Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Những Vị Vua Cuối Cùng Của Giu-đa

Ngày 31 – Những Vị Vua Cuối Cùng Của Giu-đa

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 36:1-23

1 Dân chúng trong xứ lập Giô-a-cha, con trai Giô-si-a, làm vua thay thế vua cha tại Giê-ru-sa-lem. 2 Giô-a-cha lên ngôi vua khi được hai mươi ba tuổi, và cai trị ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. 3 Vua Ai Cập truất ngôi Giô-a-cha tại Giê-ru-sa-lem, và bắt xứ Giu-đa cống nạp ba tấn bạc và ba mươi ký vàng. 4 Sau đó, vua Ai Cập lập em Giô-a-cha là Ê-li-a-kim làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, rồi đổi tên là Giê-hô-gia-kim. Vua Nê-cô bắt Giô-a-cha, anh của Giê-hô-gia-kim, đem về Ai Cập. 5 Giê-hô-gia-kim lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua. 6 Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, lên tấn công vua Giu-đa, xiềng vua bằng xích đồng và giải về Ba-by-lôn. 7 Nê-bu-cát-nết-sa cũng lấy những vật dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va đem về Ba-by-lôn, rồi để vào miếu thờ tại Ba-by-lôn. 8 Các việc khác của Giê-hô-gia-kim, những việc ghê tởm mà vua đã làm, và các việc có liên quan đến vua, tất cả đều được chép trong sách Các Vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Giê-hô-gia-kin, con vua, lên ngôi kế vị. 9 Giê-hô-gia-kin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và cai trị ba tháng mười ngày tại Giê-ru-sa-lem. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. 10 Vào đầu năm, vua Nê-bu-cát-nết-sa sai người bắt giải Giê-hô-gia-kin về Ba-by-lôn cùng với các vật dụng quý giá của đền thờ Đức Giê-hô-va, rồi lập em của vua là Sê-đê-kia làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 11 Sê-đê-kia lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. 12 Vua làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua và không hạ mình xuống trước mặt Giê-rê-mi là nhà tiên tri đã nói lời Đức Giê-hô-va cho vua. 13 Vua cũng nổi lên chống lại vua Nê-bu-cát-nết-sa là người đã buộc vua nhân danh Đức Chúa Trời mà thề. Vua trở nên cứng cổ rắn lòng, không chịu quay về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 14 Hơn nữa, tất cả những người lãnh đạo của các thầy tế lễ và toàn dân ngày càng bất trung, làm mọi điều ghê tởm như các dân chung quanh đã làm. Họ làm ô uế đền thờ Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Giê-ru-sa-lem. 15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ vì thương xót dân Ngài và nơi ngự của Ngài nên vẫn thường sai sứ giả đến với họ. 16 Nhưng họ nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, xem thường lời Chúa và chế nhạo các nhà tiên tri của Ngài, cho đến khi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Ngài, vô phương cứu chữa. 17 Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến vua Canh-đê lên tấn công họ, dùng gươm giết các thanh niên ngay tại đền thánh của họ, chẳng chút xót thương, bất kể thanh niên thiếu nữ, người già cả hay là kẻ yếu sức. Ngài phó tất cả vào tay vua Canh-đê. 18 Toàn bộ các vật dụng lớn nhỏ của đền thờ Đức Chúa Trời, các kho báu của đền thờ Đức Giê-hô-va, của vua và các quan chức, tất cả đều bị đem qua Ba-by-lôn. 19 Chúng đốt đền thờ Đức Chúa Trời, triệt hạ tường thành Giê-ru-sa-lem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các vật dụng quý giá trong thành. 20 Những ai còn sót lại không bị giết bằng gươm đều bị bắt đày sang Ba-by-lôn, và họ trở thành nô lệ cho vua và con cháu của vua, cho đến thời vương quốc Ba Tư cai trị. 21 Thế là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã phán qua miệng Giê-rê-mi rằng, đất được hưởng bù các năm sa-bát của nó. Suốt thời gian bị bỏ hoang, đất được nghỉ ngơi cho đến khi trọn bảy mươi năm. 22 Vào năm thứ nhất đời trị vì của Si-ru, vua Ba Tư, để làm ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va đã phán qua miệng Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va tác động tâm trí Si-ru, vua Ba Tư, khiến vua ra chiếu chỉ và công bố khắp đế quốc rằng: 23 “Si-ru, vua Ba Tư tuyên bố như sau: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho ta tất cả các vương quốc trần gian; chính Ngài bảo ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, thuộc xứ Giu-đa. Vậy, ai trong các ngươi là dân của Ngài hãy trở lên Giê-ru-sa-lem. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng người ấy!’”

Suy ngẫm

C.11-16 Sau sự chết của Giô-si-a, Giô-a-cha, Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin và Sê-đê-kia lần lượt lên ngôi ở Giu-đa, nhưng chỉ toàn làm điều ác dưới mắt Chúa. Điều tệ hơn là không chỉ các vua này khước từ Đức Chúa Trời, nhưng mà là hết thảy dân Giu-đa bởi vì họ phớt lờ Lời Chúa.

C.17-21  Đức Chúa Trời vô cùng tức giận với Giu-đa và sai Ba-by-lôn đến để tiêu diệt Giu-đa.

C.22-23 Nhưng 70 năm sau sự sụp đổ của Giu-đa, Đức Chúa Trời mang dân Ngài về lại quê nhà qua Giê-rê-mi như Ngài đã hứa.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-23 Đức Chúa Trời điều khiểnlịch sử và tể trị thế giới này. Đức Chúa Trời dùng Ba-by-lôn để đoán xét Y-sơ-ra-ên và dùng Sy-ri, vua Ba-tư, để phục hồi họ. Tất cả các dân tộc, chẳng hạn như Ba-by-lôn, Ba-tư và La-mã, thăng trầm qua các công việc của Đức Chúa Trời. Và ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn đang kiểm soát lịch sử.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-16 Giu-đa đã phớt lờ Lời Đức Chúa Trời phán qua các tiên tri và cuối cùng đã bị tiêu diệt. Hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời trong khi bạn có cơ hội để làm để làm điều đúng đắn. Khi ngày của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:5) đến, thì quá muộn rồi.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, cám ơn Ngài vì ân điển của sự phục hồi và chữa lành con hoàn toàn thậm chí ở giữa sự đoán xét.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 42-44

Bình Luận:

You may also like