Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Các Phẩm Chất Của Giám Mục

Ngày 05 – Các Phẩm Chất Của Giám Mục

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 3:1-7

1 Đây là lời đáng tin cậy: Nếu có người mong được làm giám mục, người đó đã ước ao một điều cao đẹp. 2 Vậy, giám mục cần phải không chỗ trách được, chỉ một chồng một vợ, tiết chế, sáng suốt, khả kính, hiếu khách, có tài dạy dỗ, 3 không nghiện rượu, không thô bạo nhưng hòa nhã, không gây gổ, và không tham tiền.

 4 Người ấy phải khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái luôn biết thuận phục và lễ phép; 5 vì người nào không biết quản trị gia đình mình thì làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được?

 6 Tân tín hữu không được làm giám mục, vì có thể do kiêu căng mà rơi vào án phạt dành cho ma quỷ.

 7 Người giám mục còn phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ.

Suy ngẫm

C.1-7 Phao-lô nhận định các phẩm chất của một lãnh đạo Hội Thánh. Giám mục (người trưởng lão, Đức giám mục) phải không chỗ trách được về nhân cách, tự chủ, nghiêm túc và chu đáo, như là chồng của một vợ, và hòa nhã. Các giám mục phải có tài dạy dỗ, nghiêm trang và khéo quản trị gia đình mình theo cách mà con cái thuận phục người đó. Điều này là vì một người không thể quản trị gia đình mình đúng cách sẽ không có khả năng chăm sóc Hội Thánh. Ngoài ra, những người mới cải đạo không thể trở thành một giám mục được, vì họ có thể trở nên kiêu ngạo và thực hiện công việc của Hội Thánh theo ý riêng và kế hoạch của mình chứ không theo Lời của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, các giám mục phải là những Cơ Đốc nhân trưởng thành cả bên trong lẫn bên ngoài Hội Thánh, được tôn trọng và được tất cả mọi người làm chứng tốt.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 2, 7 Một người được trở thành một giám mục (trưởng lão, người đáng tôn trọng) phải có tiếng là không chỗ trách được trong xã hội của họ, để người đó sẽ không trở thành sự trở ngại cho chức vụ của Hội Thánh trong cộng đồng. Khi việc tuyên xưng đức tin đi kèm với một đời sống bởi đức tin, thì mới có thể là người chăm sóc cho dân sự của Hội Thánh.

C.2, 4, 5 Chỉ có những người quản trị tốt gia đình riêng của họ mới có thể trở thành các lãnh đạo trong Hội Thánh được. Điều này là vì việc chung thủy với vợ và đáng tin cậy về mặt đạo đức thì họ sẽ được con cái tôn trọng như một gương mẫu và có thể giúp thực hiện các nhiệm vụ của Hội Thánh như là gia đình mở rộng của họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp các lãnh đạo của cộng đồng con trở nên giống như các giám mục được mô tả trong phân đoạn ngày hôm nay, để cộng đồng của chúng con có thể trở thành một nơi lành mạnh hơn.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 4-6 

Bình Luận:

You may also like