Ngày 2 – Gia Đình Của Chúa Giê-su

646
Ngày 2: GIA ĐÌNH THẬT SỰ CỦA CHÚA GIÊ-SU

Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 12:38-50

Xin Dấu Lạ
38 Bấy giờ, mấy chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si nói cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ.” 39 Nhưng Ngài đáp cùng họ: “Dòng dõi gian ác bất trung này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ tiên tri Giô-na. 40 Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41 Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì họ đã ăn năn hối cải khi nghe Giô-na rao giảng, và này ở đây có Đấng cao trọng hơn Giô-na nữa. 42 Trong ngày phán xét nữ hoàng nam phương cũng sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, và này ở đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn.
Tà Linh Trở Về
43 Khi tà linh ra khỏi một người, nó rảo qua nơi đồng khô tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không được. 44 Nó tự nhủ: ‘Ta hãy trở lại nhà cũ mình vừa ra khỏi.’ Khi trở về, nó thấy nhà trống, quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. 45 Rồi nó đi rủ thêm bảy quỷ khác dữ hơn về ở đó. Như vậy, tình trạng sau này của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy.”
Mẹ Và Em Chúa
46 Khi Đức Giê-su còn đang dạy đám đông, mẹ và các em Ngài đến đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Ngài. 47 Có người nói: “Thưa Thầy, mẹ và các em Thầy đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Thầy.”
48 Ngài trả lời: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 49 Ngài chỉ tay về phía các môn đệ bảo: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. 50 Vì ai làm theo ý Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 38-40: Chúa Giê-xu nói với những kẻ đi tìm các dấu lạ với ý định xấu rằng Ngài chỉ cho họ xem dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na mà thôi. Dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na là hình ảnh về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Khi dân thành Ni-ni-ve được cứu, là khi họ tin sứ điệp của Giô-na và ăn năn tội lỗi của họ, nếu dòng dõi này tiếp nhận lời Chúa Giê-xu và ăn năn thì họ sẽ được cứu. Nếu không họ sẽ bị hư mất. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì ngày hôm nay? Hãy nắm lấy dấu lạ của ân điển mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta qua lời của Ngài.

Câu 41, 42: Chúa Giê-xu là Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn. Vì là Đấng tiên tri lớn hơn tiên tri Giô-na nên Ngài đã rao giảng về Tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời. Vua của Thiên đàng lớn Sa-lô-môn, Ngài là nguồn của mọi sự khôn ngoan và tri thức. Cũng như vậy Ngài là Đấng tôn trọng hơn đền thờ (các thầy tế lễ) (c. 6). Bởi vậy, trong lịch sử không một ai lớn hơn được Chúa Giê-xu. Tuy nhiên dòng dõi gian dâm và gian ác đã không tin vào dấu lạ của Chúa Giê-xu, nhưng thay vì đó họ cản trở chức vụ của Ngài. Thái độ của chúng ta như thế nào đối với sứ điệp của Đấng vĩ đại nhất này?

♣ Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con phục hồi lại mối quan hệ được tươi mới cùng với gia đình và những người bạn để hiệp thành một cộng đồng mới.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận: