Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Các Việc Làm Của Ma-Na-Se Và A-Môn

Ngày 26 – Các Việc Làm Của Ma-Na-Se Và A-Môn

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 33:1-25

1 Ma-na-se lên làm vua khi được mười hai tuổi, và cai trị năm mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. 2 Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, theo những thói tục ghê tởm của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Y-sơ-ra-ên. 3 Ma-na-se xây lại các nơi cao mà vua cha là Ê-xê-chia đã phá hủy, lập các bàn thờ thần Ba-anh, làm các tượng nữ thần A-sê-ra, thờ lạy tất cả các ngôi sao trên trời và phục vụ chúng. 4 Vua xây những bàn thờ trong đền thờ Đức Giê-hô-va là nơi Đức Giê-hô-va đã phán rằng: “Danh Ta sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem đời đời.” 5 Trong hai sân của đền thờ Đức Giê-hô-va, vua cũng lập những bàn thờ cho tất cả các ngôi sao trên trời. 6 Vua dâng con cái mình làm tế lễ thiêu trong thung lũng Bên Hi-nôm, xem bói toán, dùng phù phép và ma thuật, theo các đồng cốt và thầy phù thủy. Vua làm quá nhiều điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. 7 Vua làm tượng chạm và đem đặt trong đền thờ Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời đã phán với Đa-vít và Sa-lô-môn, con vua, rằng: “Tại đền thờ nầy và tại Giê-ru-sa-lem, là thành mà Ta đã chọn trong tất cả các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ đặt danh Ta đời đời. 8 Nếu Y-sơ-ra-ên tuân giữ toàn bộ luật pháp, điều răn và mệnh lệnh mà Ta đã dùng Môi-se phán dạy họ, thì Ta sẽ không để cho bàn chân của dân Y-sơ-ra-ên phải lìa khỏi đất mà Ta đã ban cho tổ phụ họ.” 9 Nhưng Ma-na-se đã quyến dụ Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, đến nỗi họ làm điều ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt khỏi dân Y-sơ-ra-ên. 10 Đức Giê-hô-va đã phán với Ma-na-se và dân chúng, nhưng họ không quan tâm đến. 11 Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến các tướng chỉ huy quân đội của vua A-si-ri đến đánh họ, bắt Ma-na-se rồi dùng móc sắt móc vào mũi và lấy xích đồng trói lại giải về Ba-by-lôn. 12 Trong lúc gặp hoạn nạn, vua cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời và hết sức hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 13 Ma-na-se cầu nguyện cùng Chúa, Ngài động lòng và nhậm lời nài xin của vua, cho vua trở về Giê-ru-sa-lem để cai trị vương quốc. Lúc ấy, Ma-na-se nhận biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. 14 Sau việc ấy, vua xây một bức tường bên ngoài thành Đa-vít về phía tây Ghi-hôn, trong thung lũng, cho đến lối vào cổng Cá và bao quanh Ô-phên; vua xây bức tường nầy rất cao. Vua cũng chỉ định các tướng chỉ huy trong tất cả các thành kiên cố của Giu-đa. 15 Ma-na-se dẹp bỏ các thần ngoại bang và hình tượng ra khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va; vua cũng dẹp tất cả các bàn thờ mà mình đã xây trên núi có đền thờ Đức Giê-hô-va và tại Giê-ru-sa-lem, rồi ném chúng ra ngoài thành. 16 Sau đó, vua cho sửa sang lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dâng tế lễ bình an và tế lễ cảm tạ tại đó. Vua truyền dạy dân Giu-đa phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 17 Tuy nhiên, dân chúng vẫn còn dâng tế lễ trên các nơi cao, dù chỉ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình mà thôi. 18 Các việc khác của Ma-na-se, lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời của vua, và lời của các nhà tiên kiến nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà phán với vua đều được chép trong sách Các Vua Y-sơ-ra-ên. 19 Lời cầu nguyện của vua và cách Đức Chúa Trời nhậm lời vua, tất cả tội lỗi vua đã phạm và sự bất trung của vua, những nơi cao mà vua dựng lên, tượng thần A-sê-ra và tượng chạm, trước khi vua hạ mình xuống; tất cả đều được chép trong sách của Hô-xai. 20 Ma-na-se an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn trong cung điện của vua. A-môn, con vua, lên ngôi kế vị. 21 A-môn lên ngôi vua khi được hai mươi hai tuổi, và cai trị hai năm tại Giê-ru-sa-lem. 22 Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va giống như vua cha là Ma-na-se. A-môn dâng sinh tế cho tất cả các tượng chạm mà Ma-na-se, cha vua, đã làm, và phục vụ chúng. 23 Vua không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như vua cha Ma-na-se, nhưng vua càng phạm tội thêm. 24 Các đầy tớ vua mưu phản và giết vua trong cung điện. 25 Còn dân chúng trong xứ lại giết những kẻ đã mưu phản giết vua A-môn, rồi lập con vua là Giô-si-a lên ngôi kế vị.

Suy ngẫm

C.1-11 Không giống Ê-xê-chia cha mình, vua Ma-na-se thờ thần tượng. Ông đã mang các bàn thờ vào đền thờ cho các tà thần và dâng con cái mình làm tế lễ thiêu. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai quân đội A-sy-ri tấn công Giu-đa.

C.12-20 Khi Ma-na-se bị A-sy-ri bắt và ở trong tình trạng khốn khổ, ông nhận ra tội lỗi của mình và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài đã tha thứ cho ông và đưa ông trở lại Giê-ru-sa-lem. Kể từ đó, Ma-na-se phụng sự Đức Chúa Trời hết lòng.

C.21-25 Ma-na-se qua đời và con trai ông A-môn lên làm vua. A-môn cũng là một vua gian ác, nhưng không giống như Ma-na-se, ông đã không ăn năn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-10 Đức ChúaTrời liên tục phán với dân Ngài để họ có cơ hội để ăn năn,dẫu cho tội lỗi của họ lớn như thế nào. Tội lỗi của Ma-na-se và dân Giu-đa gian ác hơn rất nhiều so với các dân tộc mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt, nhưng Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi họ trở về với Ngài. Sau đó, Ma-na-se ăn năn và hạ mình, Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của ông và tha thứ cho ông. Lắng nghe Lời Đức Chúa Trời, Đấng không ngừng phán với chúng ta để chúng ta không phải đối mặt với sự rủa sả. Hơn nữa, nếu bạn thấy tội lỗi trong bạn, hãy ăn năn ngay lập tức, rồi sau đó ân điển của sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên đời sống của bạn.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhớ sự thương xót của Ngài tạo nên con. Xin hãy giúp con tìm kiếm ân điển của Ngài một cách dạn dĩ!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 27-29

Bình Luận:

You may also like