Home Dưỡng Linh Sự Chỉ Trích

Sự Chỉ Trích

by Ban Biên Tập
30 đọc

Điều đó đặc biệt đã đánh gục và làm nản chí những nhà biên kịch trẻ, mặc cho những nỗ lực của họ. Vì vậy có một câu nói ở Broadway rằng, “Nếu anh không thể sống sót qua ngòi bút chỉ trích, anh không thể thành công.”

Còn chúng ta thì sao? Cơ  đốc nhân phải lắng nghe tiếng êm dịu của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất dễ bị lầm lạc và  đầu hàng khi chúng ta nghe những tiếng không phải của Đức Chúa Trời. Chính vì thế chúng ta phải lắng nghe tiếng êm dịu của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã đâm rễ vững nền trong lời Chúa rồi, chúng ta sẽ không còn bị rúng động nữa. Đừng lo lắng về sự chỉ trích của những người khác. Quý vị không thể thành công nếu quý vị không thể vượt qua được sự chỉ trích. Một hội thánh có thể phải đối mặt với những khó khăn còn lớn hơn khi mỗi ngày lớn lên và trưởng thành. Nhưng hãy cứ tiến bước, vì đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Anh Vũ dịch từ Ê-li, người chiến binh bởi Hyung Teak Hwang.

critics2

Đừng để sự chỉ trích ám ảnh toàn bộ tâm trí bạn và ngăn bước bạn tiến lên trong Đức Chúa Trời.


Criticism

Broadway, New York, is famous for its theaters. After any musical or performance, they say that the writer, director, and entire cast pay close attention to the reviews. But the problem is that when they are so absorbed by the criticisms, the acting and the directing can become unfocused. It can especially knock down and discourage new writers, despite all of their efforts. So there’s a saying in Broadway, “If you can’t survive through the critics’ pen, then you can’t be successful.”

What about us? Christians must listen to the gentle voice of God. It’s easy for us to lose sight of things and give up when we listen to voices that are not God’s. This is why we must listen to God’s gentle voice. When we are deeply rooted in the Word, we cannot be shaken. Don’t worry about others’ criticism. You can’t be successful if you can’t overcome criticism. A church can face greater difficulties as it grows and becomes mature. But keep going, for this is God’s command.

Elijah, the Warrior by Hyung Teak Hwang

Bình Luận:

You may also like