Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Những Sự Rủa Sả Cao Nhất

Ngày 20 – Những Sự Rủa Sả Cao Nhất

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 28:58-68

58 Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy, ghi trong sách nầy, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ nầy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 59 thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những chứng độc bịnh hung. 60 Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bịnh hoạn của xứ Ê-díp-tô mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. 61 Vả lại, các thứ chứng bịnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp nầy, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. 62 Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít.

63 Hễ Đức Giê-hô-va lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thể nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mà mình vào nhận lấy, 64 và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu nầy của đất đến cuối đầu kia; tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết. 65 Trong các nước ấy, ngươi không được an tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi; nhưng tại đó Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu, và linh hồn hao mòn. 66 Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi; ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. 67 Bởi cớ sự kinh khủng đầy dẫy lòng ngươi, và bi cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ nói: Ước gì được sáng mai rồi! 68 Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại xứ Ê-díp-tô, bởi con đường mà trước ta đã nói: Ngươi không thấy nó nữa; ở đó, ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô và tì, nhưng không có ai mua!           

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời phán rằng nếu Y-sơ-ra-ên bất tuân với Ngài, Ngài sẽ chấm dứt tất cả mọi phước hạnh của họ. Nói cách khác, Y-sơ-ra-ên đã có thể tránh tai họa và bệnh tật (7:15), nhưng nếu họ không vâng lời, họ sẽ bị hủy diệt bởi tai họa và bệnh tật. Y-sơ-ra-ên sẽ trở thành nô lệ cho các dân tộc khác, dẫu rằng đất Đức Chúa Trời ban cho họ vẫn được thịnh vượng. Đây là một lời tiên tri hứa hẹn rằng sẽ chẳng có gì ngoài sự lo lắng, sợ hãi, và tuyệt vọng trong đời sống của họ khi Y-sơ-ra-ên rời bỏ Đức Chúa Trời (c.58-68).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.58-63 Đối với những người không kính sợ danh Đức Chúa Trời, Chúa sẽ biến tất cả những phước hạnh đã hứa ban thành những sự rủa sả. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời mang đến bệnh tật và tai họa, những thứ đã xảy ra ở Ai-cập, cho dân sự của Ngài. Dân sẽ đông như sao trên trời sẽ trở thành một dân thấp hèn. Danh của Đức Chúa Trời được ca ngợi trong đời sống của chúng ta ngày nay như thế nào?

C.64-68 Đức Chúa Trời sẽ đưa dân sự bất tuân của Ngài đến với các dân ngoại bang, nơi họ sẽ bị đối xử tệ hơn cả nô lệ. Nếu Đức Chúa Trời từ bỏ những người rời bỏ Ngài, cuộc sống của họ sẽ như những người mù, bị bỏ rơi như đứa trẻ mồ côi, sợ hãi ngày và đêm, và họ sẽ không bao giờ được yên nghỉ. Cuộc sống của những người rời bỏ Đức Chúa Trời sẽ khốn khổ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con đừng lờ đi giao ước với Ngài, và xin hãy giúp con  đừng sống đời sống của một người nô lệ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-thi-ơ 24-26 

Bình Luận:

You may also like