Home Dưỡng Linh Tin Cậy Chúa Là Tin Cậy Lời Của Ngài

Tin Cậy Chúa Là Tin Cậy Lời Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cách để khiến Lời Đức Chúa Trời thành của bạn là hành động.  Hãy làm như Lời Đức Chúa Trời nói, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giêhôva, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5).

Bạn không thể tin cậy Chúa mà không tin cậy Lời của Ngài.  Đức Chúa Trời và Lời Ngài là một, cũng như bạn và lời nói của bạn là một.  Nếu lời của bạn không tốt lành gì, thì bạn cũng không tốt lành gì.  Nếu Lời Đức Chúa Trời không tốt lành gì, thì Ngài cũng không tốt lành gì.  Nhưng Lời Ngài là tốt lành, và Ngài đang trông chừng Lời Ngài!

“Đức Giêhôva phán, ngươi thấy:  tại đó Ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán Ta đặng làm trọn” “(Giêrêmi 1:12).  Một bản dịch khác đọc: “… Ta sẽ canh chừng Lời của Ta để thực hiện.”

Nếu bạn không nhận Lời Chúa cho mình, thì Đức Chúa Trời không có cái gì để mang lại ích lợi cho đời sống bạn.  Ngài muốn bạn có những gì Lời Ngài hứa.  Nhưng nếu bạn không hành động theo Lời Ngài, thì Ngài sẽ không có gì để hành động mang lại ích lợi cho đời sống bạn.

Khi tôi hết lòng tin cậy Lời Chúa, chấm dứt nương dựa vào lý luận con người, và chấm dứt ngửa trông con người để được giải cứu, thì tôi hành động phù hợp với đức tin của tôi.  Những hành động của tôi ở trong sự thông công trọn vẹn với sự công bố đức tin của tôi.

Cầu vận phương pháp con người thay vì tin cậy Chúa chỉ mang lại sự rối loạn trong tâm linh tôi.  Nó mang lại sự yếu đuối và thất bại trên đời sống tôi.  Chỉ có một việc phải làm là:  Quay trở lại Lời Chúa và hành động theo.

Kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta là xác thịt.  Xác thịt và lý luận thiên nhiên của con người sẽ giới hạn chúng ta tại khả năng của chúng ta.  Chúng ta nhìn hoàn cảnh, nan đề, thử thách, và bảo tố, rồi nói rằng chúng ta không thể làm gì được.  Ngôn ngữ của nghi ngờ, xác thịt, và giác quan là: “Tôi không thể làm.  Tôi không có khả năng, cơ hội, hay là sức lực.  Tôi giới hạn lắm.”  Nhưng ngôn ngữ đức tin thì nói, “Tôi làm được mọi sự qua Đấng Christ ban sức mạnh cho tôi” (Phillip 4:13).

Phao-lô nói: “Vì vậy nếu ai ở trong Đức Cơ Đốc người ấy là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, và mọi sự đều trở nên mới” (II Côrinhtô 5:17).  Bạn cũng là tạo vật mới trong Đấng Christ.  Đấng Christ thuộc về Phao-lô chẳng khác gì Ngài thuộc về bạn.

Ngôn ngữ đức tin nói, “Tôi làm được mọi sự qua Đấng Christ.  Cha của chúng ta làm mạnh mẽ tôi.  Tôi không thể bị thất bại hay thua cuộc.”

Nếu thế lực thiên nhiên chống lại bạn, không thể đánh bại bạn, bởi vì không một sức mạnh thiên nhiên nào trong thế gian này đủ để chinh phục Đức Thánh Linh đang cư ngụ trong bạn. “…  Đấng ở trong các con vĩ đại hơn những kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4).  Bạn được cố thủ bên trong.

Tôi đã học được cách để cho Đấng vĩ đại hơn hành động cho tôi.  Tôi không chỉ được Đức Chúa Trời sanh lại và được dự phần vào tình yêu của Ngài, nhưng tôi còn có Đức Thánh Linh, Đấng khiến Jêsus sống lại từ cõi chết đang cư ngụ trong tôi.

Sức mạnh của Đức Chúa Trời là của tôi.  Tôi không tin vào sức riêng của tôi, bởi vì Kinh Thánh không nói một lời nào việc con người riêng của tôi mạnh mẽ.  Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là sức mạnh của tôi.

tin cay noi loi chua

Chúa muốn bạn hãy để Ngài mang lấy mọi gánh nặng cho bạn trên hành trình cuộc đời bằng cách tin cậy Ngài

Lần nọ tôi nghe một câu chuyện về một người mang một túi xách trên lưng bước xuống đường xe lửa.  Khi anh ta đến gặp tốp người đang sửa đường rầy, anh ta nghĩ người quản đốc sẽ bảo anh ta tránh khỏi đường rầy, nên anh ta trình vé cho người này.  Người quản đốc trả lời cho anh ta là đi trên đường rầy thì không cần trình vé.

Nhiều người đi trên đường rầy đúng – nhưng đáng lý họ phải đi trên xe lửa thay vì đi bộ.  Hơn nữa, họ nên kiểm tra hành lý của họ, bởi vì Kinh Thánh nói họ không phải mang nữa:  “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài; vi Ngài chăm sóc anh chị em” (I Phierơ 5:7).

Kenneth E Hagin

Bình Luận:

You may also like