Ngày 3 – Chúa Giê-su Đến Là Chúa Bình An

532

NGÀY 03       CHÚA GIÊ-SU ĐẾN NHƯ LÀ CHÚA BÌNH AN.

Ma-thi-ơ 21:1-11

Chúa Vào Giê-ru-sa-lem
1 Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, vào làng Bết-pha-giê trên núi Ô-liu. 2 Bấy giờ Ngài phái hai môn đệ đi và bảo: “Hãy vào làng ở trước mặt, các con sẽ thấy ngay một con lừa mẹ bị cột và một lừa con bên cạnh, hãy tháo dây và dẫn về đây cho Ta. 3 Nếu có ai hỏi gì, các con hãy nói: ‘Chúa cần chúng’. Người ấy sẽ để các con dẫn đi ngay.”
4 Việc này đã xảy ra để lời của đấng tiên tri được ứng nghiệm:

5 “Hãy nói cho con gái Si-ôn biết:
Kìa, Vua ngươi ngự đến cùng ngươi,
Khiêm nhu cưỡi trên lưng lừa,
Và lừa con, con của lừa mang ách.”
6 Hai môn đệ đi và làm y như lời Ngài dặn bảo. 7 Họ dẫn lừa mẹ và lừa con về, lấy áo mình trải trên lưng lừa rồi để Đức Giê-su cưỡi lên. 8 Một đám rất đông dân chúng trải áo mình trên đường, những người khác chặt cành cây trải khắp lối đi. 9 Cả đoàn dân trước sau đều hô to:

“Hô-sa-na, Con vua Đa-vít!
Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!

Hô-sa-na tận chốn trời cao!”
10 Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành phố náo động, hỏi nhau: “Người này là ai?”
11 Đám đông trả lời: “Đây là tiên tri Giê-su từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê.”

Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-4 Ngài chính là vị Vua mà những nhà tiên tri đã nói đến. Chúa Giê-su đã đi lại rất nhiều trong cuộc hành trình của mình, nhưng chỉ đến 1,6 km cuối cùng Ngài mới sai các môn đệ mang tới cho Ngài một con lừa để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Xa-cha-ri 9:9 và để mọi người biết rằng Ngài là vua.

Câu 5 Ngài đến như là một vị Vua nhân từ của sự bình an (Xa-cha-ri 9:9, xem Mat 11:29). Ngài khác với những gì người ta mong đợi. Mọi người mong đợi Ngài đến như một Đấng Mê-si quyền năng để lập vương quốc Y-sơ-ra-ên. Nếu là như vậy, có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu Ngài cưỡi trên một con ngựa dũng mãnh thay vì một con lừa. Nước Trời mà Chúa Giê-su cho người ta biết là nước bình an, được cai trị bởi sự nhân từ và khiêm nhường. Trong cộng đồng của bạn, nước của Chúa Giê-su Đấng cưỡi trên con lừa đã được biết đến chưa?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6-7 Các môn đồ vâng lời Chúa Giê-su mang đến cho Ngài một con lừa và người chủ con lừa cũng đã vâng theo mạng lệnh Ngài. Người chủ con lừa có thể đã biết Ngài và theo Ngài trước đây nhưng ông thể giao con lừa cho Ngài là vì Chúa đã nói: “Chúa cần dùng nó” cho thấy đức tin và sự dâng hiến lớn lao. Chúa Giê-su đang đề nghị bạn và gia đình bạn điều gì ngày hôm nay?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài đến để trở thành vị Vua của chúng con, ban cho chúng con sự bình an và cai trị trên chúng con bằng tình yêu của Ngài.

(Xin chia sẻ phần suy gẫm của bạn ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

Bình Luận: