Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ta Đã Phó Giê-Ri-Cô Vào Tay Con

Ngày 20 – Ta Đã Phó Giê-Ri-Cô Vào Tay Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 5:13-6:7

13 Lúc Giô-suê đang ở gần Giê-ri-cô, ông ngước mắt lên nhìn thì thấy một người cầm gươm trần đứng đối diện với mình. Giô-suê đến gần người ấy và hỏi: “Ngươi thuộc về phe chúng ta hay là phe địch?” 14 Người ấy đáp: “Chẳng thuộc phe nào cả, nhưng bây giờ ta đến để làm tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va.” Giô-suê liền sấp mặt xuống đất, thờ lạy và hỏi: “Chúa truyền cho đầy tớ Chúa điều gì?” 15 Tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê: “Hãy cởi giày khỏi chân vì nơi con đứng là đất thánh.” Giô-suê làm như vậy.

6

1 Bấy giờ, Giê-ri-cô đóng cổng thành và canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Y-sơ-ra-ên, không cho người vào ra. 2 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Kìa, Ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các dũng sĩ của nó vào tay con. 3 Vậy con cùng tất cả chiến sĩ hãy đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong sáu ngày. 4 Bảy thầy tế lễ sẽ cầm bảy cây kèn bằng sừng đi trước Hòm Giao Ước. Nhưng qua ngày thứ bảy, các con phải đi vòng quanh thành bảy lần, và các thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. 5 Khi những thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên, tường thành sẽ đổ sập xuống, rồi dân chúng sẽ trèo lên, mỗi người tiến thẳng về phía trước.”

6 Vậy Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ và bảo: “Hãy khiêng Hòm Giao Ước, và bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn bằng sừng đi trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va.” 7 Ông lại nói với dân chúng: “Hãy tiến tới, đi vòng quanh thành; những người được vũ trang phải đi trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va.”

Suy ngẫm

Sau phép cắt bì và việc kỷ niệm lễ Vượt Qua, Giô-suê đã gặp vị tướng chỉ huy quân đội của Chúa cầm gươm trong tay. Sự kiện này cho thấy rằng cuộc chiến mà dân Y-sơ-ra-ên đang đối chọi là cuộc chiến của Đức Chúa Trời (5:13-15).

Trong khi đó, dân Giê-ri-cô đã ở trong thành cổng đóng chặt trong nỗi sợ hãi người Y-sơ-ra-ên, không cho người ra vào. Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn Giô-suê hãy hạ thành Giê-ri-cô bằng cách đi vòng xung quanh thành trong bảy ngày. Đây là một nghi lễ thờ phượng hơn là một cuộc tác chiến.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

6:1-2  Đức Chúa Trời đã phó thành Giê-ri-cô vào tay Giô-suê (Y-sơ-ra-ên). Giê-ri-cô là một pháo đài bất khả xâm phạm mà dân Y-sơ-ra-ên đã không thể chiếm được bằng sức riêng của họ, nhưng với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, tường thành đã sụp đổ. Cuộc chiến của chúng ta ngày nay là gì? Đức Chúa Trời đảm bảo chiến thắng cho chúng ta, vì thế, hãy có đức tin và hãy vâng lời. Rồi chúng ta sẽ có thể nếm trải sự chiến thắng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7  Giô-suê vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và truyền các chỉ dẫn cho các thầy tế lễ và dân Y-sơ-ra-ên. Người chỉ huy cao nhất của cuộc chiến, vị tướng chỉ huy của Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Giô-suê, vì thế ông tuân lệnh ngay lập tức. Chúng ta có đáp ứng một cách nhanh chóng với Lời của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có vui vẻ vâng theo lời của các lãnh đạo của chúng ta hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con giống như Đấng Christ, Vị tướng chỉ huy của chúng con và mỗi ngày xin giúp con vâng Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Rô-ma 12-13

Bình Luận:

You may also like