Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Mười Hai Tảng Đá

Ngày 17 – Mười Hai Tảng Đá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 4:1-14

1 Khi toàn dân đã vượt qua sông Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: 2 “Hãy chọn trong dân chúng mười hai người, mỗi bộ tộc một người 3 và truyền lệnh cho họ: ‘Hãy lấy mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ đã đứng và đem chúng theo, đặt tại nơi mà các con ngủ đêm nay.’” 4 Vậy Giô-suê gọi mười hai người đã chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi bộ tộc một người, 5 và nói với họ: “Hãy đến trước Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em tại giữa sông Giô-đanh, rồi mỗi người, theo số bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên, vác một tảng đá trên vai mình, 6 để điều nầy làm một dấu hiệu ở giữa anh em. Mai sau, khi con cháu anh em hỏi rằng: ‘Những tảng đá nầy có ý nghĩa gì?’ 7 thì anh em hãy trả lời rằng: Nước sông Giô-đanh đã bị cắt ngang trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Khi Hòm Giao Ước vượt qua sông Giô-đanh thì nước sông cắt ngang và các hòn đá nầy là vật kỷ niệm đời đời cho con dân Y-sơ-ra-ên.”

 8 Vậy dân Y-sơ-ra-ên làm theo điều Giô-suê đã bảo, lấy mười hai tảng đá từ giữa lòng sông Giô-đanh theo số bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên và đem chúng qua sông, đến chỗ họ ngủ qua đêm và đặt tại đó đúng như Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê. 9 Giô-suê cũng dựng mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đã đứng. Các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.

10 Các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước cứ đứng giữa lòng sông Giô-đanh cho đến khi hoàn tất mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê truyền lại cho dân chúng theo đúng mọi điều mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Rồi dân chúng vội vã qua sông. 11 Khi tất cả dân chúng đã qua sông thì Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân chúng. 12 Con cháu Ru-bên, con cháu Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se cầm khí giới đi trước dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Môi-se đã dặn bảo họ. 13 Có chừng bốn chục nghìn người được vũ trang để ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, tiến đến các đồng bằng Giê-ri-cô, để đánh giặc.

14 Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va làm cho Giô-suê được tôn trọng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên; họ kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi-se vậy.          

Suy ngẫm

Khi dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh, Đức Chúa Trời đã ra lệnh mỗi người từ một trong mười hai chi phái hãy lấy một tảng đá từ giữa sông Giô-đanh, từ nơi mà các thầy tế lễ khiêng Rương đã đứng. Những tảng đá này phải là một dấu hiệu để tưởng nhớ đến quyền năng của Đức Chúa Trời đã chặn dòng chảy của sông Giô-đanh để dân Y-sơ-ra-ên có thể đi bộ trên đất khô qua sông(c.1-11).

Dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị cho trận chiến ngay sau khi họ vượt qua sông Giô-đanh. Vào lúc này, Đức Chúa Trời đã làm cho Giô-suê được tôn trọng và toàn dân Y-sơ-ra-ên kính trọng ông và đi theo Giô-suê, như họ đã kính trọng và đi theo Môi-se (c.12-14)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.1  Sau khi vượt sông Giô-đanh, Đức Chúa Trời phán với Giô-suê điều tiếp theo ông phải làm – giống như cha mẹ hướng dẫn con tập đi. Vì đây là một con đường mà Giô-suê chưa bao giờ đi trước đó (3:4), nên Đức Chúa Trời sẽ dạy ông từng bước một. Ngày nay, Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Lời Ngài. Thật là phước hạnh biết bao!

C.14   Đức Chúa Trời khiến Giô-suê được kính trọng trước toàn dân Y-sơ-ra-ên vì ông vâng Lời Đức Chúa Trời và thực hiện tốt chức vụ của mình. Do đó, dân Y-sơ-ra-ên đã kính trọng Giô-suê như họ đã kính trọng Môi-se và Đức Chúa Trời đã khiến cho chức vụ của Giô-suê khá đơn giản. Đức Chúa Trời giúp đỡ các đầy tớ Ngài là những người vâng lời để thực hiện tốt nhiệm vụ của họ, vì vậy, hãy có đức tin nơi Ngài và hãy lắng nghe điều Ngài phán.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhớ đến ân điển mà Ngài đã tuôn đổ trên con và xin giúp con sống đời sống mà Ngài muốn.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Rô-ma 4-5

Bình Luận:

You may also like