Home Uncategorized Abraham & David: Chìa khóa để hiểu các sự kiện hiện tại và lời tiên tri

Abraham & David: Chìa khóa để hiểu các sự kiện hiện tại và lời tiên tri

by Hong An
30 đọc

Trong bài viết trước, chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn về các sự kiện hiện tại, đặc biệt ảnh hưởng đến Israel và Trung Đông. Chúng tôi đã đề cập đến các nhân vật quan trọng trong Kinh thánh, Áp-ra-ham và Đa-vít, được gọi là ‘nhà tiên tri’ trong Kinh thánh. Trong bài này, chúng ta sẽ xem tại sao họ được gọi là các nhà tiên tri và cách họ là chìa khóa để hiểu lời tiên tri trong Kinh Thánh.
Chúa sử dụng sự trớ trêu hoặc đối nghịch để truyền đạt các quy luật vận hành của Ngài. Ví dụ, nếu bạn muốn nhận, hãy học cách cho đi; nếu bạn muốn có bạn bè, hãy học cách thân thiện; nếu bạn muốn thăng tiến, hãy học cách khiêm tốn; nếu bạn muốn trở thành người đầu tiên, hãy tập luyện để trở thành người cuối cùng; nếu bạn muốn cứu mạng sống của mình, hãy đánh mất nó vì chính nghĩa của Đấng Christ.
Đây là một điều trớ trêu khác: nếu bạn muốn biết tương lai, hãy học hỏi từ quá khứ, đặc biệt là từ các nhà tiên tri và tổ phụ. Chúng ta biết rằng Áp-ra-ham là một nhà tiên tri (Sáng thế ký 20: 7) và cũng là một tộc trưởng (Hê-bơ-rơ 7: 4); Đa-vít cũng là một nhà tiên tri (Công vụ 2:30) và một tộc trưởng (Công vụ 2:29). Là những nhà tiên tri, họ đưa ra những chìa khóa để hiểu được tương lai; với tư cách là tộc trưởng / tổ phụ, họ là (những) người đứng đầu của những người được chọn và dòng dõi Đấng Mê-si.
“Để hiểu được lời tiên tri, người đó cần nắm được những lời giao ước từ Kinh Thánh”
Chìa khóa để hiểu tương lai? Giao ước!
Một nguyên tắc mà tôi học được trong cuốn sách nổi tiếng của Dwight Pentecost về thuyết mạt thế, có tựa đề Những điều sẽ đến, là quan niệm rằng để hiểu được lời tiên tri trong tương lai, người ta cần nắm được các giao ước trong Kinh thánh. Các sách Kinh thánh như Sáng thế ký, phần còn lại của Torah, 2 Sa-mu-ên, 1 Sử ký 17 và Giê-rê-mi đều nắm giữ chìa khóa để hiểu tương lai và lời tiên tri trong Kinh thánh.

Điều này dẫn đến câu hỏi: giao ước là gì? Nó bắt nguồn từ từ brit, được sử dụng 280 lần trong Cựu ước và từ diatheke trong tiếng Hy Lạp, được sử dụng 33 lần trong Tân ước. Từ Vulgate trong tiếng Latinh cho giao ước là testamentumxx, đó là lý do tại sao Kinh thánh của chúng ta có hai phần: giao ước cũ hoặc di chúc cũ và giao ước hoặc di chúc mới.

“Khi các điều khoản của giao ước được tuân giữ, thì sẽ có phước lớn; khi vi phạm hoặc bị phá vỡ, nó có thể là thảm họa.”
Giao ước là một hiệp ước hoặc thỏa thuận ràng buộc chặt chẽ giữa hai bên, thường là với Đức Chúa Trời và con người, hoặc Đức Chúa Trời và một nhóm người. Khi các điều khoản của giao ước được tuân giữ, thì sẽ có phước lớn; khi vi phạm hoặc bị phá vỡ, nó có thể là thảm họa. Trong các điều khoản quan trọng của giao ước, khi Đức Chúa Trời nói “Con sẽ làm”, thì giao ước có điều kiện, nhưng khi Ngài nói “Ta sẽ làm”, thì giao ước đó là vô điều kiện. Giao ước đã được chuẩn nhận bằng cách đổ máu, trong tiếng Do Thái được gọi là Karith ha Brith hoặc ‘chứng nhận giao ước.’ Có hình ảnh máu chứng tỏ rằng giao ước đó vô cùng quan trọng.
Ngày nay, trong thời đại mà các tiêu chuẩn về phép tắc, luân lý và đạo đức ngày càng đi xuống, khái niệm về một thỏa thuận ràng buộc chặt chẽ đang ngày càng trở nên xa lạ đối với nhiều người phương Tây. Điều gần gũi nhất với giao ước là hôn nhân, có nghĩa là vĩnh viễn và trọn đời, nhưng càng ngày thì càng không như thế. Tuy nhiên, hãy xem xét điều này: nếu chúng ta được kết nối đúng đắn và tuyệt vời với Đức Chúa Trời hằng sống nhờ phúc âm và sự được sanh ra lần nữa, thì chúng ta đang ở trong giao ước với Ngài. Thượng đế không vận hành trong theo mối liên hê con người thông thường mà là quan hệ kế nghiệp theo kế ước. Chúng ta là những người tiếp nhận và thụ hưởng giao ước mới, không phải bởi văn tự mà là bởi Thánh Linh.


Các giao ước chính được tóm tắt như sau
Đây là mối liên hệ giữa các giao ước cũ và những ngày cuối cùng của tương lai:
1. Đức Chúa Trời đưa ra lời hứa vô điều kiện qua giao ước Kinh thánh;
2. Một số phần, nhưng không phải tất cả, của lời hứa đã được thực hiện;
3. Những lời hứa của Đức Chúa Trời là bất biến và chắc chắn;
4. Tính cách của Chúa không có gì thể chê trách
5. Kết luận: Những lời hứa chưa được thực hiện sẽ ứng nghiệm trong những lời tiên tri về ngày cuối cùng trong tương lai. Các giao ước cũ sẽ trở thành một phần của các học thuyết về những điều cuối cùng xảy đến
Giao ước Ápraham
Tham khảo: Sáng thế ký 12: 1-3, 7; 13: 14-17; 15: 1-21; 17: 1-21; 22: 15-18.
Đây là giao ước đầu tiên và nền tảng của tất cả các giao ước trong Kinh thánh. Thỏa thuận này giữa Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham có những phân nhánh mà người ta vẫn còn cảm nhận được cho đến ngày nay.
1. Land: “Ra khỏi đất của con… đến vùng đất mà Ta sẽ chỉ cho con”. Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông đất Ca-na-an (12: 1, 5-7; 13:14, 15, 17; 15: 18-21; 17:8. Vùng đất của Áp-ra-ham sẽ có biên giới cụ thể, chẳng hạn như sông Ai Cập đến sông Euphrates. Sự phân định Vùng đất đó hiện giờ vẫn chưa trọn.

2. Dòng dõi: “Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành một dân tộc vĩ đại” (12: 2, cũng như 13:16; 15: 5; 17: 1, 2, 7; 22:17). Đức Chúa Trời đã hứa với một Áp-ra-ham già nua, không con cái rằng ông sẽ là cha của nhiều dân tộc. Sẽ cần một phép lạ, nhưng đó là điều mà Đức Chúa Trời rất thành thạo trong việc làm.
3. Phước lành trên diện rộng: “Ta sẽ ban phước cho những ai ban phước cho các ngươi, và ta sẽ nguyền rủa kẻ nguyền rủa các ngươi, và trong các ngươi, tất cả các gia đình trên đất sẽ được phước” (12: 3; 22:18). Cuối cùng, Áp-ra-ham sẽ trở thành tổ phụ của Y-sơ-ra-ên, nhưng phước hạnh sẽ được lan truyền cho tất cả các dân tộc và các quốc gia.
Áp-ra-ham là nguyên mẫu tuyệt vời của Cựu ước về hai mục tiêu tuyệt vời mà mọi tín đồ nên khao khát: một người có đức tin và bạn của Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn phát triển trong những khía cạnh này, bạn nên tìm hiểu về cuộc đời của Áp-ra-ham trong Kinh thánh. Đức Chúa Trời thực sự đã ban cho ông một người con trai là Y-sác, nhưng chính người con sau là Chúa Giê-su mới là người mà thông qua đó tất cả các dân tộc trên trái đất đã được ban phước.
“Các phước lành của Áp-ra-ham thuộc về tất cả các dân tộc trên trái đất nhờ là dòng dõi của Áp-ra-ham, cụ thể là Chúa Giê-xu Christ, là nguồn dẫn của phước lành đó”

Phao-lô nói về giao ước Áp-ra-ham trong Ga-la-ti 3: 16- 17, 29.
Với tư cách là Sứ đồ cho Dân ngoại, Phao-lô đảm bảo với họ rằng các phước lành của Áp-ra-ham thuộc về tất cả các dân tộc trên trái đất vì dòng dõi của Áp-ra-ham, cụ thể là Chúa Giê-xu Christ, là nguồn dẫn của phước hạnh đó.
Nếu giao ước vô điều kiện này được thực hiện theo nghĩa đen và vĩnh viễn, thì giao ước đó sẽ có hậu quả gián tiếp lớn lao trong những ngày sau rốt.


Davidic Covenant
Reference: II Samuel 7:11-17; I Chronicles 17:10-15; Psalm 89:3-4; Jeremiah 33:22, 25-26
Key terms of the covenant included:
1. An Heir: Solomon, who was destined to be David’s heir apparent, would be established on his father’s throne (II Samuel 7:12; I Chronicles 17:11);
2. Everlasting throne: The throne of David would be established forever (verses 13 and 16; I Chronicles 17:12).
3. Son of God: Almighty God would be Father to the son of David (verse 14; I Chronicles 17:13);
4. Messiah: The Anointed of the anointed, the everlasting universal king will come from the House of David (1 Chronicles 17:11);
5. Everlasting Kingdom: Messiah’s reign is everlasting (1 Chronicles 17:12-14).
Giao ước David
Tham khảo: II Sa-mu-ên 7: 11-17; I Sử ký 17: 10-15; Thi thiên 89: 3-4; Giê-rê-mi 33:22, 25-26
Các điều khoản chính của giao ước bao gồm:
1. Người thừa kế: Sa-lô-môn, người được mệnh danh là người thừa kế hiển nhiên của Đa-vít, sẽ được thiết lập trên ngai vàng của cha mình (II Sa-mu-ên 7:12; I Sử-ký 17:11);
2. Ngôi đời đời: Ngôi của Đa-vít sẽ được thiết lập đời đời (câu 13 và 16; I Sử-ký 17:12).
3. Con của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời toàn năng sẽ là Cha đối với con trai của Đa-vít (câu 14; I Sử-ký 17:13);
4. Đấng Mê-si: Đấng được xức dầu, vị vua muôn đời muôn thuở sẽ đến từ Nhà Đa-vít (1 Sử-ký 17:11);
5. Vương quốc vĩnh cửu: Triều đại của Đấng Mê-si là đời đời (1 Sử-ký 17: 12-14).

Nguồn : Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=677257066954502&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like