Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Lời Hứa Lớn Lao Và Quý Giá

Ngày 01 – Lời Hứa Lớn Lao Và Quý Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Phi-e-rơ 1:1-11

1 Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa Jêsus Christ, đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi. 2 Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta!

 3 Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. 4 Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. 5 Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, 6 thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, 7 thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. 8 Vì nếu anh em có những điều nầy và có dư dật, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 9 Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. 10 Vậy, thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình; làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã; 11 và nhờ đó, con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ được rộng mở cho anh em.          

Suy ngẫm

Sau khi nhận được tất cả mọi điều cần thiết để sống một đời sống tin kính (c.1-3), các Cơ Đốc nhân có thể dự phần vào bản chất Thiên thượng của Đức Chúa Trời chứ không phải là đời sống bại hoại của thế gian này, mà những tham dục gây ra (c. 4). Đời sống dự phần vào bản chất Thiên thượng của Đức Chúa Trời, được bày tỏ qua đức tin và những phẩm chất của sự nhân đức, sự tri thức, tính tiết chế, tính kiên nhẫn, lòng tin kính, tình huynh đệ và tình yêu thương (c. 5-7). Những người tự gọi mình là Cơ Đốc nhân nhưng không có những phẩm chất như thế là những người đã quên ân điển cứu rỗi, họ thiển cận, và chỉ sống cho những thú vui và lợi ích trước mắt (c. 8-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-4  Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để chúng ta có thể dự phần vào bản chất Thiên thượng của Ngài và ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để sống một đời sống tin kính. Hãy ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta một đặc ân lớn lao như thế.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7  Mặc dù các Cơ Đốc nhân (chúng ta) nhận được đức tin cao quý như thế nhờ sự công chính và quyền năng của Đức Chúa Jêsus Christ, thì chúng ta phải cố gắng sinh bông trái của đức tin – sự nhân đức, sự tri thức, sự tiết độ, tính kiên nhẫn, lòng tin kính, tình huynh đệ và tình yêu thương. Chúng ta có làm hết sức mình để sinh những bông trái này không? Những điều mà chúng ta phải làm để sinh những bông trái này cách dư dật là gì?

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin giúp con sống một đời sống xứng đáng với việc xưng mình là một “Cơ Đốc nhân”.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giăng 1-3 

Bình Luận:

You may also like