Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Sự Vui Mừng Ở Giê-Ru-Sa-Lem

Ngày 22 – Sự Vui Mừng Ở Giê-Ru-Sa-Lem

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 30:13-27

13 Vào tháng hai, có nhiều người nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Bánh Không Men, thật là một hội chúng rất đông đảo! 14 Họ khởi sự dẹp bỏ các bàn thờ ở Giê-ru-sa-lem và tất cả những bàn thờ xông hương, rồi ném chúng xuống thung lũng Kít-rôn. 15 Ngày mười bốn tháng hai, người ta giết sinh tế làm lễ Vượt Qua. Còn các thầy tế lễ và người Lê-vi cảm thấy hổ thẹn nên thánh hóa chính mình và đem các tế lễ thiêu vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va. 16 Họ đứng vào vị trí của mình theo như đã quy định trong luật pháp của Môi-se, người của Đức Chúa Trời, và các thầy tế lễ nhận lấy máu nơi tay người Lê-vi mà rảy ra. 17 Trong hội chúng còn nhiều người chưa thánh hóa chính mình, vì vậy, người Lê-vi phải dâng một sinh tế làm lễ Vượt Qua cho mỗi người không thanh sạch để thánh hóa họ cho Đức Giê-hô-va. 18 Vì trong dân chúng, nhất là trong dân Ép-ra-im, Ma-na-se, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn có nhiều người không thanh tẩy chính mình lại ăn lễ Vượt Qua không theo luật định, nên Ê-xê-chia cầu nguyện cho họ rằng: 19 “Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng nhân từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dù họ không theo luật thanh tẩy của đền thánh để thánh hóa chính mình.” 20 Đức Giê-hô-va nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân chúng.

21 Những người Y-sơ-ra-ên có mặt tại Giê-ru-sa-lem giữ lễ Bánh Không Men trong bảy ngày một cách vui vẻ. Trong lúc đó, người Lê-vi và các thầy tế lễ ca ngợi Đức Giê-hô-va ngày nầy sang ngày khác với nhạc khí phụ họa. 22 Ê-xê-chia khích lệ tất cả người Lê-vi đã tỏ ra thành thạo trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ ăn mừng lễ trong bảy ngày, dâng các sinh tế của tế lễ bình an và cảm tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 23 Toàn thể hội chúng quyết định giữ lễ thêm bảy ngày, vậy họ vui vẻ giữ lễ thêm bảy ngày nữa. 24 Vì thế, Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã cho hội chúng một nghìn con bò đực và bảy nghìn con chiên; các quan chức cũng cho hội chúng một nghìn con bò đực và mười nghìn con chiên. Có rất nhiều thầy tế lễ thánh hóa chính mình. 25 Toàn thể hội chúng Giu-đa, các thầy tế lễ, người Lê-vi, và hội chúng đến từ Y-sơ-ra-ên cùng những người ngoại bang đến từ Y-sơ-ra-ên cũng như ngụ tại Giu-đa, đều vui mừng. 26 Như vậy, tại Giê-ru-sa-lem có sự vui mừng lớn, vì từ đời Sa-lô-môn, con của Đa-vít vua Y-sơ-ra-ên, đến nay, tại thành Giê-ru-sa-lem chưa bao giờ được vui vẻ như thế. 27 Bấy giờ, các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân chúng. Lời chúc phước của họ được nhậm, và lời cầu nguyện thấu đến nơi ngự thánh của Chúa ở trên trời.          

Suy ngẫm

C.13-17 Rất nhiều người trong vòng dân chúng đáp lại lời lời mời của Ê-xê-chia và nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua. Các thầy tế lễ và những người Lê-vi giết con chiên và thánh hóa dân sự bằng huyết.

C.18-20 Nhưng dân phía Bắc Y-sơ-ra-ên không thanh tẩy chính mình mà lại dự lễ Vượt Qua không theo luật định. Ê-xê-chia đã phát hiện ra điều này và cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho họ, và Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của ông bằng cách không trừng phạt họ.

C.21-27 Sau lễ Vượt Qua, dân chúngtổ chức lễ Ăn Bánh Không Men trong bảy ngày. Nhưng dân chúng quá vui mừng phụng sự và ngợi khen Đức Chúa Trờiđến nỗi mà họ kéo dài ngày lễ thêm bảy ngày nữa. Tất cả mọi người đang dự tiệc đều đầy dẫy vui mừng và cảm tạ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-17 Trước khi cử hành lễ Vượt Qua, dân chúngđã dẹp bỏ tất cả các bàn thờ và hương đã được dùng cho thần tượng. Chúng ta phải đảm bảo là chúng ta thánh hóa bản thân mình và suy xét về mọi điều Đức Chúa Trời không đẹp lòng trong đời sống chúng ta trước khi thờ phượng Ngài.

C.23-27 Khi tất cả dân Y-sơ-ra-ên dự lễ Vượt Qua, có sự vui mừng lớn. Cộng đồng của bạn có được sự vui mừng của Đức Chúa Trời không? Khi bạn phục hồi mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời trước nhất, thì sẽ có sự vui mừng thật.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin thánh hóa tâm hồn con mỗi ngày, và xin giúp con để hưởng sự bình an và sự vui mừng mà Ngài ban cho.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 16-17

Bình Luận:

You may also like