Home Dưỡng Linh Đến Với…

Đến Với…

by Ban Biên Tập
30 đọc

Những phương cách con người tìm đến để xử lý những căng thẳng nghiêm trọng trong cuộc sống cũng nhiều như con người trên đất. Uống. Đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Nhồi nhét thức ăn. Đè nén tình cảm. Đổ lỗi cho người khác. Những phản ứng này có thể trấn an chúng ta, nhưng chỉ là những phương tiện nhất thời để thoát khỏi vấn đề. Chẳng sản phẩm nào chúng ta tìm đến, có thể cất bỏ được căng thẳng.
Trong Thi Thiên 55, Vua Đa-vít mô tả ước muốn thoát khỏi mọi khó khăn: “Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi…. Ôi, chớ chi tôi có cánh như bồ câu! Ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng” (c.4, 6). Sau khi bị bạn và cố vấn A-hi-tô-phe làm phản, giúp đỡ kẻ thù mình, Đa-vít muốn bỏ đi (c.12-13; xem 2 Sa-mu-ên 15). Trong Thi Thiên này ông cho chúng ta biết ông tìm đến với Đức Chúa Trời trong nỗi đau của mình (c.4-5, 16).
Chúng ta đến với điều gì? Tác giả Susan Lenzkes gợi ý chúng ta đến với Chúa và trút đổ lòng mình với Ngài. Bà viết, “thắc mắc, đớn đau, và giận dữ đau nhói có thể thố lộ với Đấng Vô Hạn nhưng Ngài sẽ không bị tổn hại…. Bởi lẽ chúng ta đập lên ngực Ngài từ bên trong vòng tay của Ngài.”

Anne Cetas (LHS)

 

laughing-jesus

Một ngày mới bạn hãy đến với Chúa và nhận sự thỏa lòng chắc chắn từ nơi Ngài!

Reach For…

Oh, that I had wings like a dove! I would fly away and be at rest.
Psalm 55:6

A TV commercial asks, “What do you reach for when you’re stressed?” Then it suggests, “Reach for [our product].”
The number of ways people try to deal with serious stresses in life are as numerous as there are people. Having a drink. Blaming God. Stuffing ourselves with food. Keeping our feelings inside. Blaming others. These responses might calm us, but they’re just a temporary means of escaping our problems. No product we reach for can take them away.
In Psalm 55, King David described his desire to escape from his difficulties: “My heart is severely pained within me… Oh, that I had wings like a dove! I would fly away and be at rest” (vv. 4, 6). After the betrayal of his friend and counselor Ahithophel, who had gone to help his enemy, David wanted to get away (vv.12-13; see 2 Sam. 15). In this psalm he tells us that he reached out to God in his pain (vv.4-5, 16).
What do we reach for? Author Susan Lenzkes suggests that we reach out to the Lord and pour out our heart to Him. She writes, “It’s all rightquestions, pain, and stabbing anger can be poured out to the Infinite One and He will not be damaged… For we beat on His chest from within the circle of His arms.”

Anne Cetas

Bình Luận:

You may also like