Home Dưỡng Linh Thịnh Vượng, Lẽ Thật Chúa Dành Cho Cơ Đốc Nhân

Thịnh Vượng, Lẽ Thật Chúa Dành Cho Cơ Đốc Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Chúa Giê-xu đã nhiều lần giảng giải về tiền bạc và lời hứa Thạnh vượng cho tất cả các Cơ đốc nhân 

Giêrêmi. 29:11.    

CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

12.     Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.

 CHƯƠNG TRÌNH THỊNH VƯỢNGTƯƠNG LAI ĐẦY HY VỌNG CHO CON CÁI CHÚA

 Giô-Suê đọan 1:

1.    Sau khi Môi-se, đầy tớ CHÚA qua đời. CHÚA phán dạy Giô-suê, con trai của Nun, phụ  tá của Môi-se:

2.         “Môise, đầy tớ Ta, đã chết, bây giờ con và tất cả nhân dân hãy sẵn sàng  đi qua sông Giô-đanh, vào xứ mà Ta sắp ban cho dân Y-sơ-ra-ên.

3.         Bất luận nơi nào bàn  chân con đạp đến thì Ta ban cho các con, như Ta đã hứa với Môi-se.

4.         Lãnh thổ các con sẽ trải rộng từ sa mạc và núi Li-ban cho đến Sông Lớn, tức là sông Ơ-phơ-rát, cả nước của người Hê-tít đến tận Biển Lớn phía tây. 

5.       Suốt đời con, chẳng có ai có thể đứng lên  chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, Ta sẽ không bao giờ lìa con  hay bỏ con đâu.

 6.         Con hãy mạnh dạn và can đảm lên vì con sẽ lãnh đạo dân này vào  hưởng đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ.

 7.         Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm! Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến. 

8.         Quyển sách  kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo  mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành  công. Chúng ta thảy đều biết rằng chương-trình của Chúa là không những chỉ giải-cứu dân-sự Ngài ra khỏi Ai-cập mà thôi, nhưng còn đưa họ vào trong đất hứa đượm sữa và mật nữa (Cuộc Sống dư-dật ).

Qua sách Giô-Suê chúng ta  thấy Chúa bảo hết thảy dân-sự Ngài, già trẻ, bé lớn đều sẳn sàng để vượt qua sông Giô-đanh để vào nhận lấy xứ mà Chúa sẽ ban cho họ.Câu 3 Ngài hứa: Bất luận nơi nào bàn  chân con đạp đến thì Ta ban cho các con. Câu 5 Ngài hứa: Suốt đời con, chẳng có ai có thể đứng lên  chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, Ta sẽ không bao giờ lìa con  hay bỏ con đâu.Câu 6: Con hãy mạnh dạn và can đảm lên vì con sẽ lãnh đạo dân này vào  hưởng đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ. 7. Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm! Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con. Đừng xây qua  bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến. Câu 8: Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành  công. 

Thạnh-vượng có phải là đều Chúa đã định cho dân-sự Ngài không?  

 Y-sác:

         Sáng. 24:35 Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thạnh vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.         Sáng 26: 12: Y-sác gieo hột giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho. 13. Người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến đỗi người trở nên rất lớn.

Giô-Sép:         Sáng 39:23 Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Ðức Giê-hô-va phù hộ chàng, khiến cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng. 

Các bà mụ hộ-sinh:

         Xuất. 1:21 vì bà mụ có lòng kính sợ Ðức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thạnh vượng. 

Đa-Vít:– 2 Samuên 5:12 Ða-vít nhìn biết rằng Ðức Giê-hô-va đã lập mình làm vua trên Y-sơ-ra-ên, và khiến nước mình được thạnh vượng vì cớ dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.

Salômôn:

         2 Sử.1:1 Sa-lô-môn, con trai Ða-vít, được vững bền trong nước mình; Giê-hô-va Ðức Chúa Trời người ở cùng người, và làm cho người rất thạnh vượng.        

 Dân Ysơraên:

         Công-vụ 13:17 Ðức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên nầy đã chọn tổ phụ chúng ta; làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ê-díp-tô, 

Dân-sự Chúa

         Thi-Thiên 1: 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

         Ê-Sai 53:10 Ðức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Ðức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.

         3 Giăng 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 

Thạnh-Vượng trong mọi sự / Thạnh-Vượng mọi mặt. 

Phục-truyền 28

1.      Nếu anh chị em trung tín vâng phục CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và cẩn thận làm theo các mạng lệnh tôi truyền cho anh chị em hôm nay, CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ làm cho anh chị em vượt trên các dân tộc khác trên mặt đất.

 2.      Nếu anh chị em vâng phục CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, các phước lành này sẽ giáng xuống trên anh chị em và có hiệu quả ngay:

3.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em ở khắp mọi nơi, trong thành thị cũng như ngoài đồng ruộng.

4.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em con cháu đông đúc,  hoa màu dư dật, súc vật, bò, chiên, dê đầy đàn. 

5.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em hoa quả đầy giỏbột đầy thùng.

6.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em trong mọi hoàn cảnh, khi vào cũng như khi ra.

7.      Khi kẻ thù nổi dậy chống nghịch anh chị em Chúa sẽ đánh bại chúng. Chúng từ một hướng đến tấn công anh chị em, nhưng sẽ chạy trốn theo bảy hướng.

 8.      CHÚA sẽ giáng phước lành trên vựa lẫmtrên mọi công việc tay anh chị em làm. CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ giáng phước trên anh chị em trong xứ Ngài sắp ban cho.

9.      CHÚA sẽ làm cho anh chị em thành một dân tộc thánh của Ngài như Ngài đã thề hứa, nếu anh chị em giữ các mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và đi theo các đường lối Ngài.

10.  Khi đó mọi dân tộc trên thế gian sẽ thấy rằng anh chị em được xưng bằng danh của CHÚA và sẽ sợ anh chị em.

11.  CHÚA sẽ cho anh chị em thịnh vượng trù phú trong xứ Ngài đã thề với các tổ tiên để ban cho anh chị em. Chúa sẽ cho anh chị em con cháu đông đúc, súc vật đầy đàn, hoa mầu dư dật.

12.  CHÚA sẽ mở kho tàng của Ngài trên trời cho mưa sa xuống đúng mùa trên ruộng đất và để giáng phước lành trên mọi công việc tay anh chị em làm. Anh chị em sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng sẽ không vay mượn của ai cả.

 13.  CHÚA sẽ cho anh chị em làm đầu chứ không làm đuôi. Nếu anh chị em chú ý và cẩn thận làm theo các mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em truyền cho anh chị em hôm nay, anh chị em sẽ luôn ở hàng đầu, trên cao chứ không ở hàng cuối, dưới thấp. 

14.  Đừng bao giờ lìa khỏi các mạng lệnh tôi phải truyền cho anh chị em hôm nay, hoặc qua bên phải hay qua bên trái, cũng đừng theo và phục vụ các thần khác. Như vậy ta thấy Chúa muốn dân-sự Ngài được thành-côngthạnh-vượng trong mọi sự.

Vậy làm thế nào để chúng ta nhận được những lời hứa này cho mình, để có cuộc sống thành-công và thạnh-vượng theo muốn của Chúa, và trở thành nguồn phước cho những người khác? 

1-       Phải can-đảmmạnh-mẻ làm theo Lời Chúa

.2-       Phải đọc, suy-gẫm, làm theo Lời Chúa ngày và đêm (trong mọi sự, mọi công việc, trọn cả cuộc đời)      

Phải đổi mới tâm-trí mình theo Lời Chúa, biết Lẽ-Thật và được Lẽ-Thật giải-thóat khỏi đời sống cũ.

Như vậy có nghĩa là chúng ta dám can đảm tin vào LỜI của Chúa trong mọi việc, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và can đảm thực hành theo LỜI Ngài cách mạnh mẽ.

Khi chúng ta tin nhận Chúa thì:

         Tâm hồn chúng ta được bình-an. ( Nhơn sự sửa phạt Ngài chịu)

         Thân thể chúng ta được chữa lành và mạnh khỏe. ( Nhơn những lằn đòn của Ngài)

         Tội lỗi chúng ta được tha thứ, linh-hồn được cứu rỗi. ( Nhơn huyết Ngài đổ ra)

      Cuộc sống chúng ta được thạnh-vượng. ( Ngài là Đấng giàu, nhưng vì chúng ta trở nên nghèo, để nhơn sự nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu.) 

Khi chúng ta nhìn thấy HT của anh em Hoa-kỳ họ được thạnh-vượng và mang sự thạnh-vượng đó chia sẻ khắp mọi nơi trên thế giới, trong khi đất nước của họ mới 200 tuổi. Ngày nay, nếu chúng ta nhìn vào HT Đại-Hàn, HT Singapore, Malaysia, Philippines…đã mang sự thay đổi đến cho quốc gia của họ và đã ảnh hưởng lớn đến các quốc gia khác trên thế-giới, chúng ta có bao giờ tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt HT VN chúng ta là nguồn phước cho dân tộc mình? Trước khi chưa tin Chúa tôi vốn là thầy bùa, đầy đủ, dư dật mọi thứ, nhưng sau khi tin nhận Chúa, thì cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng tôi vui chịu với những giáo-lý mà tôi chỉ biết được vào lúc ấy, cho đến một ngày tôi hỏi Chúa tại sao? tại sao? tại sao? Và Chúa đã phán với tôi qua LỜI Ngài:   Mác 10: 28- 30    28.  Phê-rơ phân trần: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy.” 29.  Đức Giê-su đáp: “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, 30.  mà chẳng lãnh được trong  đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớsự sống vĩnh phúc. Chúa Giê-Xu đã quả quyết cho những người không những chỉ tin, nhưng còn đi theo Ngài thì sẽ lãnh được NGAY TRONG ĐỜI NÀY, chứ không phải chờ cho đến khi lên Thiên-đàng! Từ đó tôi bắt đầu tra xem Kinh-Thánh để tìm lời giải- đáp.Tôi đã bắt đầu từ Cựu-Ứớc: 

Sáng Tạo Loài Người

Sáng thế 1: 26. Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như  Ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất  và các loài vật bò trên  đất.” 27. Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như  hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. 28.Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất.  Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất.”29. Đức Chúa Trời phán: “Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ kết hạt mọc trên đất và mọi thứ cây cối sinh  quả kết hạt, để dùng làm thực phẩm cho các ngươi.30.     Ta cũng ban tất cả cây cỏ xanh cho các thú vật, chim trời và mọi loài vật bò trên đất, mọi loài có sinh khí làm thực phẩm thì  có như vậy.” 31. Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên và thấy là rất tốt. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ sáu. ,

 Thi-Thiên 112: 1- 3   Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ CHÚA; Rất thích làm theo các điều răn của Ngài. Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có ở trong nhà người; Phước công chính của người sẽ còn mãi mãi. 

Châm-Ngôn: 8: 17, 21   Ta yêu những người yêu mến ta Và những ai tìm kiếm ta sẽ tìm được Giàu có và vinh dự; tài sản bền vững và thịnh vượng đều thuộc về ta. Để ban cho những người yêu mến ta của cải và đổ đầy kho tàng của họ 

Malachi 3: 10.  Hãy đem tất cả phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?  

Sang đếnTân- Ước: 

Giăng 10: 10.  Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. (dư-dật, dồi-dào, phong-phú) Giăng 2: Tiệc Cưới Tại Ca-na ( Chúa hóa nước thành rượu)1. Ba ngày sau, có một tiệc cưới ở Ca-na, miền Ga-li-lê. Mẹ Đức Giêsu có mặt tại đó. 2. Đức Giê-su và các môn-đệ cũng được mời dự tiệc. 3. Khi thiếu rượu, mẹ Đức Giê-su bảo Ngài: “Người ta hết rượu rồi!” 4. Đức Giê-su nói: “Thưa mẹ, việc của Con có can hệ gì đến mẹ, giờ Con chưa đến!” 5. Mẹ Ngài nói với những người hầu tiệc: “Người bảo sao hãy làm vậy!” 6. Tại đó có sáu cái vại bằng đá, mỗi cái chứa khoảng tám mươi đến một trăm hai mươi lít nước, dùng cho lệ tẩy sạch của người Do Thái. 7. Đức Giê-su bảo: “Hãy đổ nước đầy các vại nầy đi!” Họ đổ đầy tới miệng vại. 8. Rồi Ngài tiếp: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc.” Vậy họ mang đến cho ông ấy. 9. Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, (chẳng biết rượu từ đâu đến, nhưng những người hầu tiệc đã múc nước thì biết rõ) ông gọi chú rể 10. bảo: “Người ta ai cũng đãi rượu ngon trước, còn  rượu dở dành cho lúc khách đã say, riêng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ!” 11.Thế là tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Đức Giê-su thực hiện dấu lạ đầu tiên và bày tỏ vinh quang Ngài, nên các môn đệ tin Ngài.  

Mathiơ 14: 13 – 21(Mác 6:30-44; Lu 9:10-17; Gi 6:1-14) Chúa hóa bánh nuôi đoàn dân ăn no-nê, còn thừa 12 giỏ đầy.Nghe tin ấy, Đức Giê-su rời đó xuống thuyền, đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ các thành phố đi bộ theo Ngài. Vừa ra khỏi thuyền, thấy đám dân đông, Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh. Trời bắt đầu tối, các môn đệ đến gần thưa: “Chỗ này vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mua thức ăn.” Nhưng Đức Giê-su bảo họ không cần đi: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Các môn đệ đáp: “Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.” Ngài bảo: “Hãy đem bánh và cá cho Ta.” Sau khi truyền cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đệ, để họ phân phát cho đám đông. Mọi người ăn no nê và họ lượm bánh vụn còn thừa được mười hai giỏ đầy. Số người ăn khoảng năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con Tôi đã học biết rằng sở dĩ tôi được cứu là vì Chúa Giê-Xu đã làm phép lạ qua sự chết và phục sinh của Ngài, và kinh Thánh cho biết khi Ngài làm phép lạ thì luôn luôn là tốt nhất, là dư-dật, như trường hợp rượu ngon nhất, bánh ăn dư dật

Mathiơ 7: 10- 11 Nếu các con là người gian ác còn biết cho con cái mình quà tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban điều tốt hơn cho những người cầu xin Ngài sao?  

Mathiơ 6: 28-30 Còn việc ăn mặc, sao các con lo lắng mà làm chi? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không phải làm việc khổ nhọc, cũng chẳng kéo chỉ, nhưng Ta phán bảo các con, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không thể mặc đẹp bằng một trong các hoa huệ kia. Một loài hoa dại ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao, hỡi những kẻ ít đức tin? 

 2 Côrinhtô 8: 9 Anh chị em biết ân-huệ của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang. 

Từ đó tôi nhận thấy đối với các tôi-tớ, con cái Chúa ngày nay như sau: 

Cha mẹ cần tiền cho con cái. 

1 Timôthê 5:  8. Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín 

Mathiơ 7: 11 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.  Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp và ai gõ, cửa sẽ mở. Có ai trong vòng các con, khi con mình xin bánh lại cho đá, hay con xin cá, lại cho rắn chăng? Nếu các con là người gian ác còn biết cho con cái mình  quà tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban điều tốt hơn cho những người cầu xin  Ngài sao?

 Các Hội-Thánh cần tiền để cung cấp cho người hầu-việc Chúa.

1-/  Galati 6: 6.  Người được học Lời Chúa  hãy chia-sẻ tất-cả tài-vật tốt đẹp với người dạy-dỗ mình.

 7. Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. 

 2/  1 Timôthê 5: 17 – 18 Các trưởng lão nào khéo lãnh đạo công việc Hội Thánh thì đáng được đãi ngộ gấp đôi, nhất là những người dày công khổ nhọc truyền giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh dạy: “Đừng khớp miệng bò đang đạp lúa,” và “công nhân đáng lãnh tiền công.”

Các Hộì-Thánh đều cần tiền để sai người ra đi truyền-giáo.

Rô-Ma 10: 11-15  Kinh Thánh  nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp (Người Mỹ và người Việt). Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu  cầu Ngài. Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.  Nhưng

 – Làm sao họ có  thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin?

– Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe?

– Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? 

 – Làm sao họ có thể truyền giảng nếu  họ không được sai đi?

Như Kinh Thánh có chép:  “Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!” Không lẽ chỉ có HT người Mỹ, Người Đại-Hàn, Người Singapore mới đi truyền-giảng sao? HT người VN thì sao? Lời Chúa hứa như vậy, nhưng tại sao ngày nay vẫn còn nhiều con dân của Chúa qúa nghèo khổ và thiếu thốn, và tại sao Hội-thánh người VN chúng ta ít sai-phái Giáo-sĩ đi ra truyền-giáo? 

A-Ghê 1:5- 11 Vậy, giờ đây CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi. Các ngươi gieo nhiều nhưng gặt ít; ăn mà không no; uống nhưng không đã khát. Các ngươi mặc quần áo, nhưng không đủ ấm; các ngươi làm việc lãnh lương, nhưng bỏ vào túi lủng.” Đây là điều CHÚA Vạn Quân phán: “Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi.” CHÚA phán: “Hãy lên núi, đem  gỗ về và xây nhà này để Ta vui lòng và được tôn vinh. Các ngươi mong nhiều, nhưng chẳng được bao nhiêu, khi các ngươi đem về nhà, Ta thổi bay đi hết. Tại sao vậy? CHÚA  Vạn Quân phán: Vì nhà của Ta vẫn còn hoang tàn trong khi đó các ngươi mỗi người lại  bận bịu với nhà riêng mình. Vậy nên, vì cớ các ngươi, trời giữ lại sương móc và đất giữ lại hoa màu. Ta đã đem hạn hán đến trên đất, trên núi non, trên hạt giống, trên rượu mới, trên dầu, trên hoa màu đồng ruộng, trên người, trên súc vật và trên mọi công việc tay các ngươi làm.”   

CHÚA DẠY CHÚNG TA

Luca 6: 38. Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.” Theo Lời Chúa qua Phao-Lô vị Sứ-đồ được mặc-khãi đã dạy cho các Hội-Thánh qua thư-tín Timôthê và Galati về việc con cái Chúa phải chăm lo cho người hầu việc Chúa, nhưng rất nhiều Hội-Thánh ngày nay chưa làm được như vậy, và luôn viện lý do là Hội-Thánh còn thiếu thốn, chính vì lý do không dâng hiến rời rộng nên dẫn đến sự thiếu thốn triền-miên, không GIEO làm sao có để GẶT? 

GIEOGẶT THỨ GÌ ? 2

 Côrinhtô 9: 6- 13 Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên-giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn-cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự lại còn dư dả để làm mọi việc lành, như Kinh Thánh chép: “Ngài đã ban phát rộng rãi Ngài ban cho kẻ nghèo khó. Sự công chính của Ngài tồn tại đời đời.” Đấng đã cung cấp hạt giống dồi dào cho người gieo và bánh làm thực phẩm, cũng sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống của anh chị em. Ngài cũng sẽ làm cho hoa quả công chính của anh chị em sinh sôi nẩy nở thêm nhiều. anh chị em được phong phú về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi qua chúng tôi, nhờ thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời.Vì công cuộc cứu trợ này không những đáp ứng sự thiếu thốn của các thánh đồ nhưng cũng đem lại nhiều lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhờ bằng chứng của công việc này, người ta tôn vinh Đức Chúa Trời vì anh chị em đã vâng phục trong việc xưng nhận Phúc Âm của Chúa Cứu Thế và trong việc rộng lượng chia sẻ với họ cũng như với tất cả mọi người.  Nhiều người thường hay lý luận GIEO, chỉ là gieo Lời Chúa, nhưng những câu KT ở đây cho biết là GIEO: tiền bạc, của cải vật chất. 

GIEO Ở ĐÂU ? 

Mác 4: 3-9 ; 24-25  “Hãy nghe đây!  Một nông dân đi ra gieo giống. Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết. Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày, lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo. Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được. Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên,  nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm.” Rồi Ngài  bảo: “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!” Ngài tiếp lời: “Hãy chú tâm đến những điều mình nghe, hễ các con đong đấu nào, thì  được đong lại đấu ấy, và còn thêm nữa. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, sẽ mất  luôn cả phần đang có

 Dâng ở đâu?

 Sáng-thế-ký 22: 14Áp-ra-ham gọi địa điểm này là Giêhôva Di-rê tức là Chúa sắm sẳn hay còn gọi là CHÚA cung ứng. Vì thế, cho đến ngày nay, người ta vẫn nói; “Trên núi của CHÚA, điều cần yếu đã được sắm sẵn hay là điều ấy sẽ được cung ứng!”                                                                                                                                     

DẤNG VÀO CHỔ NÀO MÀ CHÚA CUNG-ỨNG 

Vậy chổ mà Chúa cung ứng là chổ nào?

Philíp 4: 15.  Thưa anh chị em thành Phi-líp, chính anh chị em biết rằng trong thời gian bắt đầu truyền giảng Phúc Âm, khi tôi rời khỏi xứ Ma-xê-đoan, không Hội Thánh nào tham gia trong việc chi phí và hỗ trợ cho tôi,  ngoại trừ anh chị  em. 16.  Vì ngay khi tôi còn ở Tê-sa-lô-nica anh chị em đã gởi đồ tiếp tế cho tôi một hai lần. 17.  Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả dồi dào cho tài khoản của anh chị em.k 18.   Giờ đây tôi có đầy đủ và còn dư dật nữa. Tôi đã nhận đầy đủ tặng phẩm của anh chị em do Ê-ba-phô-đi trao như hương thơm, như lễ vật Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng. 19.  Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 20.  Xin tôn vinh Đức  Chúa Trời, cha  chúng ta đời đời. A-men. Nhiều tín hữu ngày nay thường hay trưng dẫn câu Kinh-Thánh ở Philíp đọan 4 câu 19, nhưng họ quên phần thượng văn, ở bên trên Phao-Lô cho biết bí quyết để họ được Chúa cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu theo tiêu-chuẩn nhà GIÀU, đó là trước hết phải “dự phần dâng-hiến cho công tác truyền-giáo ở những nơi mới mở mang”

Vậy đất tốt nhất để gieo hạt giống tài chánh của mình vào cho một mùa gặt, đó là những mảnh đất truyền-giáo mới khai phá. Trong Hội thánh chúng ta thường dung từ “vở đất mới” hay là “mở mang Hội-Thánh mới”. Đây là chổ tốt nhất để dâng hiến, và chắc chắn là chúng ta sẽ thấy một mùa bội thu, không phải chỉ linh-hồn người ta mà thôi, nhưng mọi nhu-cầu khác, trong đó có cả tài chánh. 

Câu 17 Phao-Lô muốn cho họ biết là dâng không phải chỉ vì nhu cầu truyền-giáo của ông mà thôi, nhưng là vì lợi cho chính người dâng, bởi vì khi dự-phần truyền-giáo với Phao-Lô thì chính tài-khoản của họ sẽ dồi dào.Câu 18 Phao-Lô cũng cho chúng ta biết không phải là họ chỉ dâng khi ông mới bắt đầu đi truyền giáo và còn thiếu thốn, nhưng cho đến khi ông đầy-đủ, thậm chí có dư-dật, nhưng họ cũng tiếp tục dâng hiến vào đó.

Như vậy chúng ta thấy dâng-hiến không phải là bố-thí, cũng không phải là là công-tác từ-thiện xã-hội, chỉ giúp cho chổ nào nghèo khó, thiếu thốn, đành rằng là con cái Chúa chúng ta luôn giúp đở cho những người nghèo khó, thiếu thốn, nhưng đó chỉ là “cho Chúa Mượn” mà thôi, chứ không phải là gieo để được gặt.

Nhiều tín hữu ngày nay thường hay suy nghĩ là chỉ dâng giúp chổ nào nghèo mà thôi! Có người tưởng làm như vậy là đúng, nhưng Kinh-Thánh Chúa dạy rằng “người nào có, sẽ được cho thêm; còn người không có, thì sẽ bị lấy luôn phần đã có” chúng ta có sẳn sàng đầu tư vào chổ sẽ bị Chúa lấy đi không? 

Vì thế theo Phao-lô thì để được đầy đủ và dư dật về phương diện tài chánh, thì hãy dâng tiền cho truyền-giáo. Đó cũng chính là GIEO vào ĐẤT TỐT, là chổ mà Chúa Cung-Ứng. 

Dâng bao nhiêu?

2 Côrinhtô 8: 1- 9 Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan.  Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật.  Tôi xin làm chứng, không những họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa.  Họ tha thiết nài nỉ chúng tôi làm ơn cho họ dự phần cứu trợ các thánh đồ.  Đó là điều vượt quá điều chúng tôi mong mỏi, trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời.  Vậy, nên chúng tôi khuyên Tích hãy hoàn thành công việc ân phúc này giữa anh chị em như người đã khởi sự từ trước. Thế thì, như anh chị em đều trổi hơn trong mọi sự: Trong đức tin, lời nói, kiến thức, nhiệt thành mọi mặt và lòng yêu thương chúng tôi, thì cũng hãy làm trổi hơn trong việc ân phúc này. Tôi nói như thế, không có ý ra lệnh sự nhiệt thành của những người khác để chứng tỏ lòng yêu thương của anh chị em là chân thật.  Anh chị em biết ân nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang.                     

                                                                           

Theo phân đoạn Kinh-Thánh trên đây thì Phao-Lô cho biết là họ đã dâng không những chỉ theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa. Điều này có nghĩa là gì? chắc chắn là họ đã dâng một cách hy-sinh, dâng ngoài số họ có thể. Dâng hết sức là rộng rải.

 Tinh thần dâng hiến như thề nào? 

Cũng theo đoạn Kinh-Thánh mà Phao-Lô nói ở trên, ta thấy tinh thần dâng hiến của họ là:

         Tình-nguyện: không đợi kêu gọi, không đợi xin, nhắc nhở, “mồi” như một số Hội Thánh ngày nay.

         Tha thiết, nài nỉ để xin được dâng hiến.Ở đây tín-đồ “năn-nỉ” để xin được dâng-hiến, chứ không phải người HVC “năn-nỉ” tín-đồ dâng-hiến. 

Nghèo quá thì sao?

Góa Phụ Sa-rép-ta

1 Vua 17: 1-10

Khi ấy tiên tri Ê-li, người Thisê-be, ngụ tại Thi-sê-be, trong vùng Ga-la-át, đến nói với A-háp: “Tôi đứng trước mặt CHÚA là Đức Chúa Trời hằng sống của Y-sơ-ra-ên mà tuyên bố rằng: trong những năm tới sẽ không có sương hoặc mưa rơi xuống đất, nếu tôi không tuyên bố trở lại.”Có lời của CHÚA đến với ông: “Hãy rời khỏi đây, đi về hướng đông, và ẩn mình trong khe Kê-rít, ở phía đông sông Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước trong khe, và Ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi tại đó.”Vậy Ê-li đi và làm theo như lời Chúa đã phán dạy. Ông đến sống tại khe Kê-rít, về phía đông sông Giôđanh. Buổi sáng, các chim quạ mang bánh và thịt đến cho ông; chiều đến, chúng cũng mang bánh và   thịt đến. Ông uống nước trong khe. Nhưng sau một thời gian, nước trong khe khô cạn, bởi vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ, có lời của CHÚA đến với Êli rằng: “Hãy chổi dậy, đi đến Sa-répta, thuộc xứ Si-đôn, và hãy ở tại đó. Vì Ta đã truyền cho một góa phụ kia nuôi ngươi.” Vậy, ông đứng dậy, đi đến Sa-rép-ta. Khi ông đến cổng thành thì thấy một góa phụ đang lượm củi ở đó. Ông gọi bà lại và bảo: “Xin bà hãy lấy bình đem cho tôi một ít nước, để tôi uống.”

1 Vua 17: 11- 17 Bà ấy vừa đi lấy nước, thì ông gọi giật bà lại và bảo: “Xin bà cũng hãy đem cho tôi một miếng bánh trong tay  nữa.” Nhưng bà đáp: “Có CHÚA là Đức Chúa Trời hằng sống của ông làm chứng, tôi không có bánh. Tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Tôi ra đây kiếm mấy khúc củi nầy, để về nhà, nấu cho tôi và con trai tôi ăn một bữa cuối cùng rồi chết.” Êli nói với bà: “Bà đừng sợ. Hãy đi làm như lời bà nói. Nhưng trước hết, hãy làm một cái bánh nhỏ, đem đến cho tôi, rồi sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà. Vì có lời của CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột trong hũ sẽ không vơi, dầu trong vò sẽ không cạn, cho đến ngày CHÚA ban mưa xuống đất.”  Bà đi và làm như lời tiên tri Ê-li đã nói.  Vậy bà, tiên tri Ê-li, và gia đình bà có đủ ăn trong nhiều ngày. Bột không vơi trong hũ, dầu cũng không cạn trong vò, đúng y như lời của CHÚA đã cậy tiên tri Ê-li phán dạy. 

Lạy Chúa con cãm-tạ Chúa vì Lời của Ngài đã dẫn con vào trong Lẽ-thật và bây giờ con đến với Ngài để cãm-tạ Chúa vì Ý-định của Ngài là ban cho con được thạnh-vượng trong mọi mặt đề bày tỏ vinh-quang của Ngài cho muôn dân, nhưng cho đến hôm nay con vẫn chưa dư-dật trong mọi sự theo như ý muốn của Ngài, hôm nay Lời Chúa nhắc nhở con về sự dâng-hiến rời-rộng vượt quá khả-năng. Con thành thật ăn-năn với Chúa, xin Ngài tha tội cho con và giúp con dám tin cậy Ngài và làm theo Lời Ngài dạy, xin chính Lẽ-Thật của Ngài giải-phóng con và dân-sự mà Chúa trao cho con dẫn-dắt ra khỏi cảnh nghèo thiếu, nhưng được dư-dật trong mọi sự để công bố Tin Mừng của Chúa cho dân tộc Việt nam chúng con.Con công bố rằng kể từ hôm nay trở đi, khi con dâng-hiến rời rộng, thì con sẽ gặt lại dư-dật và con sẽ ban ra cách rộng-rải, và chính con trở thành ống dẫn phước hạnh của Ngài cho dân-tộc của con. Con tuyên bố nhơn Danh Đức Chúa Giê-Xu Christ Amen. 

Cảm tạ Chúa là kể từ khi tôi được Đức Thánh Linh dẫn tôi vào trong Lẽ-Thật này, Lẽ-Thật này đã giải-phóng tôi và các con cái của chúng tôi ra khỏi sự nghèo khổ, thiếu thốn. Từ đó chúng tôi đã nhờ sự thạnh-vượng của “MÙA-GẶT” đến từ Chúa, nên chúng tôi đã có điều kiện và cơ-hội đem ơn phước của Chúa đến “GIEO” cho nhiều người, ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi đã kinh-nghiệm được lẽ thật nầy, và hy vọng qua bài chia sẻ này quý vị cũng sẽ nhận được kinh nghiệm tương tự, để trở thành ống dẫn phước hạnh đến cho Hội Thánh và dân tộc mình và qua đó quý-vị sẽ sai-phái nhiều nhà truyền-giáo cùng ra đi với chung tôi. Muốn thật hết lòng! 

Thân mến.

Mục-Sư Trần-Đình-Ái.  Email: paulaitran@yahoo.com  
Tin tức, bài vở và mọi đóng góp xin quí vị gửi thư điện tử về email tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like