Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Những Người Ở Trong Chân Lý Và Tình Yêu Thương

Ngày 08 – Những Người Ở Trong Chân Lý Và Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Giăng 1:1-6

1 Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý; không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy, 2 vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. 3 Cầu xin ân điển, sự thương xót, và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Đức Chúa Jêsus Christ, là Con của Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương.

4 Tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. 5 Thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều nầy, không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, mà là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu, ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. 6 Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo.

Suy ngẫm

Vị trưởng lão đã gọi những người nhận bức thư, những người mà ông đã “yêu mến trong chân lý”, và gọi hội thánh và bản thân ông là “tất cả những người hiểu biết chân lý”. Thực chất, việc đưa tất cả các Cơ Đốc nhân cùng nhau làm một là “chân lý”, và Đức Chúa Trời bảo vệ tất cả các Cơ Đốc nhân trong chân lý bằng ân điển, sự thương xót và sự bình an (c.1-30).

Vị trưởng lão vui mừng với thông tin rằng có những người đem tình yêu thương thực hành trong cộng đồng, và ông cũng dặn toàn thể cộng đồng hãy giữ điều răn mà họ đã biết từ ban đầu – hãy “yêu thương nhau” (c.4-6).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.3  Đức Chúa Trời ở với cộng đồng chân lý, những người tuân theo điều răn của Đức Chúa Jêsus – “yêu thương nhau” – bằng ân điển, sự thương xót và bình an. Yêu thương nhau là thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa và là Vua, và có đức tin chấp nhận chân lý rằng chúng ta chỉ có thể được cứu qua Đức Chúa Jêsus. Có phải Hội Thánh, (gia đình, các giáo sĩ…) của chúng ta là một cộng đồng đầy dẫy ân điển, sự thương xót và bình an mà Đức Chúa Trời ban vì vâng theo chân lý và yêu thương nhau không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4  Niềm vui lớn nhất đối với vị trưởng lão Giăng là thấy các Cơ Đốc nhân bước đi trong chân lý. Có phải các Cơ Đốc nhân chúng ta đều dâng sự vui mừng cho Đức Chúa Trời và cho các lãnh đạo Hội Thánh của chúng ta không? Là những lãnh đạo, điều gì mang lại cho chúng ta sự vui mừng lớn nhất?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con yêu thương cộng đồng của con qua Đức Chúa Jêsus, Đấng ở trong con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 5-7 

Bình Luận:

You may also like