì đó thông qua sự chiến cự của Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con dũng cảm hơn với đức tin rằng Ngài sẽ ban cho chúng con sự chiến thắng. Xin hãy giúp con chiến đấu qua cuộc chiến thuộc linh. 

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ga-la-ti 4-6

Bình Luận:

You may also like