Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Hãy Đứng Dậy Và Tấn Công A-Hi

Ngày 24 – Hãy Đứng Dậy Và Tấn Công A-Hi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 8:1-17

1 Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, cũng đừng nản chí! Hãy đem tất cả chiến sĩ đi theo con, đứng dậy và đi lên đánh thành A-hi. Kìa, Ta đã phó vua A-hi, dân chúng, thành trì, và đất đai của nó vào tay con. 2 Con phải đối xử với A-hi và vua nó như con đã đối xử với Giê-ri-cô và vua nó. Các con chỉ thu chiến lợi phẩm và súc vật cho mình thôi. Hãy đặt quân mai phục phía sau thành.”

3 Vậy Giô-suê đứng dậy cùng tất cả các chiến sĩ đi lên đánh A-hi. Ông chọn ba chục nghìn quân dũng cảm và sai họ đi ban đêm. 4 Ông truyền lệnh: “Nầy, anh em sẽ mai phục phía sau thành, đừng ra quá xa. Tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu. 5 Còn tôi và tất cả những người cùng đi với tôi sẽ tiến đến gần thành. Khi chúng ra nghênh chiến với chúng ta như lần trước thì chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng. 6 Chúng sẽ đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhử chúng ra xa ngoài thành, vì chúng nói rằng: ‘Họ chạy trốn chúng ta như lần trước.’ Trong lúc chúng tôi chạy trốn chúng 7 thì anh em sẽ ra khỏi nơi mai phục và chiếm lấy thành, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ phó thành ấy vào tay anh em. 8 Khi anh em chiếm thành rồi thì phải phóng hỏa đốt thành. Hãy làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền. Đó là lệnh tôi truyền cho anh em.” 9 Vậy Giô-suê sai các người đó ra đi; họ mai phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của A-hi; còn Giô-suê ngủ qua đêm ở giữa dân chúng.

10 Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm, điểm quân, rồi cùng các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên dẫn quân tiến về thành A-hi. 11 Tất cả các chiến sĩ theo ông cùng đi lên đến gần thành và đóng trại về phía bắc A-hi; giữa họ và thành A-hi cách nhau một thung lũng. 12 Giô-suê đem khoảng năm nghìn quân mai phục giữa Bê-tên và A-hi, về phía tây của thành. 13 Khi dân chúng đã đóng trại về phía bắc thành và quân mai phục được bố trí về phía tây thành rồi, thì đêm đó Giô-suê đi vào thung lũng.

14 Thấy vậy, vua A-hi và cả dân chúng vội vàng ra nghênh chiến với Y-sơ-ra-ên từ sáng sớm ở nơi đã định, về phía đồng bằng, nhưng vua không biết rằng có một đạo quân mai phục ở phía sau thành. 15 Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên giả vờ thua và bỏ chạy về phía hoang mạc. 16 Vậy tất cả dân trong thành họp lại để đuổi theo. Chúng chạy đuổi theo Giô-suê và bị nhử ra xa ngoài thành. 17 Không một ai ở thành A-hi hay Bê-tên mà không chạy ra đuổi theo Y-sơ-ra-ên. Chúng bỏ trống thành để rượt đuổi Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm

Sau khi tội lỗi của A-can được xử lý, Đức Chúa Trời đã khích lệ Giô-suê và lại truyền lệnh cho ông đi đánh A-hi. Không giống như trận chiến trước (7:4), lần này Giô-suê đã đem theo toàn đội quân và tiến về A-hi (c.1-9).

Vào ban đêm, Giô-suê lệnh cho ba mươi ngàn người tạo ra một cuộc mai phục phía sau thành, và ngày hôm sau ông đã lập một cuộc mai phục giữa Bê-tên và A-hi với năm ngàn người. Cuối cùng, Giô-suê và đội quân còn lại sẽ tiến đến thành A-hi. Khi trận chiến bắt đầu, Giô-suê giả vờ rút lui và dân A-hi và Bê-tên đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, bỏ trống thành (c.10-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2  Không giống như khi họ đánh chiếm thành Giê-ri-cô, Đức Chúa Trời đã cho phép dân Y-sơ-ra-ên giữ lại tất cả các chiến lợi phẩm tại thành A-hi. Nếu A-can chờ đợi vài ngày nữa thôi thì ông sẽ có thể nhận được mọi thứ mà ông muốn từ Đức Chúa Trời. Nhưng vì ông chỉ là con người, không thể thấy trước được, nên ông đã theo đuổi những lợi ích trước mắt và đã phạm tội. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho chúng ta những điều mà chúng ta cần vào đúng thời điểm và vì thế, hãy tống khứ tất cả mọi sự tham lam đi.

C.10-17  Khi đánh chiếm thành Giê-ri-cô, Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn một chiến dịch không thể hiểu được theo lập luận con người. Nhưng trong trận chiến với thành A-hi, Đức Chúa Trời truyền một chiến lược mà thường được sử dụng trong chiến trận. Có lẽ điều này để bày tỏ đó là những điều mà chúng ta phải làm, thay vì luôn luôn chờ đợi Đức Chúa Trời can thiệp cách phi thường. Chúng ta không thể biết được Đức Chúa Trời sẽ sử dụng cách nào cho chúng ta hay khi nào, hay tại sao, nhưng nếu chúng ta vâng theo mạng lệnh Ngài thì chúng ta sẽ chiến thắng.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Con thừa nhận sự yếu đuối và những giới hạn của mình, vì thế, xin hãy giúp con sống bằng Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Cô-rinh-tô 7-9 

Bình Luận:

You may also like