Browsing: tảng đá

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh an toàn và Giô-suê đã lấy mười hai tảng đá từ giữa sông Giô-đanh để làm một sự kỷ niệm của sự kiện này cho con cháu của Y-sơ-ra-ên.