Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Hỡi Giê-Ru-Sa-Lem Hãy Thức Tỉnh!

Ngày 13 – Hỡi Giê-Ru-Sa-Lem Hãy Thức Tỉnh!

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 25:1-16

1 Khi lên ngôi vua, A-ma-xia được hai mươi lăm tuổi và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giô-a-đan, quê ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng lòng không được trọn lành. 3 Khi vương quốc được vững chắc thì vua xử tử những thuộc hạ đã giết cha mình. 4 Nhưng vua không xử tử các con của họ theo điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn: “Cha mẹ sẽ không bị xử tử vì tội của con cái, con cái cũng sẽ không bị xử tử vì tội của cha mẹ; nhưng mỗi người sẽ bị xử tử vì tội của mình.” 5 A-ma-xia tập hợp người Giu-đa theo họ hàng của tổ phụ Giu-đa và Bên-gia-min, và lập những chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân. Vua kiểm tra dân số từ hai mươi tuổi trở lên, được tất cả là ba trăm nghìn người tuyển chọn, có thể cầm giáo và khiên ra trận được. 6 Vua cũng thuê một trăm nghìn dũng sĩ trong Y-sơ-ra-ên, giá ba nghìn ký bạc.

7 Nhưng có người của Đức Chúa Trời đến nói với vua rằng: “Vua đừng kéo đạo quân Y-sơ-ra-ên đó đi với vua, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng Y-sơ-ra-ên, chẳng ở cùng các con cháu Ép-ra-im. 8 Còn nếu vua cứ đi, thì dẫu vua có chiến đấu mạnh mẽ, Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến vua thất bại trước mặt quân thù, vì Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho bại.” 9 A-ma-xia nói với người Đức Chúa Trời: “Còn về ba nghìn ký bạc mà ta đã phát cho đạo quân Y-sơ-ra-ên thì phải làm sao?” Người của Đức Chúa Trời đáp: “Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy.” 10 Vậy, A-ma-xia tách riêng ra đạo quân đã từ Ép-ra-im đến cùng vua, và cho chúng trở về nhà. Vì thế, chúng rất tức giận Giu-đa và trở về nhà với lòng căm phẫn.

11 A-ma-xia mạnh dạn kéo quân của mình đến thung lũng Muối và đánh giết mười nghìn người Sê-i-rơ. 12 Quân Giu-đa cũng bắt sống được mười nghìn người, đem chúng lên trên đỉnh vách đá, rồi từ trên đỉnh đó xô chúng xuống. Tất cả đều bị chết tan xác. 13 Còn đạo quân mà A-ma-xia cho trở về, không được ra trận với vua thì xông vào các thành Giu-đa, từ Sa-ma-ri cho đến Bết Hô-rôn, đánh giết ba nghìn người tại đó và cướp lấy nhiều của cải. 14 Sau khi đánh thắng quân Ê-đôm, A-ma-xia trở về, đem theo các thần của người Sê-i-rơ, lập lên làm thần của mình, quỳ lạy và xông hương trước mặt chúng. 15 Vì vậy, Đức Giê-hô-va nổi giận cùng A-ma-xia, Ngài sai một nhà tiên tri đến nói với vua: “Tại sao ngươi đi tìm kiếm các thần đã không giải cứu được dân của nó khỏi tay ngươi?” 16 Trong khi nhà tiên tri còn đang nói thì vua ngắt lời: “Chúng ta có đặt ngươi làm cố vấn hoàng gia đâu? Thôi, hãy im đi! Ngươi muốn chết sao?” Nhà tiên tri ngưng, nhưng rồi lại nói: “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua, vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời khuyên của tôi.”

Suy ngẫm

Y-sơ-ra-ên đã phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời và khiến Ngài nổi giận, khiến cho nó trở nên điều chê cười của cả thế giới. Tình trạng hiện tại của Y-sơ-ra-ên thật khốn khổ. Đức Chúa Trời ra lệnh cho Y-sơ-ra-ên phải tỉnh thức! Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ cất đi chén thịnh nộ khỏi Y-sơ-ra-ên và dành nó cho các kẻ thù (51:17-23). Y-sơ-ra-ên, dân đã nhận lời hứa này, phải tìm thấy sức mạnh và quay trở lại với Đức Chúa Trời bằng đức tin (51:1-6).

Đức Chúa Trời phán rằng người mang tin tốt lành về sự cứu rỗi và sự bình an thật đẹp đẽ. Lời công bố của Đức Chúa Trời sẽ khiến những người gác canh cất tiếng lên với sự vui mừng của việc quay trở về với Đức Chúa Trời. Thành phố nghe thấy tin tốt lành từ những người gác canh, cũng sẽ hát với sự vui mừng (52:7-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

51:17-20 Đức Chúa Trời, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên, không bao giờ ngủ (Thi thiên 121:4). Khi Y-sơ-ra-ên chịu khổ một thời gian dài làm phu tù ở Ba-by-lôn, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã ngủ. Nhưng Đức Chúa Trời chờ đợi thời điểm của Ngài. Khi thời điểm đã đến, Đức Chúa Trời đến với Y-sơ-ra-ên, khi họ không tự thức dậy được, và giúp đỡ cho họ. Bạn đang ở trong nỗi đau nào? Có thể rất khó để lại đứng dậy với sức lực của bạn. Dường như thể không có ai ở xung quanh bạn, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Hãy đứng dậy với vòng tay nhân từ của Đức Chúa Trời, Đấng không bao giờ từ bỏ bạn!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 53-55 

Bình Luận:

You may also like