Ngày 28 – Chiến Tranh Giữa Các Bộ Tộc

Những người Ép-ra-im phàn nàn với Giép-thê, người đã đánh bại dân Am-môn vì không gọi họ đi đánh trận, và cuối cùng điều...

Ngày 26 – Lợi Ích Của Cái Roi Và Sự Quở Trách

Phân đoạn ngày hôm nay là phần cuối cùng của tập châm ngôn thứ hai của Sa-lô-môn. Nó dạy chúng ta về những lợi...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 102: Ẩn Dụ Về Nước Trời (6): Tìm...

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 13: 45-46 45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã...

Thạch Huỳnh Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Việc Nhỏ

Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều;...

ÂN ĐIỂN

Hội thánh Cơ- rết là một Hội thánh có khá nhiều nan đề. Sống vô kỷ luật, tham lợi thấp hèn, dạy những điều...

Ngày 04 – Phước Hạnh Và Lời Ngợi Khen Của Hai Người Nữ

Đức Chúa Trời, Đấng đầy lòng thương xót, nhớ lại lời hứa của Ngài với chúng ta và thực hiện chúng. Cả Ê-li-sa-bét lẫn...

Ngày 23 – Môi Thật Thà Và Môi Dối Trá

Những câu châm ngôn ngày hôm nay so sánh vai trò của môi lưỡi của kẻ ác với môi lưỡi của người công chính. Châm...

Ngày 06 – Hãy Kỷ Luật Con Cái Của Mình

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy chúng là làm thế nào để có thể áp dụng được giá trị của sự khôn...

Ngày 08 – Những Hướng Dẫn Cho Các Tế Lễ Của Các Thầy Tế...

Nếu 1:1-6:7 giới thiệu những luật lệ cho các tế lễ liên quan đến con người, thì 6:8-7:38 giới thiệu vai trò của các...